0:00/ 0:00
Ogłoszenia

20. Niedziela Zwykła

20. Niedziela Zwykła

1. Z Bożej Opatrz­no­ści uro­czy­ście prze­ży­li­śmy dzień odpu­stu para­fial­ne­go; wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w to świę­to oraz tym, któ­rzy jed­no­czy­li się z nami skła­da­my z ser­ca podzię­ko­wa­nia.

2. W litur­gii będzie­my prze­ży­wać:
• w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Piu­sa X;
• we wto­rek – wspo­mnie­nie NMP Kró­lo­wej; w połu­dnie pogrzeb śp. Mie­czy­sła­wa Bana­sia;
• w czwar­tek — świę­to św. Bar­tło­mie­ja, Apo­sto­ła;
• w sobo­tę — uro­czy­stość NMP Czę­sto­chow­skiej; do Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej piel­grzy­mu­ją w tym dniu człon­ko­wie Ruchu Świa­tło-Życie i Domo­we­go Kościo­ła, zaś w Bazy­li­ce o 18.30 modlić się będą Kup­cy kra­kow­skich Sukien­nic;
• w przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 10 msza w inten­cji funk­cjo­na­riu­szy Kra­kow­skiej Stra­ży Miej­skiej w dniu ich świę­ta.

3. Archi­pre­zbi­ter Bazy­li­ki otrzy­mał od wspól­no­ty Pana­ma podzię­ko­wa­nie za moż­li­wość zebra­nia 3 780 zł w ramach przy­go­to­wa­nia do wyjaz­du na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży.

4. Wciąż są dostęp­ne w zakry­stii nowe albu­my zdjęć Bazy­li­ki oraz cegieł­ki wspar­cia reno­wa­cji Wiel­kie­go Ołta­rza.