0:00/ 0:00

Aktualności

block-title h1

Kazania 17.01.2021

Odkrywcy

Krzysz­tof Kolumb, wiel­ki odkryw­ca Ame­ry­ki, napi­sał do kró­la Hisz­pa­nii, przy­bi­ja­jąc do brze­gu wyspy Haiti taki list: Tutaj jest wie­le korze­ni, wiel­kie kopal­nie zło­ta i innych krusz­ców. (…) Całą bro­nią…

Ogłoszenia 17.01.2021

2. Niedziela Zwykła

1. W Litur­gii Kościo­ła w tym tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Józe­fa Seba­stia­na Pel­cza­ra, bisku­pa; -w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Agniesz­ki, dzie­wi­cy i męczen­ni­cy;…

Kazania 10.01.2021

Odważni

Chrzest to sło­wo jed­no­znacz­ne i wyma­ga­ją­ce. Przy­pa­trz­my się całej akcji. Żyją­cy nad­zwy­czaj ubo­go, Jan Chrzci­ciel pod natchnie­niem ducha Boże­go odważ­nie wycho­dzi nad Jor­dan i czy­ni świa­dec­two…

Ogłoszenia 10.01.2021

Święto Chrztu Pańskiego

1. W zakry­stii moż­na nabyć kalen­darz mariac­ki na nowy rok z wido­kiem bazy­li­ki od stro­ny Sukien­nic. Infor­mu­je­my tak­że, że w tro­sce o wspól­ne bez­pie­czeń­stwo w zakry­stii nasze­go kościo­ła…

Kazania 06.01.2021

Odrodzeni

W cza­sie obec­nym pra­wie wszy­scy poczu­li­śmy swo­ją bez­bron­ność, bie­dę, nie­pew­ność, nie­po­rad­ność. Pan­de­mia spra­wia ból rodzi­nom, wspól­no­tom, całym naro­dom, a nawet naj­za­sob­niej­szym pań­stwom.…

Ogłoszenia 05.01.2021

Uroczystość Objawienia Pańskiego

1. Dziś Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go: — Msze świę­te są odpra­wia­ne według porząd­ku nie­dziel­ne­go. — Nie będzie tyl­ko Mszy świę­tej o godz. 20.00. — W połu­dnie przed bazy­li­ką Mariac­ką nastą­pi…

Koncerty 04.01.2021

Koncert online dla Trzech Króli

6 stycz­nia, w świę­to Obja­wie­nia Pań­skie­go, zapra­sza­my na wyjąt­ko­we wyda­rze­nie muzy­cz­no-sakra­l­ne — kon­cert onli­ne dla Trzech Kró­li w bazy­li­ce Mariac­kiej o godz. 19.30.  Naj­pięk­niej­sze kolę­dy…