0:00/ 0:00
Ogłoszenia

5. Niedziela Wielkiego Postu

5. Niedziela Wielkiego Postu

1. Dzi­siaj roz­po­czy­na­ją się nasze Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne pt. „Kościół – nie­ła­twa miłość. O tym , jak Bóg powie­rzył się grzesz­ni­kom”. Popro­wa­dzi je ks. dr Grze­gorz Strzel­czyk z Kato­wic, zna­ny dogma­tyk i uzna­ny reko­lek­cjo­ni­sta. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach i na stro­nie inter­ne­to­wej.
Para­fia mariac­ka orga­ni­zu­je tak­że od śro­dy do piąt­ku reko­lek­cje dla bez­dom­nych w koście­le św. Toma­sza przy ul. Szpi­tal­nej, któ­re popro­wa­dzi ks. Rafał Mar­ciak, rek­tor kościo­ła św. Woj­cie­cha. Przy tej oka­zji dzię­ku­je­my za wszel­kie ofia­ry dla potrze­bu­ją­cych skła­da­ne w Bazy­li­ce przez cały rok.

2. Dzi­siaj Aka­de­mic­ka Dro­ga Krzy­żo­wa uli­ca­mi Kra­ko­wa, z udzia­łem Arcy­bi­sku­pa Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go Mar­ka Jędra­szew­skie­go. Jej roz­po­czę­cie o 20.30 przed kole­gia­tą św. Anny. Zapra­sza­my do udzia­łu.

3. W trwa­ją­cym cza­sie Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my na tra­dy­cyj­ne Nabo­żeń­stwa: w każ­dą nie­dzie­lę o 17.45 na Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym, a w każ­dy pią­tek o 17.30 na Dro­gę Krzy­żo­wą, któ­rą w naj­bliż­szy pią­tek poświę­ci­my mał­żeń­stwom w kry­zy­sie. Zapra­sza­my ser­decz­nie do wspól­nej modli­twy.

4.  W cza­sie Wiel­kie­go Postu moż­na skła­dać do skar­bon ozna­czo­nych napi­sem JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA ofia­ry na pomoc dla ubo­gich i bez­dom­nych, a w zakry­stii moż­na nabyć baran­ki wiel­ka­noc­ne Cari­tas.

5. Infor­mu­je­my, że w dniu 1 kwiet­nia zmarł ksiądz Infu­łat Sta­ni­sław Mały­siak, wie­lo­let­ni dusz­pa­sterz naszej Bazy­li­ki, kape­lan orga­ni­za­cji kom­ba­tanc­kich a tak­że bli­ski współ­pra­cow­nik świę­te­go Jana Paw­ła II. Uro­czy­sto­ści pogrze­bo­we odbę­dą się w naszej bazy­li­ce w czwar­tek. Począ­tek godzi­na 12.45, Msza świę­ta o godz. 13.