0:00/ 0:00
Ogłoszenia

11. Niedziela Zwykła

11. Niedziela Zwykła

1. Dziś o godz. 16 przed Bazy­li­ką modli­twa w rocz­ni­cę śmier­ci Kró­la Jana III Sobie­skie­go, obroń­cy chrze­ści­jań­skiej Euro­py, nato­miast w naj­bliż­szą nie­dzie­lę w litur­gii będzie­my obcho­dzić Uro­czy­stość Naro­dze­nia św. Jana Chrzci­cie­la.

2. Cze­ka nas tak­że kil­ka wyda­rzeń muzycz­nych: w czwar­tek o 19.30 kon­cert orga­ni­zo­wa­ny przez Muzeum Jana Matej­ki, w pią­tek o tej samej porze występ Szko­ły Muzycz­nej Nie­wi­do­mych, a w sobo­tę po mszy wie­czor­nej zespo­łu Cap­pel­la Maria­lis pod prze­wod­nic­twem Krzysz­to­fa Michał­ka, orga­ni­sty naszej bazy­li­ki wraz z orkie­strą.

3. W ramach cało­rocz­nej for­ma­cji w naszej para­fii: we wto­rek po mszy wie­czor­nej spo­tka­nie wspól­no­ty Pana­ma, w przy­szłą nie­dzie­lę piel­grzym­ka Cechu Rze­miosł do Czę­sto­cho­wy, a o 18.30 msza w inten­cji Mariac­kiej Służ­by Litur­gicz­nej przed waka­cja­mi.

4. Redak­tor Leszek Mazan po nie­dziel­nych Mszach świę­tych od 9.00 do 14.00, w kruch­cie kościo­ła Mariac­kie­go tj. w kapli­cy św. Anto­nie­go, zwa­nej kapli­cą zło­czyń­ców, będzie pod­pi­sy­wał swo­ją naj­now­szą książ­kę o naszej świą­ty­ni. Publi­ka­cja „Jest tam w Kra­ko­wie kościół Maryi Pan­ny…” jest opo­wie­ścią o roli, histo­rii, legen­dach kościo­ła Mariac­kie­go, w któ­rej kra­kow­ski dzien­ni­karz odnaj­du­je mało zna­ne fak­ty, cie­ka­wost­ki, opo­wiast­ki, poda­nia, baj­ki i cyta­ty. Zapra­sza­my na modli­twę oraz do zapo­zna­nia się z publi­ka­cją.