0:00/ 0:00
Ogłoszenia

24. Niedziela Zwykła

24. Niedziela Zwykła

1. Dnia 14. wrze­śnia nasz Para­fia­nin, tutaj ochrzczo­ny i zwią­za­ny od dziec­ka z Bazy­li­ką, został mia­no­wa­ny przez Papie­ża Metro­po­li­tą Łódz­kim. Pole­ca­my Arcy­bi­sku­pa nomi­na­ta Grze­go­rza Rysia modli­twom wier­nych!

2. W litur­gii będzie­my prze­ży­wać:
• w ponie­dzia­łek – świę­to św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, patro­na mło­dych;
• w śro­dę – wspo­mnie­nie św. męczen­ni­ków kore­ań­skich Andrze­ja Kim Teagon, Paw­ła Chong i Towa­rzy­szy;
• w czwar­tek – świę­to św. Mate­usza, o godz. 10.00 Abp Marek Jędra­szew­ski, nasz Metro­po­li­ta odpra­wi w Bazy­li­ce mszę z oka­zji 100-lecia Związ­ku Kom­ba­tan­tów. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy!
• w pią­tek – wspo­mnie­nie bł. Ber­nar­dy­ny Marii Jabłoń­skiej;
• w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Pio z Pie­trel­ci­ny;
• w przy­szłą nie­dzie­lę – o godz. 9.00 będą modlić się z nami Absol­wen­ci Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej, a o godz. 10.00 człon­ko­wie Mało­pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Soł­ty­sów.

3. Na ręce Archi­pre­zbi­te­ra Mariac­kie­go wpły­nę­ły nastę­pu­ją­ce podzię­ko­wa­nia:
• z Kurii Metro­po­li­tal­nej w Kra­ko­wie za prze­ka­za­nie pew­nej kwo­ty na cele dusz­pa­ster­skie;
• z Cen­trum Misyj­ne­go Sióstr Pal­lo­ty­nek za moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia kwe­sty przy Bazy­li­ce i zebra­nie kwo­ty 16.250 zł.
Z naszej stro­ny dzię­ku­je­my rów­nież za comie­sięcz­ne ofia­ry skła­da­ne na reno­wa­cję Wiel­kie­go Ołta­rza – w cza­sie waka­cji ofia­ro­wa­no 18.400 zł.
4. Miło nam poin­for­mo­wać, że w sobo­tę 23. wrze­śnia o godz. 18.30 będzie­my świę­to­wać jubi­le­usz czter­dzie­stu lat pra­cy Pana Pro­fe­so­ra Bogu­sła­wa Grzyb­ka jako orga­ni­sty Kościo­ła Mariac­kie­go. Z tej oka­zji Metro­po­li­ta Kra­kow­ski odzna­czył Jubi­la­ta zło­tym meda­lem Za zasłu­gi dla Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my obfi­tych łask w życiu.

5. W naj­bliż­szy czwar­tek przed­sta­wi­cie­le naszej Para­fii wezmą udział w waż­nej kon­fe­ren­cji na temat ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej dóbr kul­tu­ry, a po połu­dniu w bazy­li­ce odbę­dą ćwi­cze­nia prak­tycz­ne z nią zwią­za­ne. Dzię­ku­je­my Pań­stwo­wej Stra­ży Pożar­nej za tra­dy­cyj­nie wiel­ką życz­li­wość i ochro­nę nasze­go kościo­ła na co dzień.

6. Od począt­ku wrze­śnia w każ­dą nie­dzie­lę cele­bru­je­my Mszę świę­tą rów­nież o godz. 20.00 i zapra­sza­my na tę dogod­ną dla wie­lu wie­czor­ną Eucha­ry­stię.