0:00/ 0:00
Ogłoszenia 19.05.2019

5. Niedziela Wielkanocna

1. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -dziś – pod­czas Mszy św. o godz.…

Koncerty 16.05.2019

Koncert chóru amerykańskiego

Ser­decz­nie zapra­sza­my 22 maja o godz. 19.15 do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert chó­ru The Richard Zie­lin­ski Sin­gers. Zało­żo­ny w 2005 roku przez ich dyrek­to­ra muzycz­ne­go, The Richard Zie­liń­ski Sin­gers,…

Ogłoszenia 11.05.2019

4. Niedziela Wielkanocna

1. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -we wto­rek – świę­to św. Macie­ja.…

Wydarzenia 07.05.2019

Nasza nowa pracownia konserwatorska

6 maja 2019 roku zosta­ła poświę­co­na i otwar­ta przez metro­po­li­tę kra­kow­skie­go arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go nowa pra­cow­nia kon­ser­wa­tor­ska para­fii mariac­kiej. Znaj­du­je się ona na trze­cim…

Kazania 05.05.2019

Miara

Tłu­ma­cze­nia na ogół tego roz­róż­nie­nia nie czy­nią. Ale nasz tłu­macz z grec­kie­go koine — języ­ka uży­wa­ne­go przez św. Jana — pora­dził sobie z trud­nym pro­ble­mem mia­ry miło­ści. Po grec­ku moż­na…

Ogłoszenia 04.05.2019

3. Niedziela Wielkanocna

1. Dzi­siaj zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 18.30 cele­bro­wa­ną przez arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go, Metro­po­li­tę Kra­kow­skie­go, dla matu­rzy­stów mia­sta Kra­ko­wa. Roz­po­czy­na­my rów­nież kolej­ny…

Ogłoszenia 03.05.2019

Uroczystość NMP Królowej Polski

1. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy do naszej Patron­ki pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać przez cały mie­siąc o godz. 18.00. 2. W sobo­tę — wspo­mnie­nie św. Flo­ria­na. W pobli­skiej…