0:00/ 0:00

Aktualności

block-title h1

Ogłoszenia 29.03.2020

Mariacki na telefon

W cza­sie epi­de­mii w spra­wach kan­ce­la­ryj­nych i dusz­pa­ster­skich zachę­ca­my do kon­tak­tu tele­fo­nicz­ne­go z naszy­mi dusz­pa­ste­rza­mi.

Wydarzenia 29.03.2020

Rekolekcje „Dla głodnych” — transmisja

Ser­decz­nie zapra­sza­my na nie­ty­po­we w tym roku reko­lek­cje dla mia­sta w cza­sie epi­de­mii pt. „Dla głod­nych”, któ­re odbę­dą się od 29 mar­ca do 2 kwiet­nia 2020 roku o godz. 18.30. O rodza­jach…

Kazania 29.03.2020

Otwarci. W czasie epidemii

Aby ogra­ni­czyć roz­prze­strze­nia­nie się zło­śli­we­go koro­na­wi­ru­sa zamknię­to insty­tu­cje publicz­ne, domy kul­tu­ry, teatry, ope­ry, kina, restau­ra­cje, jadło­daj­nie, pla­ców­ki edu­ka­cyj­ne, szko­ły i uczel­nie…

Ogłoszenia 29.03.2020

5. Niedziela Wielkiego Postu

1. Dro­dzy kra­ko­wia­nie i para­fia­nie, w tym wyjąt­ko­wym Wiel­kim Poście pamię­ta­my o Was szcze­gól­nie pod­czas modli­twy wier­nych na każ­dej Mszy świę­tej. Pro­si­my Boga o siłę i cier­pli­wość…

Wydarzenia 26.03.2020

Adoracja Najświętszego Sakramentu online

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu wraz z wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście 26 mar­ca 2020 od godz. 18.30 

Ogłoszenia 25.03.2020

Spowiedź w czasie epidemii

Ze wzglę­du na obo­wią­zu­ją­ce w cza­sie epi­de­mii ogra­ni­cze­nia sakra­ment poku­ty w bazy­li­ce Mariac­kiej będzie moż­li­wy tyl­ko w pil­nych przy­pad­kach i z zacho­wa­niem limi­tu 5 osób przy­by­wa­ją­cych…

Wydarzenia 22.03.2020

Chrystus uRODZINY | #07 Zobacz więcej!

Kocha­ni, my w ostat­nim cza­sie jak­by zamknię­ci w swo­jej izdeb­ce. 🙂 Co robi­my? Roz­ma­wia­my z Tatą. Modli­my. Pości­my. W tym mie­sią­cu nasza wspól­no­ta obcho­dzi #8 uro­dzi­ny, za co chce­my dzię­ko­wać…