0:00/ 0:00
Ogłoszenia

13. Niedziela Zwykła

13. Niedziela Zwykła

1. Od jutrzej­sze­go ponie­dział­ku aż do koń­ca sierp­nia w bazy­li­ce Mariac­kiej Msze Świę­te będą cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6 do 11 o każ­dej peł­nej godzi­nie oraz wie­czo­rem o 18.30. Porzą­dek nie­dzie­li pozo­sta­je bez zmian.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my:

· we wto­rek – świę­to św. Toma­sza, Apo­sto­ła;

· w śro­dę – rocz­ni­ca poświę­ce­nia Bazy­li­ki Metro­po­li­tal­nej na Wawe­lu;

· w pią­tek – wspo­mnie­nie bł. Marii Tere­sy Ledó­chow­skiej;

3. Miło jest nam poin­for­mo­wać, że czło­nek naszej wspól­no­ty „Chry­stus w Sta­rym Mie­ście” — Pan Tomasz przed kil­ko­ma dnia­mi wyru­szył z naszej Bazy­li­ki na samot­ną, pie­szą piel­grzym­kę do Gro­bu Św. Jaku­ba w San­tia­go de Com­po­ste­la w Hisz­pa­nii. Tra­sę liczą­cą ponad 3600 km zamie­rza poko­nać w 4 mie­sią­ce. Rela­cje z tej piel­grzym­ki moż­na śle­dzić na naszym Twit­te­rze i Face­bo­oku. Tam też moż­na prze­ka­zy­wać nasze­mu piel­grzy­mo­wi swo­je inten­cje. Wspie­ra­my go naszą modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem.

4. W zakry­stii są już dostęp­ne nowe kalen­da­rze mariac­kie na 2019 rok z wize­run­ka­mi Madon­ny z naszej świą­ty­ni oraz publi­ka­cje poświę­co­ne bazy­li­ce Mariac­kiej. Zachę­ca­my do naby­cia. Trwa tak­że reno­wa­cja Wiel­kie­go Ołta­rza naszej Bazy­li­ki. Wciąż moż­na nabyć w zakry­stii oko­licz­no­ścio­we cegieł­ki, by wes­przeć ten cel.