0:00/ 0:00
Wydarzenia

Adoracja Najświętszego Sakramentu online

Adoracja Najświętszego Sakramentu online

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu wraz z wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście
26 mar­ca 2020 od godz. 18.30