0:00/ 0:00
Ogłoszenia

6. Niedziela Zwykła

6. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my:
-w czwar­tek — o godz. 19.15 kolej­na z kate­chez pt. „Kim On jest?”, orga­ni­zo­wa­nych przez Salę na Górze. O Jezu­sie jako Zba­wi­cie­lu będzie mówił ks. dr hab. Jacek Kem­pa, kapłan archi­die­ce­zji kato­wic­kiej;
-w pią­tek — świę­to Kate­dry św. Pio­tra;
-w sobo­tę — wspo­mnie­nie św. Poli­kar­pa;
-w następ­ną nie­dzie­lę — do wspól­nej modli­twy pod­czas Mszy o godz. 13.00 zapra­sza­ją człon­ko­wie Aka­de­mic­kie­go Chó­ru Orga­num oraz Zespo­łu Instru­men­tal­ne­go Ricer­car; 

2. W zakry­stii wciąż do naby­cia oko­licz­no­ścio­we cegieł­ki wspie­ra­jąc reno­wa­cję Wiel­kie­go Ołta­rza. Zachę­ca­my też do naby­cia naj­now­szej książ­ki ks. Grze­go­rza Strzel­czy­ka pt. „Kościół. Nie­ła­twa miłość”.