0:00/ 0:00
Ogłoszenia

5. Niedziela Wielkiego Postu

5. Niedziela Wielkiego Postu

  1. Od dzi­siaj do czwart­ku trwa­ją nasze Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne O wraż­li­wo­ści ser­ca. „Oto jestem, prze­cież mnie woła­łeś”. Pro­wa­dzi je o. dr Jan Stru­mi­łow­ski  — mnich cyster­ki. Zapra­sza­my codzien­nie o 10:00 lub 18:30 na spo­tka­nia reko­lek­cyj­ne, któ­re są obo­wiąz­kiem ser­ca każ­de­go wie­rzą­ce­go. Jeste­śmy wezwa­ni do pra­cy nad wła­snym sumie­niem i oży­wia­niem wia­ry zwłasz­cza przed Wiel­ka­no­cą.
  2. W bazy­li­ce dziś jesz­cze o 17.30 Gorz­kie Żale, a o 20:30 Aka­de­mic­ka Dro­ga Krzy­żo­wa pro­wa­dzo­na uro­czy­ście spod kościo­ła św. Anny do oo. Fran­cisz­ka­nów.
  3. W ponie­dzia­łek Uro­czy­stość św. Józe­fa, dla­te­go czci­my w spo­sób szcze­gól­ny jego wize­ru­nek w pół­noc­nej nawie nasze­go kościo­ła, a w cza­sie jutrzej­szej Mszy świę­tej o godz. 18.30 modli­my się wraz z Metro­po­li­tą Arcy­bi­sku­pem Mar­kiem Jędra­szew­skim w inten­cji Kra­ko­wa oraz wszyst­kich kra­ko­wian. Św. Józef patro­nu­je nasze­mu mia­stu od 1715 roku. Msze św. od 6 do 8 co pół godzi­ny, a następ­nie o 9, 10,11 i 18.30.
  4. Dziś przy bazy­li­ce kwe­stu­ją wolon­ta­riu­sze z Fun­da­cji HCPT Pol­ska. Przed­sta­wi­cie­la pro­si­my o zabra­nie gło­su…