0:00/ 0:00
Ogłoszenia

3. Niedziela Wielkiego Postu

3. Niedziela Wielkiego Postu

1. Dzi­siaj o godz. 18.30 Msze Świę­tą odpra­wi ksiądz Arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski. Wraz z naszym Metro­po­li­tą będzie­my modlić się w inten­cji mia­sta Kra­ko­wa oraz wszyst­kich kra­ko­wian. Ser­decz­nie zapra­sza­my.

2. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia będzie­my prze­ży­wać:
•  w ponie­dzia­łek – uro­czy­stość św. Józe­fa, oblu­bień­ca NMP.
•  w sobo­tę – uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go. Dzień ten prze­ży­wać będzie­my jako Dzień Świę­to­ści Życia. O 18.30 Metro­po­li­ta kra­kow­ski odpra­wi Msze Świę­tą w Bazy­li­ce, pod­czas któ­rej będzie moż­na pod­jąć dzie­ło ducho­wej adop­cji.

3. W trwa­ją­cym cza­sie Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my na tra­dy­cyj­ne Nabo­żeń­stwa: w każ­dą nie­dzie­lę o 17.45 na Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym, a w każ­dy pią­tek o 17.30 na Dro­gę Krzy­żo­wą.

4.  W czwar­tek o godz. 19.15 kolej­na z kate­chez z cyklu: „Tajem­ni­ce wiel­ka­noc­ne”. Kon­fe­ren­cję „Noc pas­chal­na i jej litur­gia” wygło­si o. Sta­ni­sław Nowak, domi­ni­ka­nin.

5.  Z rado­ścią infor­mu­je­my, że Pani Tere­sa Maj­ka – Paca­nek, dyry­gent­ka współ­pra­cu­ją­ce­go z nasza para­fią chó­ru Hasło i chór­mi­strzy­ni Fil­har­mo­nii Kra­kow­skiej dnia 13 lute­go br. obro­ni­ła roz­pra­wę dok­tor­ską na Aka­de­mii Muzycz­nej w Kra­ko­wie. Gra­tu­lu­je­my suk­ce­sów wdzięcz­ni za pomoc i życz­li­wość.

6.  Zachę­ca­my też do wspar­cia kon­ser­wa­cji Wiel­kie­go Ołta­rza i naby­wa­nia cegie­łek na ten cel w zakry­stii. Do każ­dej z nich dołą­czo­no oko­licz­no­ścio­wy upo­mi­nek. W naszej zakry­stii są dostęp­ne rów­nież nowe modli­tew­ni­ki, aktu­al­na pra­sa i różań­ce z logo Bazy­li­ki.