0:00/ 0:00
Ogłoszenia

2. Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

2. Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu:

· dziś — prze­ży­wa­jąc świę­to Miło­sier­dzia Boże­go oraz roz­po­czy­na­jąc kolej­ny Tydzień Miło­sier­dzia zapra­sza­my o godz. 15 do modli­twy Koron­ką w kapli­cy ado­ra­cji;

· w ponie­dzia­łek – uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go — Dzień Świę­to­ści Życia. O godz. 18.30 zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas Mszy, któ­rą cele­bro­wał będzie Metro­po­li­ta kra­kow­ski abp Marek Jędra­szew­ski. Pod­czas litur­gii będzie moż­na pod­jąć dzie­ło ducho­wej adop­cji;

· w śro­dę — Para­fial­ny Dzień Cho­re­go. Na Mszę o godz. 10.00 z udzie­le­niem sakra­men­tu namasz­cze­nia cho­rych zapra­sza­my szcze­gól­nie cho­rych para­fii i Klub Senio­ra;

2. W ostat­nim cza­sie naszy­mi ofia­ra­mi wspie­ra­li­śmy:

· Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Życia Czło­wie­ka – 5.000 zł
· mło­dzież z para­fial­nej wspól­no­ty PANAMA – 3.070 zł
· Fun­da­cję HCPT Pol­ska – ponad 6.000 zł
· utrzy­ma­nie Gro­bu Pań­skie­go w Jero­zo­li­mie- 1.743 zł
· bied­nych i potrze­bu­ją­cych przez skła­da­nie Jał­muż­ny Wiel­ko­post­nej – 10.524 zł
· Uni­wer­sy­tet Papie­ski Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie – 5.000 zł

Za wszel­kie ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać.