0:00/ 0:00
Ogłoszenia

4. Niedziela Zwykła

4. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my:
-dziś — wspo­mnie­nie św. Bła­że­ja oraz św. Oska­ra;
-we wto­rek — wspo­mnie­nie św. Aga­ty;
-w śro­dę — wspo­mnie­nie świę­tych męczen­ni­ków Paw­ła Miki i Towa­rzy­szy;

2. Infor­mu­je­my, że został roz­po­czę­ty nowy cykl „Dia­lo­gów” z metro­po­li­tą kra­kow­skim arcy­bi­sku­pem Mar­kiem Jędra­szew­skim. Infor­ma­cje o kolej­nych spo­tka­niach moż­na zna­leźć w gablo­tach przy bazy­li­ce oraz w Inter­ne­cie.

3. Na ręce Archi­pre­zbi­te­ra Mariac­kie­go wpły­nę­ły podzię­ko­wa­nia:
— z Boni­fra­ter­skiej Fun­da­cji Dobro­czyn­nej za moż­li­wość zebra­nia 2.277 zł pod­czas zbiór­ki w cza­sie zeszło­rocz­ne­go Adwen­tu;
— ze Sto­wa­rzy­sze­nia Cha­ry­ta­tyw­ne­go „Dobro­sław” za moż­li­wość kwe­sty w zeszłą nie­dzie­lę i zebra­nie 2.672 zł.