0:00/ 0:00
Ogłoszenia

4. Niedziela Wielkiego Postu

4. Niedziela Wielkiego Postu

1. Dro­dzy kra­ko­wia­nie i para­fia­nie,
modli­my się za Was wszyst­kich w cza­sach epi­de­mii. Odpra­wia­my za Was Msze św. i łączy­my się z Wami szcze­gól­nie pod­czas modli­twy wier­nych. Pro­si­my Boga o siłę dla cho­rych, leka­rzy, pie­lę­gnia­rek i pie­lę­gnia­rzy, apte­ka­rzy, wolon­ta­riu­szów, za inne służ­by i rzą­dzą­cych w Pol­sce i na świe­cie.

2. W tygo­dniu:
— w śro­dę – w uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go, prze­ży­wa­ną tak­że jako Dzień Świę­to­ści Życia, Wie­czor­ną Eucha­ry­stię o godz. 18.30 odpra­wi biskup pomoc­ni­czy naszej archi­die­ce­zji — Damian Muskus. Trans­mi­sja z tej Mszy św. będzie dostęp­na na stro­nie archi­die­ce­zji kra­kow­skiej;
— w czwar­tek – Z powo­du sta­nu epi­de­mii w Pol­sce comie­sięcz­na Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę „Chry­stus w Sta­rym Mie­ście” odbę­dzie się onli­ne. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy poprzez para­fial­ną stro­nę inter­ne­to­wą pod­czas Mszy o 18.30, a po niej do ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. W tym mie­sią­cu tema­tem Ado­ra­cji jest „Zobacz wię­cej!” nawią­zu­jąc do spo­tka­nia Pana Jezu­sa z Nata­na­elem. W mar­cu nasza wspól­no­ta obcho­dzi 8. uro­dzi­ny — pro­si­my o modli­twy! 🙂 Na stro­nie www​.face​bo​ok​.com/​C​h​r​y​s​t​u​s​W​S​t​a​r​y​m​M​iescie może­cie zna­leźć wyda­rze­nie pt. „Chry­stus uRo­dzi­ny | #07 Zobacz wię­cej! — w czwar­tek szcze­gól­nie Pan będzie pukał do drzwi pol­skich rodzin — zapro­śmy Go i otwórz­my Mu drzwi do naszych domów, naszych serc. 🙂

3. Nie­ty­po­we w tym roku mariac­kie reko­lek­cje wiel­ko­post­ne dla kra­ko­wian odbę­dą w sie­ci, a popro­wa­dzi je Woj­ciech Węgrzy­niak – wykła­dow­ca aka­de­mic­ki, bibli­sta, dusz­pa­sterz i reko­lek­cjo­ni­sta. Zachę­ca­my do oglą­da­nia i słu­cha­nia nauk od nie­dzie­li 28 mar­ca do czwart­ku 2 kwiet­nia o godz. 18.30. Treść reko­lek­cji „Dla głod­nych” zasko­czy nas na pew­no nie­jed­nym cie­ka­wym i cel­nym opo­wia­da­niem i spo­strze­że­niem ks. Woj­cie­cha. Zachę­ca­my do obej­rze­nia trans­mi­sji na stro­nie para­fial­nej (mariac​ki​.com) oraz na stro­nie archi­die­ce­zji kra­kow­skiej (die​ce​zja​.pl).