0:00/ 0:00
Ogłoszenia

10. Niedziela Zwykła

10. Niedziela Zwykła

1. Dziś na kra­kow­skim Ryn­ku odby­wa­ją się Dni Inte­gra­cji pod hasłem „Zwy­cię­żać Mimo Wszyst­ko”.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my:
• w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Bar­na­by. Pod­czas Mszy o godz. 17.00 mło­dzież z naszej Para­fii przyj­mie sakra­ment bierz­mo­wa­nia;
• we wto­rek – wspo­mnie­nie bł. Męczen­ni­ków Pio­tra Dań­kow­skie­go i Towa­rzy­szy;
• w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Anto­nie­go z Padwy;
• w czwar­tek – wspo­mnie­nie bł. Micha­ła Koza­la. O godz. 19.15 zapra­sza­my na kon­cert Chó­ru z Lon­dy­nu;
• w pią­tek – o godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go z modli­twa­mi za zmar­łych pole­co­nych w wypo­min­kach rocz­nych;
• w sobo­tę — w ramach przy­go­to­wa­nia ducho­we­go do Jubi­le­uszu 50-lecia koro­na­cji obra­zu MB Czę­sto­chow­skiej w bazy­li­ce oraz przed 100-leciem odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści zapra­sza­my na Mszę wie­czor­ną i nabo­żeń­stwo
w kapli­cy Mat­ki Bożej;
• w następ­ną nie­dzie­lę – uli­ca­mi Kra­ko­wa przej­dzie Marsz dla Życia i Rodzi­ny. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach i w Inter­ne­cie;

3. Miło nam poin­for­mo­wać, iż dnia 9 czerw­ca Archi­pre­zbi­ter bazy­li­ki Mariac­kiej – ksiądz infu­łat Dariusz Raś, został przy­ję­ty w poczet Brac­twa Kur­ko­we­go.

4. Zachę­ca­my do naby­cia w zakry­stii naj­now­szych publi­ka­cji poświę­co­nych bazy­li­ce Mariac­kiej Pana Andrze­ja Boch­nia­ka pt. „Dzwo­ny kościo­ła Mariac­kie­go” oraz Pana Lesz­ka Maza­na pt. „Jest tam w Kra­ko­wie kościół Maryi Pan­ny…”. Pan Mazan w następ­ną nie­dzie­lę w godz. 9–14 będzie pod­pi­sy­wał swo­ją książ­kę w kapli­cy św. Anto­nie­go.

5. W ostat­nim cza­sie swo­imi ofia­ra­mi wspar­li­śmy Bur­sę im. bł. Mat­ki Kla­ry Szczę­snej w Kra­ko­wie — 3.713 zł oraz stu­den­tów medy­cy­ny z Col­le­gium Medi­cum UJ wyjeż­dza­ją­cych na misję medycz­ną w Kenii – 4.465 zł . Za wszel­kie ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać.