0:00/ 0:00

Aktualności

block-title h1

Wydarzenia 14.12.2017

Adoracja Grudniowa #04 OdNowa!

Zaczy­na­my od nowa i odno­wę! O co cho­dzi❓🤔⬇️⬇️ Pan wzy­wa każ­de­go z nas, zachę­ca nas, byśmy na nowo zaczę­li rela­cję z Nim. On przy­cho­dzi do naszych serc, by je odświe­żyć, odno­wić, poukła­dać…

Wydarzenia 11.12.2017

Kazania roratnie z pierwszego tygodnia Adwentu

4 grud­nia — ks. Łukasz Michal­czew­ski Uczest­ni­czy­łem kie­dyś w wypra­wie gór­skiej, któ­ra mia­ła na celu, oso­bę spa­ra­li­żo­wa­ną – dziew­czy­nę o imie­niu Dana – wynieść na Rysy. Był to jakiś cel,…

Ogłoszenia 03.12.2017

1 Niedziela Adwentu

1. Roz­po­czę­li­śmy Adwent któ­ry ma nas przy­go­to­wać do uro­czy­sto­ści Naro­dze­nia Pań­skie­go. W tym wyjąt­ko­wym cza­sie zapra­sza­my na rora­ty, któ­re będzie­my cele­bro­wać od ponie­dział­ku do sobo­ty…

Ogłoszenia 03.12.2017

Spuśćcie rosę niebiosa – msze roratnie

Roz­po­czął się Adwent – szcze­gól­ny okres w Roku Litur­gicz­nym, któ­ry przy­go­to­wu­je wier­nych do Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Rora­ty w Bazy­li­ce Mariac­kiej odpra­wia­ne będą w dni powsze­dnie o godz.…

Ogłoszenia 26.11.2017

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • dziś o godz. 14.00 Msza św. w int. Żoł­nie­rzy Wyklę­tych, któ­rą cele­bro­wał będzie Metro­po­li­ta Kra­kow­ski Abp Marek Jędra­szew­ski; • w ponie­dzia­łek…

Wydarzenia 25.11.2017

Dziękujemy

Pierw­szy Świa­to­wy Dzień Ubo­gich był dla Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej dużym darem spo­tka­nia i bli­sko­ści z „bra­tem nasze­go Boga” — czło­wie­kiem bez­dom­nym, uza­leż­nio­nym, wyklu­czo­nym. W trak­cie…

Wydarzenia 21.11.2017

Zakończyły się rekolekcje „Ubogi niech do mnie przyjdzie”

W Bazy­li­ce Mariac­kiej zakoń­czy­ły się reko­lek­cje „Ubo­gi niech do mnie przyj­dzie”, w ramach 1. Świa­to­we­go Dnia Ubo­gie­go. Pre­zen­tu­je­my nauki, któ­re wygło­sił do wier­nych ks. Miro­sław Tosza. …