0:00/ 0:00
Wydarzenia

Adoracja Kwietniowa #08 Daj się porwać!

Data

26 kwietnia 2018

Godzina

Eucharystia || 18:30

Adoracja || 19:30

Adoracja Kwietniowa #08 Daj się porwać!

Chry­stus Zmar­twych­wstał!
Witaj­cie Kocha­ni! 😊
Z wiel­kim wytę­sk­nie­niem wycze­ku­je­my następ­nej Ado­ra­cji oraz spo­tka­nia z Wami, a to wszyst­ko już nie­ba­wem. 😇
Otóż w ostat­ni czwar­tek mie­sią­ca będzie­my wspól­nie ado­ro­wać i wiel­bić Pana Jezu­sa! I będzie to NIEZWYKŁE spo­tka­nie.
Tema­tem roz­wa­żań będzie… Zesła­nie Ducha Świę­te­go, któ­re w tym roku przy­pa­da na dzień 20 maja. Cze­mu posta­no­wi­li­śmy sku­pić się na tym frag­men­cie z Biblii już teraz? Ponie­waż przed Zesła­niem „Wszy­scy oni trwa­li jed­no­myśl­nie na modli­twie razem z nie­wia­sta­mi, Mary­ją, Mat­ką Jezu­sa, i brać­mi Jego”. Dz 1:14 🙏🏻
I my tak­że pra­gnie­my modlić się do Boga razem z Mary­ją i Świę­ty­mi, by wylał swe­go Ducha na nas.
Daj się porwać Ducho­wi Świę­te­mu! 🔥Otwórz się i przyj­mij Jego dary.
Zacznij­my na nowo żyć Jego Miło­ścią. ZAPRAGNIJMY TEGO ❤️

Będą z nami nasi Przy­ja­cie­le — Bra­cia z Towa­rzy­stwa Ducha Świę­te­go — Huta Ducha Świę­te­go wraz z zespo­łem. 🕊🎹🎤🎻
Tra­dy­cyj­nie przed Ado­ra­cją spo­ty­ka­my się na wspól­nej Eucha­ry­stii.

18:30 || Eucha­ry­stia
19:30 || Ado­ra­cja

DAJ SIĘ PORWAĆ!
FBAdo­ra­cja Kwiet­nio­wa #08 Daj się porwać!

Miej­cie się naj­pięk­niej,
z Bogiem! +

#spo­tkaj­Go