0:00/ 0:00
Ogłoszenia

5. Niedziela Wielkanocna

5. Niedziela Wielkanocna

1. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my:
-dziś – pod­czas Mszy św. o godz. 10.00 dzie­ci z kla­sy trze­ciej przy­stę­pu­ją pierw­szy raz do Komu­nii św. Po Mszy św. o 18.30 przed bazy­li­ką odbę­dą się tań­ce led­nic­kie z oka­zji rocz­ni­cy uro­dzin św. Jana Paw­ła II;
-we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Jana Nepo­mu­ce­na;
-w śro­dę – o godz. 19.15 zapra­sza­my na kon­cert chó­ru z USA pod dyrek­cją Richar­da Zie­lin­skie­go. Zaś o godz. 20.00 kolej­ne spo­tka­nie para­fial­nej gru­py Fiat, któ­ra przy­go­to­wu­je się do ŚDM w Lizbo­nie;
-w czwar­tek – o godz. 19.15 kolej­na z kate­chez pt. „Kim On jest?”, orga­ni­zo­wa­nych przez Salę na Górze. O Jezu­sie jako Kapła­nie będzie mówi­ła pani dr Danu­ta Pie­karz, ita­lia­nist­ka i biblist­ka, wykła­dow­ca na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim i Uni­wer­sy­te­cie Papie­skim Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie;
-w pią­tek – wspo­mnie­nie NMP Wspo­mo­ży­ciel­ki Wier­nych;
-w sobo­tę — o godz. 9.00 w kate­drze na Wawe­lu 14. dia­ko­nów z naszej Archi­die­ce­zji przyj­mie świę­ce­nia kapłań­skie. O godz. 10.00 w bazy­li­ce modlić się będą przed­sta­wi­cie­le Mało­pol­skiej Izby Rze­mio­sła i Przed­się­bior­czo­ści. O godz. 14.30 gru­pa Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go naszej Para­fii zapra­sza na Mszę do kościo­ła Sióstr Pre­zen­tek, a po niej na spo­tka­nie do sal­ki para­fial­nej;
-w następ­ną nie­dzie­lę – na Mszy św. o godz. 10.00 dzie­ci z kla­sy czwar­tej prze­ży­wać będą rocz­ni­cę swo­jej I Komu­nii św. O godz. 17.15 zapra­sza­my na „Kon­cert Dla Mat­ki” w wyko­na­niu Chó­ru Mie­sza­ne­go Kate­dry Wawel­skiej oraz zna­ko­mi­tych soli­stów. O godz. 18.30 Msza w int. przy­ja­ciół Hospi­cjum św. Łaza­rza. Nabo­żeń­stwo majo­we w tym dniu odpra­wi­my wyjąt­ko­wo po Mszy o godz. 13.