0:00/ 0:00
Kazania 22.01.2019

Ślady

Bp Jan Chra­pek powie­dział kie­dyś „Idź przez życie tak, aby śla­dy two­ich stóp prze­trwa­ły cię”. Te sło­wa będą­ce dewi­zą życio­wą bpa sta­ły się inspi­ra­cją do usta­no­wie­nia nagro­dy jego imie­nia. „Ślad”…

Wydarzenia 21.01.2019

Adoracja styczniowa

Wraz z wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście ser­decz­nie  zapra­sza­my 31 stycz­nia na stycz­nio­wą ado­ra­cję #Krok po kro­ku.  W stycz­niu chce­my odkry­wać cier­pli­wość w sobie. Dobrze wie­my,…

Kazania 20.01.2019

Przemiana

Woda i wino. Tajem­ni­cza prze­mia­na. Wiel­ka zapo­wiedź licz­nych cudów Jezu­sa w Kanie Gali­lej­skiej. Taki począ­tek zna­ków, począ­tek dro­gi do tajem­ni­cy zba­wie­nia, śmier­ci i zmar­twych­wsta­nia Pana nas…

Ogłoszenia 20.01.2019

2. Niedziela Zwykła

1. Otrzy­ma­li­śmy miłą wia­do­mość od para­fial­nych piel­grzy­mów na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży: Prze­sy­ła­my ser­decz­nie pozdro­wie­nia z Pana­my, z miej­sco­wo­ści Mona­gril­lo, gdzie prze­by­wa­my obec­nie…

Wydarzenia 17.01.2019

Kościół — niełatwa miłość

Już za nie­ca­ły mie­siąc (12 lute­go) do naszych rąk tra­fi książ­ka, któ­ra jest owo­cem reko­lek­cji wygło­szo­nych przez ks. Grze­go­rza Strzel­czy­ka w bazy­li­ce Mariac­kiej 2–7 kwiet­nia 2017 roku.  ZE WSZYSTKICH

Kazania 14.01.2019

Lekcja

Dro­dzy Par­la­men­ta­rzy­ści i Samo­rzą­dow­cy, Kra­ko­wia­nie, Bra­cia i Sio­stry, „Bli­skie jest kró­le­stwo Boże. Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię” (Mk 1, 15). Te sło­wa brzmią jak­że…

Koncerty 14.01.2019

Koncert chóru Canticum Iubilaeum

Ser­decz­nie zapra­sza­my do bazy­li­ki Mariac­kiej w sobo­tę 19 stycz­nia br. o  godzi­nie 18.30 na Mszę świę­tą z udzia­łem Chó­ru Mie­sza­ne­go Can­ti­cum Iubi­la­eum z bazy­li­ki Mat­ki Boskiej Bole­snej…