0:00/ 0:00
Ogłoszenia

31. Niedziela Zwykła

31. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my:

• we wto­rek o godz. 18.30 Msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach;

• w czwar­tek pod­czas Mszy św. o godz. 18.30 będą modli­li się z nami uczest­ni­cy Sym­po­zjum Nauko­wo-Szko­le­nio­we­go pt. „Postę­py w aler­go­lo­gii i pneu­mo­no­lo­gii”;

• w czwar­tek – rocz­ni­ca poświę­ce­nia bazy­li­ki Late­rań­skiej;

• w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Leona Wiel­kie­go;

• w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Mar­ci­na z Tours; naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści – Msze św. od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, a następ­nie o 9, 10, 11 i 18.30;

2. Tra­dy­cyj­ne wypo­min­ki za zmar­łych naszych Para­fian, kra­ko­wian oraz bli­skich, zarów­no rocz­ne jak i jed­no­ra­zo­we, moż­na jesz­cze skła­dać w zakry­stii. Za zmar­łych będzie­my modlić pod­czas Mszy Świę­tej, Koron­ki do Miło­sier­dzia Boże­go i wypo­min­ków w listo­pa­dzie oraz w cią­gu całe­go roku, czy­ta­jąc pole­ca­nych modli­twom przed Mszą o godz. 11.15.

3. Dnia 9 listo­pa­da roz­pocz­ną się 4 – tygo­dnio­we reko­lek­cje pt. „Spo­tka­nia na Górze – inten­syw­ny kurs słu­cha­nia”. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach i stro­nie inter­ne­to­wej.

4. W nawią­za­niu do listu Księ­dza Arcy­bi­sku­pa zapra­sza­my do zapo­zna­nia się pla­ka­tem w gablot­kach oraz infor­ma­cja­mi na stro­nie inter­ne­to­wej poświę­co­ny­mi Świa­to­we­mu Dniu Ubo­gich.