0:00/ 0:00
Wydarzenia

Adoracja Sierpniowa | Nie poddawaj się!

Adoracja Sierpniowa | Nie poddawaj się!

Kocha­ni,
ostat­ni czwar­tek zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, dla­te­go pra­gnie­my Was zapro­sić na spo­tka­nie z Panem Jezu­sem 😀

Wyjąt­ko­we, nie­za­stą­pio­ne jest każ­de spo­tka­nie z Bogiem 💙

W tym mie­sią­cu przyj­rzy­my się posta­wie Apo­sto­łów po Zmar­twych­wsta­niu Jezu­sa, kie­dy w nocy nic nie zło­wi­li, a nad ran­kiem zda­rzył się cud…

Nawet kie­dy pró­bu­jesz i nic nie wycho­dzi, kie­dy już sił brak, kie­dy zno­wu Two­je sła­bo­ści Cię zawio­dły i innych.. Wte­dy Pan przy­cho­dzi i na Jego sło­wo spró­buj jesz­cze raz, nie pod­da­waj się! Bo w sła­bo­ści Two­jej Pan przy­cho­dzi, w mocy Jego sło­wa!

Przyjdź, by umoc­nić się. Przyjdź, jeśli tra­cisz siły i już nie masz moty­wa­cji, by spró­bo­wać na nowo, jeśli jesteś już „zmę­czo­ny życiem” ☺️

Zaczy­na­my Euchary­stią, po niej Ado­ra­cja 😉

Czwar­tek, 27. sierp­nia, ostat­ni czwar­tek mie­sią­ca😇
18:30 | Eucha­ry­stia
19:30 | Ado­ra­cja

Zaproś zna­jo­mych, możesz tak­że udo­stęp­nić to wyda­rze­nie, dzię­ki cze­mu wia­do­mość o nim dotrze do kolej­nych osób. Może wła­śnie Two­im bli­scy cze­ka­ją na spo­tka­nie z Panem? 🙂
Zarzuć sieć w sie­ci! 😁🔥

Do zoba­cze­nia!
Z Bogiem! +

LINKAdo­ra­cja Sierp­nio­wa | Nie pod­da­waj się!

#spo­tkaj­Go #nie­pod­da­waj­się #ado­ra­cja #Jezus #dont­gi­veup