0:00/ 0:00
Wydarzenia

Adoracja Sierpniowa — CZUWAJ! 31.08

Data

31 sierpnia 2017

Godzina

18:30 || Msza Świę­ta

19:30–21:30 || Ado­ra­cja

Adoracja Sierpniowa — CZUWAJ! 31.08

Jak w każ­dy ostat­ni czwar­tek mie­sią­ca, tak i w sierp­niu nasza wspól­no­ta mariac­ka — Chry­stus w Sta­rym Mie­ście — zapra­sza do wspól­nej modli­twy.
Spo­ty­ka­my się jak zawsze: naj­pierw na wspól­nej Eucha­ry­stii, póź­niej zosta­je­my, by ado­ro­wać i wiel­bić Pana Jezu­sa. ❤️
Będzie­my roz­wa­żać Sło­wa z dnia — będzie to wów­czas Ewan­ge­lia wg św. Mate­usza: Mt 24, 42–51. Będzie­my czu­wać! ?
18:30 || Msza Świę­ta?
19:30–21:30 || Ado­ra­cja?

Będą z nami nasi przy­ja­cie­le z Boch­ni — Chry­stus w Sol­nym Mie­ście ?
Byli z nami w lip­cu, będą i w sierp­niu! Tak się Wam spodo­ba­li. ????

Zapro­ście zna­jo­mych, roz­gła­szaj­cie, by inni rów­nież mogli spo­tkać Go. 😉
Przyjdź­cie, zobacz­cie, doświadcz­cie Miło­ści! ❤️

z Bogiem. +

Wspól­no­ta Chry­stus w Sta­rym Mie­ście

Znajdź nas na:
FB: @ChrystusWStarymMiescie

Insta­gram: @chrystuswstarymmiescie

Twit­ter: @ChwSM_Krakow

www​.chry​stu​sw​mie​scie​.pl