0:00/ 0:00
Kazania 11.11.2019

Siedmiu

Zda­rzy­ło się, że sied­miu bra­ci razem z mat­ką zosta­ło schwy­ta­nych. Bito ich bicza­mi i rze­mie­nia­mi, gdyż król chciał ich zmu­sić, aby skosz­to­wa­li wie­przo­wi­ny zaka­za­nej przez Pra­wo (2 Mch 7). I tak…

Ogłoszenia 11.11.2019

32. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my obcho­dzić: — dziś – wspo­mnie­nie św. Leona Wiel­kie­go. Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym; — w ponie­dzia­łek – Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści.…

Wydarzenia 07.11.2019

Odnawiane dzieła w pracowni konserwatorskiej

W naszej pra­cow­ni kon­ser­wa­tor­skiej pochy­la­my się nie tyl­ko nad obra­za­mi na pod­ło­żu drew­nia­nym, ale tak­że nad dzie­ła­mi na płót­nie, rzeź­ba­mi czy złot­nic­twem. Pra­cu­je­my nad obiek­ta­mi z bazy­li­ki,…

Wydarzenia 04.11.2019

W samym sercu

Naj­now­sza książ­ka wydaw­nic­twa Mariac­kie­go autor­stwa Micha­ła Jakub­czy­ka „W samym ser­cu. Jan Paweł II i kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie” jest opar­tą na fak­tach i doku­men­tach pró­bą opo­wie­dze­nia…

Wydarzenia 04.11.2019

3. Światowy Dzień Ubogich

Już po raz trze­ci odpo­wia­da­jąc na wezwa­nie papie­ża Fran­cisz­ka, będzie­my mie­li szan­sę na spo­tka­nie z czło­wie­kiem bez­dom­nym, uza­leż­nio­nym, wyklu­czo­nym. Zapra­sza­my wszyst­kich do uczest­nic­twa…

Kazania 03.11.2019

Błyskotliwa kariera

Kie­dyś żył z kar­tek żyw­no­ścio­wych, teraz jest mul­ti­mi­liar­de­rem. 37-let­ni Jan Koum do Sta­nów Zjed­no­czo­nych tra­fił z Ukra­iny jako 16-latek. Jego rodzi­na led­wo wią­za­ła koniec z koń­cem i żyła…

Ogłoszenia 02.11.2019

31. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu obcho­dzić będzie­my: — w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Karo­la Boro­me­usza; — we wto­rek – o godz. 18.30 Msza w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach; — w śro­dę…