0:00/ 0:00

Aktualności

block-title h1

Wydarzenia 19.06.2017

Adoracja Czerwcowa #10 All Inclusive!

29 Czerw­ca 2017 r. I zbaw nas ode złe­go. Amen! To już ostat­nia Ado­ra­cja w tym roku aka­de­mic­kim. Jak w każ­dy ostat­ni czwar­tek, tak i w tym mie­sią­cu spo­tkaj­my się razem, by uwiel­biać Pana!…

Ogłoszenia 17.06.2017

11 Niedziela Zwykła

1. W litur­gii następ­ne­go tygo­dnia: • w ponie­dzia­łek – o godz. 17.00 sakra­ment bierz­mo­wa­nia przyj­mie gru­pa naszy­ch mło­dy­ch para­fian, pole­ca­my ich modli­twom wier­ny­ch; • w śro­dę – wspo­mnie­nie…

Koncerty 13.06.2017

15.06 — Koncert na Boże Ciało

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kolej­ny kon­cert orga­no­wy w rama­ch śród­rocz­ne­go cyklu    Mariac­kie­go Festi­wa­lu Orga­no­we­go. Tym razem, tuż po wie­czor­nej mszy w uro­czy­sto­ść Boże­go Cia­ła,…

Ogłoszenia 11.06.2017

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

1. Dziś w archi­die­ce­zji kra­kow­skiej koń­czy się okres spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej Wiel­ka­noc­nej 2. W litur­gii następ­ne­go tygo­dnia: • we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Anto­nie­go z Padwy, pre­zbi­te­ra…

Wydarzenia 08.06.2017

Uwielbienie na Rynku: „Jedno Ciało w jednym Duchu” — 14.06

Uwiel­bie­nie na Ryn­ku: „Jed­no Cia­ło w jed­nym Duchu” będzie nie­co­dzien­nym wyda­rze­niem modli­tew­no-muzycz­nym kra­kow­skie­go Kościo­ła, na któ­re zapra­sza­my wszyst­ki­ch mieszkańców i gości nasze­go mia­sta i oko­lic. W wigi­lię Boże­go…

Koncerty 05.06.2017

10.06. — Koncert Orkiestry Symfonicznej

Ser­decz­nie zapra­sza­my na wyjąt­ko­wy kon­cert muzy­ki dwó­ch wiel­ki­ch mistrzów: Jana Seba­stia­na Bacha oraz Wol­fgan­ga Ama­de­usz Mozar­ta, któ­ry odbę­dzie się w sobo­tę, 10 czerw­ca br., o godz. 20.00. …

Ogłoszenia 04.06.2017

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

1. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia: • dziś – w Uro­czy­sto­ść Zesła­nia Ducha Świę­te­go – moż­na uzy­skać odpu­st za odśpie­wa­nie hym­nu O Stwo­rzy­cie­lu, Duchu przyj­dź; • w ponie­dzia­łek…