0:00/ 0:00
Kazania 19.01.2020

Spotkanie

Litur­gia sło­wa dzi­siej­sze­go dnia nale­ży do naj­krót­szych w roku. Czy­ta­nia są krót­kie, lecz dosad­ne. Key­words, czy­li sło­wa klu­cze są łatwe do odna­le­zie­nia. Oto one: słu­ga, Jezus Chry­stus, Bara­nek Boży…

Ogłoszenia 18.01.2020

2. Niedziela Zwykła

1. Prze­ży­wa­my Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan. Dzi­siaj o godz. 15.00 w Sank­tu­arium św. Jana Paw­ła cen­tral­ne nabo­żeń­stwo eku­me­nicz­ne. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: — we wto­rek…

Kazania 17.01.2020

Znaki dla świata

Świę­ty Seba­stian pocho­dził z Medio­la­nu. Żył w III wie­ku, stał się legio­ni­stą, a potem ofi­ce­rem w armii Cesar­stwa Rzym­skie­go. Doce­nio­ny przez zwierzch­ni­ków został dowód­cą oddzia­łu pre­to­ria­nów…

Kazania 12.01.2020

Jak nad Jordanem

Kościół musi się zmie­niać. Kościół stoi w miej­scu w cza­sach, któ­re wyma­ga­ją ruchu”. Z taką opi­nią obie­go­wą spo­ty­ka­my się w mediach, na okład­kach gazet czy wśród zna­jo­mych. Uśmie­cham…

Ogłoszenia 11.01.2020

Święto Chrztu Pańskiego

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: — dziś, w Świę­to Chrztu nasze­go Zba­wi­cie­la, koń­czy się okres Naro­dze­nia Pań­skie­go, a od jutra roz­po­czy­na się czas zwy­kły odzna­cza­ją­cy się zie­lo­nym…

Wydarzenia 11.01.2020

Jubileusz 700-lecia gotyckiego kościoła Mariackiego

Gotyc­ki kościół Mariac­ki ma już 700 lat. O obcho­dach tego jubi­le­uszu roz­ma­wia­my z ks. infu­ła­tem Dariu­szem Rasiem. Jakub Drath, LoveKraków.pl: Dzwon Józef z Naza­re­tu od począt­ku stycz­nia przy­po­mi­na…

Wydarzenia 10.01.2020

Zagrabiony-odzyskany

Ser­decz­nie zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z nową książ­ką „Zagra­­bio­­ny-odzy­­ska­­ny. Histo­ria powro­tu ołta­rza Wita Stwo­sza do Kra­ko­wa”. Odsła­nia ona nie­zna­ne kuli­sy dra­ma­tycz­nych losów Mariac­kie­go…