0:00/ 0:00
Wydarzenia

Adoracja Marcowa

Adoracja Marcowa

Zapra­sza­my na kolej­ną ado­ra­cję „Już dobrze!”, w naj­bliż­szy czwar­tek (28 mar­ca) o godz. 18.30. W mar­cu będzie o.. dobro­ci! 

Pan Bóg chce nam prze­ka­zać, że jest DOBRY. On szu­ka nas, zagi­nio­nych, pogu­bio­nych w wirze tego świa­ta, obo­wiąz­ków, trosk, upad­ków, roz­cza­ro­wań.
Jezus zosta­wia dziś wszyst­ko, dosłow­nie całe inne stwo­rze­nie, by odna­leźć Cie­bie. Jak Dobry Pasterz, któ­ry zosta­wia 99 owiec, by odszu­kać tą jed­ną, zagu­bio­ną. Gdy ją znaj­du­je mówi: „Już dobrze, jestem przy Tobie! Wra­caj­my”.
Taki Dobry jest nasz Bóg.

Spo­tkaj­my się też wspól­nie na Eucha­ry­stii, by po niej Ado­ro­wać Pana.
W tym mie­sią­cu będzie z nami nasz Zespół Muzycz­ny 🙂
Po Ado­ra­cji spo­tka­nie w sal­ce mariac­kiej — zostań­cie, poznaj­my się, poroz­ma­wiaj­my choć chwi­lę 🙂

18.30 || Eucha­ry­stia
19.30 || Ado­ra­cja