0:00/ 0:00
Koncerty

Koncert chóru Helsingborgs Koncerthuskör ze Szwecji

Data

29 kwietnia 2017

Godzina

godz. 19.15.
(po Mszy św. wieczornej)

Miejsce

Bazylika Mariacka

Koncert chóru Helsingborgs Koncerthuskör ze Szwecji

W naj­bliż­szą sobo­tę, 29 kwiet­nia 2017 r., o godz. 19.15.  w bazy­li­ce Mariac­kiej wystą­pi chór Hel­sing­borgs Kon­cer­thu­skör z miej­sco­wo­ści Hel­sing­borg w Szwe­cji. Ten 50-oso­bo­wy zespół już nie­jed­no­krot­nie wystę­po­wał w kościo­łach w Euro­pie. O jego kla­sie świad­czy wspól­ny kon­cert z Andrea Bocel­li w ope­rze w Mal­moe.

Kon­cert moż­na obej­rzeć na: https://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​z​b​S​e​J​Bajb-4

Człon­ko­wie chó­ru nale­żą do Kościo­ła Szwedz­kie­go i mają w swo­im reper­tu­arze wie­le pie­śni sakral­nych. W naszej bazy­li­ce wyko­na­ją nastę­pu­ją­ce utwo­ry:
Anton Bruck­ner — „Locus Iste”
David McIn­ty­re — „Ave Maria”
Javier Busto — „Ave Maria”
Knut Nystedt — Immor­tal Bach (Komm sus­ser tot)
Knut Nystedt — I will pra­ise thee o Lord
Mau­ri­ce Duru­flé — Ubi cari­tas et amor
Got­t­fried August Homi­lius — Deo dica­mus gra­tias

KHK mellanstor