0:00/ 0:00
Ogłoszenia

13. Niedziela Zwykła

13. Niedziela Zwykła

1. Od jutrzej­sze­go ponie­dział­ku aż do koń­ca sierp­nia w bazy­li­ce Mariac­kiej Msze Świę­te będą cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 o każ­dej peł­nej godzi­nie oraz wie­czo­rem o 18.30. Porzą­dek nie­dzie­li pozo­sta­je bez zmian.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my:
-w ponie­dzia­łek – świę­to św. Toma­sza;
-w czwar­tek – rocz­ni­ca poświę­ce­nia bazy­li­ki Metro­po­li­tal­nej na Wawe­lu;
-w sobo­tę – wspo­mnie­nie bł. Marii Tere­sy Ledó­chow­skiej;
-w następ­ną nie­dzie­lę – o godz. 11.15 Msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych w naszej bazy­li­ce;

3. W zakry­stii są dostęp­ne publi­ka­cje poświę­co­ne bazy­li­ce Mariac­kiej. Zachę­ca­my do naby­cia. Trwa tak­że reno­wa­cja Wiel­kie­go Ołta­rza naszej bazy­li­ki. Wciąż moż­na nabyć w zakry­stii oko­licz­no­ścio­we cegieł­ki, by wes­przeć ten cel.