0:00/ 0:00
Ogłoszenia

9. Niedziela Zwykła

9. Niedziela Zwykła

1. Dziś przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Karo­la Lwan­gi i Towa­rzy­szy, męczen­ni­ków z Ugan­dy. Codzien­nie w okta­wie Boże­go Cia­ła zapra­sza­my na wie­czor­ną Mszę św. i pro­ce­sję eucha­ry­stycz­ną wewnątrz Bazy­li­ki, a w czwar­tek na zakoń­cze­nie obcho­dów odpra­wi­my nabo­żeń­stwo z pro­ce­sją do czte­rech ołta­rzy wokół kościo­ła.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my:

· w ponie­dzia­łek – o godz. 17.30 w Kate­drze na Wawe­lu Msza św. o dobrą sesję dla stu­den­tów za wsta­wien­nic­twem św. Kró­lo­wej Jadwi­gi;

· we wto­rek – wspo­mnie­nie bł. Mał­go­rza­ty Łucji Szew­czyk, zało­ży­ciel­ki Sióstr Sera­fi­tek, posłu­gu­ją­cych w naszym koście­le. O godz. 10.30 Msza św. w Bazy­li­ce Ojców Fran­cisz­ka­nów w inten­cji Kra­ko­wian w kolej­ną rocz­ni­cę loka­cji Mia­sta;

· w pią­tek – uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Mszę św. w kapli­cy Prze­mie­nie­nia w powsze­dnim porząd­ku. W tym dniu nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych;

· w sobo­tę – wspo­mnie­nie Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Na Mszę św. o godz. 11.00 zapra­sza­my do modli­twy wraz z Brac­twem Kur­ko­wym w int. Kró­la Kur­ko­we­go. Pod­czas tej Mszy Archi­pre­zbi­te­ro­wi Bazy­li­ki Mariac­kej zosta­nie nada­ny tytuł Hono­ro­we­go Bra­ta Kur­ko­we­go;

· w następ­ną nie­dzie­lę – o godz. 13.00 Msza św. w int. osób cho­rych i nie­peł­no­spraw­nych, w ramach orga­ni­zo­wa­nych na Ryn­ku Dni Inte­gra­cji;

3. Skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia Fun­da­cji Fami­lij­nej Rodzi­ny Wen­t­zlów za ofia­rę zło­żo­ną na orga­ni­za­cję pro­ce­sji Boże­go Cia­ła przy Bazy­li­ce.