0:00/ 0:00
Ogłoszenia

1. Niedziela Adwentu

1. Niedziela Adwentu

1. Roz­po­czę­li­śmy Adwent któ­ry ma nas przy­go­to­wać do uro­czy­sto­ści Naro­dze­nia Pań­skie­go. W tym wyjąt­ko­wym cza­sie zapra­sza­my na rora­ty, któ­re będzie­my cele­bro­wać od ponie­dział­ku do sobo­ty o godz. 7.00.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my:

• dziś – wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go;
• w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Bar­ba­ry. Suma odpu­sto­wa w pobli­skim koście­le OO. Jezu­itów o godz. 16.00;
• w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Miko­ła­ja;
• w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Ambro­że­go;
• w pią­tek – uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP. Msze św. od 6 do 8 co pół godzi­ny, a następ­nie o 9, 10, 11 i 18.30. Z racji uro­czy­sto­ści nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych.

3. Cari­tas Pol­ska pro­wa­dzi corocz­ną akcję: Wigi­lij­ne Dzie­ło Pomo­cy Dzie­ciom. Świe­ce i opłat­ki na stół wigi­lij­ny oraz kalen­darz ścien­ny w wido­kiem na Wiel­ki Ołtarz roz­pro­wa­dza­ją nasze sio­stry Sera­fit­ki w zakry­stii, a mło­dzież gru­py PANAMA wspo­ma­ga ich pra­cę w kruch­cie kościo­ła.

4. Na ręce Archi­pre­zbi­te­ra wpły­nę­ło podzię­ko­wa­nie od wspól­no­ty PANAMA za moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia kwe­sty przy koście­le w ubie­głą nie­dzie­lę i zebra­nie kwo­ty 2.090 zł. Za wszel­kie ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać.