0:00/ 0:00
Ogłoszenia

14. Niedziela Zwykła

14. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii następ­ne­go tygo­dnia:

• we wto­rek – świę­to św. Bene­dyk­ta, opa­ta, patro­na Euro­py.
Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich miesz­kań­ców Kra­ko­wa i tury­stów na wyda­rze­nie „Chry­stus na bar­ce. Modli­twa o pokój dla Euro­py”, któ­re odbę­dzie się na Bul­wa­rze Czer­wień­skim o godz. 19:00. Szcze­gó­ły na pla­ka­cie w gablo­tach oraz w inter­ne­cie.
Na godz. 20.00 zapra­sza­my do Bazy­li­ki na pierw­szy kon­cert w ramach Mariac­kie­go Festi­wa­lu Orga­no­we­go z udzia­łem orga­ni­sty Kate­dry św. Ste­fa­na w Wied­niu – szcze­gó­ły na pla­ka­tach i ulot­kach;
• w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Bru­no­na Boni­fa­ce­go z Kwer­fur­tu, bisku­pa i męczen­ni­ka;
• w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. pustel­ni­ków, Andrze­ja Świe­ra­da i Bene­dyk­ta. Pod­czas Mszy Świę­tej o 18.30 będzie­my dzię­ko­wać za posłu­gę w para­fii mariac­kiej Sio­strom: Ludwi­ce, Fide­li­sie i Beni­gnie oraz pro­sić dla nich o łaski potrzeb­ne do pod­ję­cia posług na nowych pla­ców­kach;
• w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Bona­wen­tu­ry, bisku­pa i dok­to­ra Kościo­ła;

2. Z dniem 1 lip­ca roz­po­czę­ły się zapi­sy na Pie­szą Piel­grzym­kę Kra­kow­ską na Jasną Górę w ramach Wspól­no­ty Śród­mie­ście, któ­rych moż­na doko­nać tak­że dro­gą elek­tro­nicz­ną. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na pla­ka­tach oraz na stro­nie inter­ne­to­wej piel­grzym­ki.

3. Przez cały tydzień ofia­ra­mi do ozna­czo­nych skar­bon w Bazy­li­ce moż­na wes­przeć Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski w zamach zale­głej skład­ki. Za wszel­kie ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać.