0:00/ 0:00
Ogłoszenia

4. Niedziela Wielkiego Postu

4. Niedziela Wielkiego Postu

1.W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my:

- dziś w IV nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu, zwa­ną Laeta­re, i w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Gorz­kie Żale o godz. 17.30, w piąt­ki o godz. 17.30 Dro­ga Krzy­żo­wa;
— w czwar­tek – o godz. 19.15 kolej­na z kate­chez pt. „Kim On jest?”, orga­ni­zo­wa­nych przez Salę na Górze. O Jezu­sie jako Mistrzu i Nauczy­cie­lu będzie mówił o. dr Paweł Klim­czak — domi­ni­ka­nin, teo­log, Rek­tor Kole­gium Domi­ni­ka­nów. Zapra­sza­my!;
— w następ­ną nie­dzie­lę – o godz. 11.15 Msza w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. Rów­nież za tydzień roz­pocz­ną się nasze reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pt. Reani­ma­cja zra­nio­ne­go świa­ta. Popro­wa­dzi je Sta­ni­sław Nowak — domi­ni­ka­nin z lubel­skie­go klasz­to­ru, dusz­pa­sterz aka­de­mic­ki i reko­lek­cjo­ni­sta. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach i na stro­nie inter­ne­to­wej. W nie­dzie­lę, 7 kwiet­nia odbę­dzie się tak­że Aka­de­mic­ka Dro­ga Krzy­żo­wa uli­ca­mi Kra­ko­wa, z udzia­łem Arcy­bi­sku­pa Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go Mar­ka Jędra­szew­skie­go. Jej roz­po­czę­cie o 20.30 przed kole­gia­tą św. Anny.

2. (Pro­szę czy­tać od Mszy o godz. 8.00) Dziś przy bazy­li­ce kwe­stu­ją wolon­ta­riu­sze Sto­wa­rzy­sze­nia Leczy­my z Misją. Przed­sta­wi­cie­la pro­si­my o zabra­nie gło­su…