0:00/ 0:00
Kazania 17.03.2019

Dzwon

Co rodzi, budzi wia­rę? Co spra­wia, że czło­wiek jest wie­rzą­cy? Czy to nie sam Bóg mówi w ser­cu czło­wie­ka? Czy to nie On sam za każ­dym poru­sze­niem ser­ca, w całej tajem­ni­cy życia jest źró­dłem wia­ry? Wia­ra…

Ogłoszenia 16.03.2019

2. Niedziela Wielkiego Postu

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -dzi­siej­sza nie­dzie­la obcho­dzo­na jest jako Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. Poprzez ofia­ry skła­da­ne do ozna­ko­wa­nych skar­bon w bazy­li­ce…

Ogłoszenia 09.03.2019

1. Niedziela Wielkiego Postu

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -dziś – dziś i w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Gorz­kie Żale o godz. 17.30, a w piąt­ki o godz. 17.30 Dro­ga Krzy­żo­wa; -we wto­rek – do wspól­nej…

Wydarzenia 08.03.2019

Kim On jest? Katecheza o Bogu i Człowieku

Zapra­sza­my ser­decz­nie w czwar­tek 14 mar­ca na kolej­ną kate­che­zę orga­ni­zo­wa­ną przez Salę na Górze.  Cykl kate­chez doty­czy oso­by Jezu­sa Chry­stu­sa. Tym razem, chce­my na Nie­go spoj­rzeć jako na Boga —…

Ogłoszenia 07.03.2019

Komunikat dot. prac nad ołtarzem głównym

Trwa­ją pra­ce tech­nicz­ne zwią­za­ne z głów­ną sce­ną ołta­rza mariac­kie­go. W okre­sie naj­bliż­szych paru tygo­dni powsta­nie nowa pro­po­zy­cja kom­po­zy­cji wybra­nych rzeźb i pła­sko­rzeźb ołta­rza,…

Wydarzenia 06.03.2019

Spotkanie z bł. Michałem Giedroyciem

Zapra­sza­my ser­decz­nie wszyst­kich kra­ko­wian, księ­ży, sio­stry zakon­ne, pra­cow­ni­ków bazy­li­ki Mariac­kiej oraz wspól­no­ty mariac­kie do kościo­ła św. Mar­ka na piąt­ko­wą Eucha­ry­stię o godz. 18.30. W ten…

Wydarzenia 04.03.2019

Bajki mariackie

Skąd się wzię­ły wie­wiór­ki na kra­kow­skim Ryn­ku? Dla­cze­go jed­na z wież kościo­ła Mariac­kie­go jest wyż­sza od dru­giej? Kie­dy i dla­cze­go Karol Woj­ty­ła po raz pierw­szy odwie­dził Kra­ków? Na te wszyst­kie…