0:00/ 0:00
Wydarzenia 16.10.2018

Spotkania na Górze 2: Szkoła budowania relacji

Ubie­gło­rocz­ne doświad­cze­nie Spo­tkań na Górze było nie­zwy­kle owoc­ne, dla­te­go ten rok aka­de­mic­ki chce­my roz­po­cząć w Bazy­li­ce Mariac­kiej rów­nie inten­syw­nie: od 4-tygo­dnio­wych reko­lek­cji w mie­ście. Tema­tem naszych roz­wa­żań i modli­twy…

Kazania 14.10.2018

Viator

Czło­wiek to homo via­tor – wędrow­nik, podróż­nik, pąt­nik, piel­grzym na zie­mi. Cią­gle gdzieś zmie­rza, ale tak napraw­dę — do przy­stan­ku wiecz­ność. Nie­prze­rwa­nie uświa­da­mia­my sobie tę praw­dę o dro­dze,…

Ogłoszenia 13.10.2018

28. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my prze­ży­wać: -dziś – wspo­mnie­nie św. Kalik­sta oraz św. Mał­go­rza­ty Marii Ala­co­que. Prze­ży­wa­my kolej­ny Dzień Papie­ski – do ozna­czo­nych skar­bon w bazy­li­ce moż­na skła­dać…

Wydarzenia 07.10.2018

Za tym wszystkim kryje się Bóg

W 40. rocz­ni­cę wybo­ru Karo­la Woj­ty­ły na Sto­li­cę Pio­tro­wą i zdo­by­cia przez Wan­dę Rut­kie­wicz naj­wyż­sze­go szczy­tu Zie­mi, oraz w 100. rocz­ni­cę odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści,…

Kazania 07.10.2018

Rana

Dzi­siej­sze Sło­wo tra­fia w punkt, w sed­no spra­wy naj­bar­dziej natu­ral­nej i ludz­kiej. Prze­cież ludzie z natu­ry rze­czy i z woli Stwór­cy prze­zna­cze­ni są do bycia we dwo­je, do łącze­nia…

Ogłoszenia 06.10.2018

27. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my prze­ży­wać: -dziś – wspo­mnie­nie NMP Różań­co­wej. Przez cały paź­dzier­nik zapra­sza­my do wspól­ne­go odma­wia­nia Różań­ca o godz. 18.00;  -we wto­rek – wspo­mnie­nie św.…

Ogłoszenia 29.09.2018

26. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my prze­ży­wać: -dziś – wspo­mnie­nie św. Hie­ro­ni­ma. Roz­po­czy­na­my rów­nież nabo­żeń­stwa różań­co­we – zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy przez cały paź­dzier­nik o godz.…