0:00/ 0:00
Wydarzenia

3. Światowy Dzień Ubogich

3. Światowy Dzień Ubogich

Już po raz trze­ci odpo­wia­da­jąc na wezwa­nie papie­ża Fran­cisz­ka, będzie­my mie­li szan­sę na spo­tka­nie z czło­wie­kiem bez­dom­nym, uza­leż­nio­nym, wyklu­czo­nym. Zapra­sza­my wszyst­kich do uczest­nic­twa w obcho­dach 3. Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, któ­re odbę­dą się od 14 do 17 listo­pa­da 2019 pod hasłem „Ufność nie­szczę­śli­wych nigdy ich nie zawie­dzie”. 

Pro­gram 3. ŚDU. 

Namiot Spo­tkań: 14–17 listo­pa­da
Cen­tral­nym punk­tem spo­tkań w cza­sie Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich będzie otwar­ty od 14 listo­pa­da Namiot Spo­tkań na Małym Ryn­ku w Kra­ko­wie. W namio­cie odbę­dzie się sze­reg ini­cja­tyw orga­ni­zo­wa­nych przez róż­ne insty­tu­cje na co dzień poma­ga­ją­ce oso­bom ubo­gim i bez­dom­nym: warsz­ta­ty, świe­tli­ca, pora­dy, poka­zy fil­mo­we, wystę­py na sce­nie, meta­mor­fo­zy (ul. Smo­leńsk 4).

Reko­lek­cje: 14–17 listo­pa­da
Dla wszyst­kich archi­die­ce­zjan w bazy­li­ce Mariac­kiej  odby­wać się będą reko­lek­cje pro­wa­dzo­ne przez o. Waw­rzyń­ca Jawor­skie­go.

Modli­tew­ne Jery­cho: 13–16 listo­pa­da
Jako ducho­we zaple­cze akcji od 13 listo­pa­da w koście­le św. Bar­ba­ry w Kra­ko­wie będzie odby­wać się Modli­tew­ne Jery­cho, czy­li cało­do­bo­wa modli­twa przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem w inten­cji naszych ubo­gich Bra­ci i Sióstr.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o Świa­to­wym Dniu Ubo­gich na: sdu​.malo​pol​ska​.pl