0:00/ 0:00
Ogłoszenia

5. Niedziela Zwykła

5. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my:
— w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Scho­la­sty­ki;
— we wto­rek – XXVIII Świa­to­wy Dzień Cho­re­go. W naszej Para­fii jak zawsze odbę­dzie się w cza­sie wiel­ka­noc­nym;
— w pią­tek – świę­to Świę­tych Cyry­la i Meto­de­go, patro­nów Euro­py;
— w następ­ną nie­dzie­lę – do wspól­nej modli­twy pod­czas Mszy o godz. 18.30 zapra­sza wspól­no­ta FIAT, któ­ra przy­go­to­wu­je się do prze­ży­cia Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży. Po Mszy kolej­ne spo­tka­nie w sal­ce para­fial­nej.