0:00/ 0:00
Ogłoszenia

2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my:
— w ponie­dzia­łek – Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go — Trzech Kró­li. Wyjąt­ko­wo nie będzie Mszy o godz. 20.00. Moż­li­wość uczest­nic­twa w Eucha­ry­stii w pobli­skich kościo­łach: u oo. Domi­ni­ka­nów, ul. Sto­lar­ska – godz. 20.20; w bazy­li­ce św. Flo­ria­na, ul. War­szaw­ska – godz. 20.00; w Kole­gia­cie św. Anny, ul. św. Anny – godz. 20.30; w koście­le św. Krzy­ża — 21.00 oraz w koście­le św. Woj­cie­cha na Ryn­ku – 21.37;

Na każ­dej Mszy św. poświę­cać będzie­my kre­dę dla ozna­cza­nia naszych domów i kadzi­dło jako sym­bol naszych modlitw. Moż­na nabyć je w zakry­stii bazy­li­ki. W tym dniu z trzech punk­tów nasze­go mia­sta wyru­szy kolęd­ni­czy Orszak Trzech Kró­li, któ­ry dotrze na rynek ok. połu­dnia.

O godz. 20.00 odbę­dzie się w naszej bazy­li­ce Kon­cert Kolęd DLA TRZECH KRÓLI”. Wystą­pi m. in. Stan Brec­ken­rid­ge wraz z Big Band’em Aka­de­mii Muzycz­nej w Kra­ko­wie. W trak­cie kon­cer­tu będzie pro­wa­dzo­na kwe­sta dla pod­opiecz­nych Sto­wa­rzy­sze­nia Leka­rzy Nadziei. Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu! Szcze­gó­ły na pla­ka­tach w gablo­tach.

2. Trwa w Para­fii dusz­pa­ster­ska wizy­ta kolę­do­wa. Jej plan zamiesz­czo­ny jest w gablo­tach przy bazy­li­ce oraz na stro­nie inter­ne­to­wej.

3. Skła­da­my naj­lep­sze życze­nia obcho­dzą­ce­mu jubi­le­usz 130-lecia Rze­mieśl­ni­cze­mu Towa­rzy­stwu Śpie­wac­kie­mu „Hasło” dzia­ła­ją­ce­mu przy bazy­li­ce Mariac­kiej. Niech Mary­ja Wnie­bo­wzię­ta – Patron­ka Para­fii wsta­wia się za zmar­ły­mi a obec­nym wypra­sza potrzeb­ne łaski.

4. Z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że Zmarł ks. kano­nik Anto­ni Okrze­sik (1936−2020), wie­lo­let­ni rek­tor kościo­ła św. Woj­cie­cha. Modli­my się za jego duszę, dzię­ku­je­my Bogu za jego twór­cze życie oraz za posłu­gę w kon­fe­sjo­na­le w koście­le Mariac­kim. We wto­rek 7 stycz­nia o godz. 16.00 odbę­dzie się Msza św. żałob­na w naszej bazy­li­ce pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP. Wcze­śniej, o 15.00 w koście­le św. Woj­cie­cha koron­ka przy trum­nie Zmar­łe­go. Nato­miast w śro­dę 8 stycz­nia o godz. 13.00 odbę­dzie się Msza św. pogrze­bo­wa w kon­ka­te­drze pw. Naro­dze­nia NMP w Żyw­cu i pogrzeb na tam­tej­szym cmen­ta­rzu. Wiecz­ny odpo­czy­nek racz mu dać Panie!