0:00/ 0:00
Ogłoszenia

31. Niedziela Zwykła

31. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu obcho­dzić będzie­my:
-we wto­rek – o  godz. 18.30 msza w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w para­fial­nych wypo­min­kach;
-w czwar­tek – o godz. 18.30 msza w int. Jana Matej­ki oraz spo­łecz­no­ści Muzeum Domu Mistrza w Kra­ko­wie. Będą modli­li się też z nami, jak co roku, uczest­ni­cy Sym­po­zjum: „Postę­py w Aler­go­lo­gii i Pneu­mo­no­lo­gii”;
-w pią­tek – rocz­ni­ca poświę­ce­nia Bazy­li­ki Late­rań­skiej;
-w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Leona Wiel­kie­go;
-w następ­ną nie­dzie­lę – Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści, na każ­dej z mszy zaśpie­wa­my hymn Cie­bie Boga wysła­wia­my.

2. Dobie­ga koń­ca pro­ces kon­ser­wa­cji i odno­wy śred­nich orga­nów mariac­kich – tych w pre­zbi­te­rium. Dzię­ku­je­my wyko­naw­cy, austriac­kiej fir­mie Rie­ger, za zaan­ga­żo­wa­nie w pro­jekt i za ofia­ro­wa­ny para­fii w ramach współ­pra­cy jeden głos orga­no­wy. Ocze­ku­je­my na uro­czy­stość poświę­ce­nia instru­men­tu 15 grud­nia tego roku i roz­po­czy­na­my kolej­ny etap prac zapla­no­wa­nych na chó­rze głów­nym.

3. Miło nam poin­for­mo­wać, że po ukoń­cze­niu waż­niej­szych zadań kon­ser­wa­tor­skich, wnę­trze bazy­li­ki znów zosta­je otwar­te dla gości i tury­stów. Spo­wiedź w naszej świą­ty­ni w dni powsze­dnie od 6.00 do 19.00. Zachę­ca­my do zwie­dza­nia kościo­ła Mariac­kie­go oraz jego wie­ży — hej­na­li­cy.

4. W koń­czą­cym się roku jubi­le­uszo­wym Pięć­dzie­się­cio­le­cia Koro­na­cji Wize­run­ku Mat­ki Boskiej Czę­sto­chow­skiej w Bazy­li­ce zachę­ca­my wier­nych do skła­da­nia dowo­dów wdzięcz­no­ści i czci w posta­ci votum. Przed­mio­ty sta­no­wią­ce dla dar­czyń­ców szcze­gól­ną war­tość zosta­ną dołą­czo­ne do zbio­ru pre­cjo­zów już znaj­du­ją­cych się wokół obra­zu na wiecz­ną pamiąt­kę łask.