0:00/ 0:00
Kazania 23.02.2020

Trzeźwi

Sło­wo z Księ­gi Kapłań­skiej (19, 1–2) wyraź­nie nas poru­sza. Sły­szy­my: Bądź­cie świę­ty­mi, bo Ja jestem świę­ty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz żywił w ser­cu nie­na­wi­ści do bra­ta. Będziesz upo­mi­nał…

Ogłoszenia 23.02.2020

7. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu: — w śro­dę – Msze Świę­te z obrzę­dem posy­pa­nia głów popio­łem od godz. 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, a następ­nie o 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30. W tym dniu Kościół pole­ca…

Kazania 16.02.2020

Przenikliwi

Dzi­siej­sza lek­cja u Nauczy­cie­la Jezu­sa uczy nas pogłę­bio­ne­go rozu­mie­nia przy­ka­zań Bożych. Uczy­my się życio­wej i chrze­ści­jań­skiej prze­ni­kli­wo­ści. Deka­log bowiem nie może być zro­zu­mia­ny…

Ogłoszenia 15.02.2020

6. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu: — dziś – do wspól­nej modli­twy pod­czas Mszy o godz. 18.30 zapra­sza wspól­no­ta FIAT, któ­ra przy­go­to­wu­je się do prze­ży­cia Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży. Po Mszy kolej­ne spo­tka­nie w sal­ce…

Wydarzenia 14.02.2020

Wystawa „Cud światła — średniowieczne witraże”

W Muzeum Naro­do­wym w Kra­ko­wie moż­na podzi­wiać wysta­wę „Cud świa­tła – witra­że śre­dnio­wiecz­ne w Pol­sce”. Rdzeń wysta­wy sta­no­wią czter­na­sto­wiecz­ne witra­że z kościo­ła Mariac­kie­go.…

Ogłoszenia 09.02.2020

5. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: — w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Scho­la­sty­ki; — we wto­rek – XXVIII Świa­to­wy Dzień Cho­re­go. W naszej Para­fii jak zawsze odbę­dzie się w cza­sie…

Kazania 03.02.2020

Rozrywka czy ofiara?

Wyda­je się, że nie­rzad­ko ludzie współ­cze­śni wybie­ra­ją kon­cep­cję życia myśla­ne­go jako prze­ży­wa­nie roz­ryw­ki. Wie­lu nawet zda­je się pra­co­wać tyl­ko dla­te­go, aby potem się roze­rwać, bawić się, wydać…