0:00/ 0:00

Aktualności

block-title h1

Kazania 22.05.2018

Dzieciak

Potem wziął dziec­ko, posta­wił je przed nimi (Mk 9, 36). Sło­wo dnia z Ewan­ge­lii napro­wa­dza nas czy­tel­nie na roz­wią­za­nie pro­ble­mów, cię­ża­rów, zamie­szań, walk o wła­dzę wśród doro­słych. To men­tal­ność…

Wydarzenia 21.05.2018

Dzwony kościoła Mariackiego

Pre­zen­ta­cja sta­no­wi krót­kie wpro­wa­dze­nie do książ­ki Dzwo­ny kościo­ła Mariac­kie­go, w któ­rej zna­leźć moż­na wyczer­pu­ją­ce infor­ma­cje o wszyst­kich sied­miu mariac­kich dzwo­nach oraz licz­ne…

Kazania 20.05.2018

Oddech

Czy ktoś z was kie­dyś pró­bo­wał nie oddy­chać? Wstrzy­mać oddech? Wejść pod wodę i liczyć sekun­dy? Dużo moż­na wytrzy­mać. Ale wie­my dobrze, że bez dotle­nie­nia nie wytrzy­ma czło­wiek dłu­go. Umrze. Rekor­dzi­ści…

Ogłoszenia 19.05.2018

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

1. Dziś przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Ber­nar­da ze Sie­ny. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać…

Wydarzenia 19.05.2018

Wit Stwosz i jego dzieła w różnych „Kontekstach”

W dniach 14–15 maja odby­ło się spo­tka­nie mię­dzy­na­ro­do­wych eks­per­tów uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mie badaw­czo-​kon­ser­wa­tor­skim ołta­rza Wita Stwo­sza w latach 2015–2021. Semi­na­rium nauko­we „Kon­tek­sty”…

Wydarzenia 17.05.2018

Adoracja Majowa #09 Jest CUDownie!

Nasi naj­mil­si! WYJĄTKOWO w tym mie­sią­cu zapra­sza­my Was na Ado­ra­cję tydzień wcze­śniej. 🙂 Mamy nadzie­ję, że to Wam nie pokrzy­żu­je pla­nów, że dacie radę wpaść 24. Maja do Bazy­li­ki! 😀 Mamy Maj, mie­siąc…

Kazania 16.05.2018

Łowca

Kaza­nie wygło­szo­ne przez ks. inf. Dariu­sza Rasia pod­czas odpu­stu ku czci św. Andrze­ja Bobo­li u jezu­itów, w koście­le św. Bar­ba­ry  Imię nasze­go boha­te­ra dnia, z grec­kie­go czy­ta się Andréas,…