0:00/ 0:00
Ogłoszenia

30. Niedziela Zwykła

30. Niedziela Zwykła

1. Na ręce Ks. Infu­ła­ta Dariu­sza Rasia, Archi­pre­zbi­te­ra Mariac­kie­go wpły­nę­ło podzię­ko­wa­nie od Księ­dza Rek­to­ra Rek­to­ra­tu Św. Woj­cie­cha na Ryn­ku Głów­nym Ks. Kano­ni­ka Rafa­ła Mar­cia­ka za udzie­le­nie wspar­cia finan­so­we­go w kwo­cie 11 tys. zło­tych. Środ­ki zosta­ły prze­zna­czo­ne na pil­ne bie­żą­ce pra­ce reno­wa­cyj­ne.

2. W litur­gii tygo­dnia będzie­my prze­ży­wać:
• w czwar­tek — po Mszy Św. o godz. 18.30 zapra­sza­my na Ado­ra­cje Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu „Chry­stus w Sta­rym Mie­ście” pt. KIERUNEK NIEBO
• w pią­tek – Świę­to Świę­tych Apo­sto­łów Szy­mo­na i Judy Tade­usza
• Codzien­nie o godz. 18.00, zapra­sza­my na wspól­ną modli­twę różań­co­wą

3. Nowo­pow­sta­ła wspól­no­ta „PANAMA” ser­decz­nie zapra­sza mło­dzież lice­al­ną oraz stu­denc­ką pra­gną­cą włą­czyć się w ducho­wą dro­gę przy­go­to­wań do Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w Pana­mie w roku 2019 na spo­tka­nie w naj­bliż­szy wto­rek (25​.10​.br.) o godz. 19.00 w sal­ce para­fial­nej przy Pla­cu Mariac­kim 7.

4. Tra­dy­cyj­ne wypo­min­ki za zmar­łych, naszych dro­gich krew­nych, para­fian i kra­ko­wian, zarów­no rocz­ne jak i jed­no­ra­zo­we moż­na skła­dać w zakry­stii. Będzie­my się za nich modlić się w pierw­szą nie­dzie­lę każ­de­go mie­sią­ca o godz. 8.00 w cza­sie Mszy Świę­tej, a przed nią wypo­min­ka­mi o godz. 7:40. Jed­no­cze­śnie za wypo­mi­na­nych odma­wia­my w każ­dy trze­ci pią­tek mie­sią­ca o godz. 15.00 Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go. Zapra­sza­my do zakry­stii.

5. W zakry­stii jest już nowa księ­ga mszal­na na rok 2017 — moż­na już rezer­wo­wać Msze św. rocz­ni­co­we czy gre­go­riań­skie na nowy rok. W zakry­stii tak­że do naby­cia pra­sa i nowy mariac­ki kalen­darz na rok 2017 dedy­ko­wa­ny w cało­ści kon­ser­wa­cji wiel­kie­go ołta­rza dłu­ta Wita Stwo­sza oraz nowy modli­tew­nik dla doro­słych – Bło­go­sła­wio­ny kto zaufał Panu. Zachę­ca­my!