0:00/ 0:00
Wydarzenia

Adoracja Majowa #09 WZMOCNIJ SIĘ! 25.05

Data

25 maja 2017

Godzina

Msza św. 18:30

Ado­ra­cja 19:30–21:00

Adoracja Majowa #09 WZMOCNIJ SIĘ! 25.05

#09 WZMOCNIJ SIĘ!
Dro­dzy,
przed nami już dzie­wią­ta Ado­ra­cja w tym sezo­nie.
Roz­wa­żać będzie­my sło­wa: „I nie dopuść, aby­śmy ule­gli poku­sie!”

Poku­sy, trud­ne i cięż­kie momen­ty w życiu, brak sił ducho­wych — każ­dy z nas tego doświad­cza. Jak sobie z tym radzić? Jak to prze­trwać? Gdzie szu­kać wzmoc­nie­nia?
Przyjdź na spo­tka­nie z Panem, On Cię wzmoc­ni! Ten, któ­ry pro­wa­dzi do Ojca. Któ­ry prze­mie­nia i daje siły. Ten, któ­ry JEST.

Spo­tkaj Go 25 maja. 🙂 zapro­ście swo­ich zna­jo­mych 🙂
Wyda­rze­nie na Face­bo­oku: https://​www​.face​bo​ok​.com/​e​v​e​n​t​s​/​1​8​6​6​0​9​3​2​1​6​989216
z Bogiem +
Team ChwSM.