0:00/ 0:00

Aktualności

block-title h1

Wydarzenia 18.04.2018

Dzwony kościoła Mariackiego

Dzwo­ny kościo­ła Mariac­kie­go w Kra­ko­wie. Narzę­dzia komu­ni­ka­cji wia­ry. Opo­wieść histo­rycz­na z infor­ma­cja­mi tech­nicz­ny­mi i opi­sem litur­gii dzwo­nów” Andrze­ja Boch­nia­ka to naj­now­sza…

Wydarzenia 15.04.2018

Adoracja Kwietniowa #08 Daj się porwać!

Chry­stus Zmar­twych­wstał! Witaj­cie Kocha­ni! 😊 Z wiel­kim wytę­sk­nie­niem wycze­ku­je­my następ­nej Ado­ra­cji oraz spo­tka­nia z Wami, a to wszyst­ko już nie­ba­wem. 😇 Otóż w ostat­ni czwar­tek mie­sią­ca…

Ogłoszenia 15.04.2018

3. Niedziela Wielkanocna

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • w pią­tek – o godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go z modli­twa­mi za zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach; • w sobo­tę 21 kwiet­nia – w ramach…

Kazania 15.04.2018

Mikro-pokój

Gdy­by­śmy cier­pli­wie wyli­czy­li wszyst­kie woj­ny trwa­ją­ce w tej chwi­li na świe­cie, to z pew­no­ścią zaję­ło­by nam to parę ład­nych stron” — takie sło­wa parę lat temu wypo­wie­dział papież Fran­ci­szek.…

Ogłoszenia 09.04.2018

2. Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: · dziś — prze­ży­wa­jąc świę­to Miło­sier­dzia Boże­go oraz roz­po­czy­na­jąc kolej­ny Tydzień Miło­sier­dzia zapra­sza­my o godz. 15 do modli­twy Koron­ką w kapli­cy ado­ra­cji;…

Kazania 08.04.2018

Sierdzie-II Niedziela Wielkanocna

Grec­kie sło­wo bap­ti­zo, tłu­ma­czy się „chrzcić”, ale dosłow­nie zna­czy po pro­stu „zanu­rzyć”. Kie­dy mówi­my „chrzczę” ozna­cza to „zanu­rzam” w śmier­ci i zmar­twych­wsta­niu. Tego sło­wa może­my…

Kazania 01.04.2018

Wielkanocna prasówka — Niedziela Wielkanocna

Prze­gląd­ną­łem pra­sę. Chcę się tym podzie­lić z Wami. Wie­le się z niej nauczy­my. Kaza­nie wiel­ka­noc­ne może być jak pra­sów­ka. W tym tek­ście nie posłu­gu­ję się dla­te­go swo­imi sło­wa­mi. Na tym…