0:00/ 0:00
Ogłoszenia

5. Niedziela Wielkiego Postu

5. Niedziela Wielkiego Postu

1. Dzi­siaj roz­po­czy­na­ją się nasze reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pt. Reani­ma­cja zra­nio­ne­go świa­ta. Popro­wa­dzi je Sta­ni­sław Nowak – domi­ni­ka­nin z lubel­skie­go klasz­to­ru, dusz­pa­sterz aka­de­mic­ki i reko­lek­cjo­ni­sta. Zapra­sza­my wszyst­kich na wiel­ko­post­ne zatrzy­ma­nie i ducho­we ćwi­cze­nia o godz. 10.00 i 18.30. Szcze­gó­ły pro­gra­mu m.in. na pla­ka­tach oraz na stro­nie www​.mariac​ki​.com. Od ponie­dział­ku do śro­dy zapra­sza­my rów­nież ubo­gich do kościo­ła św. Toma­sza przy ul. Szpi­tal­nej na spe­cjal­ne spo­tka­nia wiel­ko­post­ne o godzi­nie 16.00.

2. W roz­po­czę­tym tygo­dniu:
— dziś — o godz. 20.30 przy Kole­gia­cie św. Anny roz­pocz­nie się Aka­de­mic­ka Dro­ga Krzy­żo­wa uli­ca­mi Kra­ko­wa, pod prze­wod­nic­twem metro­po­li­ty kra­kow­skie­go. W naszej bazy­li­ce o godz. 17.30 Gorz­kie Żale, a w pią­tek o godz. 17.30 Dro­ga Krzy­żo­wa;
-w sobo­tę — o godz. 18.00 ser­decz­nie zapra­sza­my na Kon­cert Pasyj­ny w wyko­na­niu mariac­kiej Cap­pel­la Maria­lis;

3. Zmarł pan Tomasz Mycek, jeden z kon­ser­wa­to­rów ołta­rza mariac­kie­go. Codzien­nie przez ostat­nie lata mogli­śmy cie­szyć się z Jego odda­nia i mistrzo­stwa w pra­cy kon­ser­wa­tor­skiej. Ota­cza­my modli­twą Zmar­łe­go i pro­śmy dla Nie­go o miło­sier­dzie Boże.

4. Sio­stry sera­fit­ki w zakry­stii roz­pro­wa­dza­ją baran­ki wiel­ka­noc­ne Cari­tas, a mło­dzież z gru­py PANAMA wspo­ma­ga ich pra­cę w kruch­cie kościo­ła. Przy tej oka­zji dzię­ku­je­my za wszel­kie ofia­ry dla potrze­bu­ją­cych.