0:00/ 0:00
Ogłoszenia

7. Niedziela Zwykła

7. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my:
-w śro­dę – o godz. 17.00 zespół wokal­ny Cap­pel­la Maria­lis zapra­sza na prze­słu­cha­nia do sal­ki para­fial­nej. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach;
-w czwar­tek – po Mszy o godz. 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu „Dobry wie­czór” pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę Chry­stus w Sta­rym Mie­ście;
-w następ­ną nie­dzie­lę —  o godz.  11.15 Msza w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach para­fial­nych.

2. W zakry­stii wciąż dostęp­ne są oko­licz­no­ścio­we cegieł­ki wspie­ra­ją­ce reno­wa­cję Wiel­kie­go Ołta­rza. Zachę­ca­my też do naby­cia naj­now­szej książ­ki ks. Grze­go­rza Strzel­czy­ka pt. „Kościół. Nie­ła­twa miłość”.