0:00/ 0:00
Ogłoszenia

5. Niedziela Wielkiego Postu

5. Niedziela Wielkiego Postu

1. Dro­dzy kra­ko­wia­nie i para­fia­nie,
w tym wyjąt­ko­wym Wiel­kim Poście pamię­ta­my o Was szcze­gól­nie pod­czas modli­twy wier­nych na każ­dej Mszy świę­tej. Pro­si­my Boga o siłę i cier­pli­wość dla cho­rych, oraz dla wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w pomoc ludziom w Pol­sce i na świe­cie.

2. Roz­po­czy­na­my dziś mariac­kie reko­lek­cje wiel­ko­post­ne dla kra­ko­wian, któ­re odbę­dą się w sie­ci, a popro­wa­dzi je ks. Woj­ciech Węgrzy­niak – wykła­dow­ca aka­de­mic­ki, bibli­sta, dusz­pa­sterz i reko­lek­cjo­ni­sta. Zachę­ca­my do oglą­da­nia i słu­cha­nia nauk od dziś do czwart­ku 2 kwiet­nia o godz. 18.30. Treść reko­lek­cji „Dla głod­nych” zasko­czy nas na pew­no nie­jed­nym cie­ka­wym i cel­nym opo­wia­da­niem i spo­strze­że­niem ks. Woj­cie­cha. Zachę­ca­my do obej­rze­nia trans­mi­sji na stro­nie para­fial­nej (mariac​ki​.com) oraz na pro­fi­lu archi­die­ce­zji kra­kow­skiej na kana­le YouTu­be.

3. Pamię­taj­my w tym wyjąt­ko­wym cza­sie w modli­twie za sie­bie nawza­jem oraz o wszel­kich prze­ja­wach dobrej woli. Troszcz­my się przede wszyst­kim o oso­by star­sze i o tych, któ­rzy sami nie mogą o sie­bie zadbać.

4. Bazy­li­ka Mariac­ka pozo­sta­je otwar­ta na litur­gię i modli­twę przy zacho­wa­niu wytycz­nych doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa. Cele­bro­wa­ne są Msze świę­te, trwa ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu oraz spra­wo­wa­ny jest sakra­ment poku­ty i pojed­na­nia. W spra­wach kan­ce­la­ryj­nych pro­si­my o kon­takt mailo­wy (biuro@​mariacki.​com)  lub tele­fo­nicz­ny (12 422 05 18 lub 12 422 05 21) od ponie­dział­ku do sobo­ty w godz. 10−12.00 i od czwart­ku do piąt­ku w godz. 16−18.00.

5. Dzi­siaj zmia­na cza­su na czas let­ni. Tej nocy prze­sta­wi­li­śmy zegar­ki o godzi­nę do przo­du.