0:00/ 0:00
Ogłoszenia

2. Niedziela Wielkiego Postu

2. Niedziela Wielkiego Postu

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu:
• dzi­siej­sza nie­dzie­la obcho­dzo­na jest jako Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. Poprzez ofia­ry skła­da­ne do ozna­ko­wa­nych skar­bon w bazy­li­ce moż­na wes­przeć Dzie­ło Pomo­cy Ad Gen­tes;
• dziś i w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Gorz­kie Żale o godz. 17.30, a w piąt­ki o 17.30 Dro­ga Krzy­żo­wa;
• we wto­rek — mło­dzież ze wspól­no­ty PANAMA zapra­sza do wspól­nej modli­twy pod­czas Mszy o godz. 18.30, a po jej zakoń­cze­niu na kolej­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­ne;
• w następ­ną nie­dzie­lę o godz. 11.15 Msza św. za zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach;

2. W ostat­nim cza­sie wspar­li­śmy naszy­mi ofia­ra­mi nastę­pu­ją­ce dzie­ła:
• Cen­trum Jana Paw­ła II „Nie lękaj­cie się” — 7.048 zł.
• Kra­kow­skie Hospi­cjum dla Dzie­ci im. ks. Józe­fa Tisch­ne­ra – 500 zł.
• Sto­wa­rzy­sze­nie „Wolon­ta­riat św. Elia­sza” – 2.000 zł.
• Wspar­cie budo­wy kościo­ła w Kra­sno­jar­sku na Sybe­rii – 500 zł.
• Fun­da­cja „Kia­ba­ka­ri” – 500 zł.
Wszyst­kim za zło­żo­ne ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne – Bóg zapłać!