0:00/ 0:00
Koncerty, Wydarzenia

Koncert Organowy

Data

18 maja 2017

Godzina

19:30

Miejsce

Bazylika Mariacka

Koncert Organowy

Mamy zaszczyt zapro­sić na kolej­ną odsło­nę Mariac­kie­go Festi­wa­lu Orga­no­we­go, któ­ra odbę­dzie się 18 maja bie­żą­ce­go roku.

W ramach czwart­ko­we­go kon­cer­tu wystą­pi czte­rech orga­ni­stów oraz dwie sopra­nist­ki: Klau­dia Romek i Lud­mi­ła Sta­roń. Na orga­nach głów­nych zagra­ją Maria Bar­ce­wicz, Łukasz Man­do­la oraz Witold Zalew­ski a przy instru­men­cie w pre­zbi­te­rium zasią­dzie Marek Pawe­łek.

Pro­gram wspo­mnia­ne­go kon­cer­tu obej­mu­je:

‣ Pas­sa­ca­glię in d BuxWV 161
autor­stwa Die­tri­cha Buxte­hu­de­go (1637 — 1707)

‣ Pre­lu­dium i Fugę Es-dur BWV 552
autor­stwa Johan­na Seba­stia­na Bacha (1685 — 1750)

‣ Pre­lu­dium, fugę i waria­cje h-moll
autor­stwa Cesa­ra Franc­ka (1822 — 1890)

‣ Lau­da­mus te ex Glo­ria — duet
autor­stwa Anto­nio Vival­die­go (1678 — 1741)

‣ Ave Maria — duet
autor­stwa Char­le­sa Gou­no­da (1818 — 1893)

‣ Comu­mu­nu­ion op. 58
autor­stwa Louisa Vierne’a (1870 — 1937)

‣ Pre­lu­dium i fugę B-A-C-H
autor­stwa Fran­za Lisz­ta (1811 — 1886)

———————————

BILETY: cegieł­ka o war­to­ści 20 zł.

KASA BILETOWA:

  • punkt obsłu­gi tury­stycz­nej Bazy­li­ki Mariac­kiej przy Pla­cu Mariac­kim 7 (na dzień przed kon­cer­tem)
  • przed wej­ściem do kościo­ła oko­ło godzi­ny 19:00 (w dzień kon­cer­tu)

———————————

Orga­ni­za­to­rzy: Bazy­li­ka Mariac­ka w Kra­ko­wie, Uni­wer­sy­tet Papie­ski Jana Paw­ła II, Mię­dzy­uczel­nia­ny Insty­tut Muzy­ki Kościel­nej oraz Aka­de­mia Muzycz­na w Kra­ko­wie.
Dyrek­to­rem festi­wa­lu jest Witold Zalew­ski.
Part­ne­rzy kon­cer­tu: Opus B oraz Fun­da­cja Art & Balan­ce.

Patro­nat medial­ny: Radio Kra­ków, TVP3 Kra­ków i Gość Nie­dziel­ny