0:00/ 0:00
Kazania 19.08.2018

Prostaczek

Mądrość zbu­do­wa­ła sobie dom i woła na wyżyn­nych miej­scach mia­sta: „Pro­sta­czek niech tutaj przyj­dzie!” (Prz 9, 1–6). Kim jest ta Mądrość, któ­ra zbu­do­wa­ła sobie dom w gór­nym Mie­ście? Ta Mądrość z Księ­gi…

Ogłoszenia 19.08.2018

20. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii prze­ży­wać będzie­my: — dziś – V Ogól­no­pol­ska Piel­grzym­ka Czci­cie­li Boże­go Miło­sier­dzia do Łagiew­nik. Mszy o godz. 15.20 prze­wod­ni­czył będzie Metro­po­li­ta Kra­kow­ski…

Kazania 17.08.2018

Szczenięta

Wier­ny pies Pań­ski” — ude­rza tytuł jed­nej z bio­gra­fii św. Jac­ka autor­stwa Elż­bie­ty Wia­ter. Rze­czy­wi­ście życio­rys św. Jac­ka, zało­ży­cie­la tego kon­wen­tu cha­rak­te­ry­zu­je nie­zwy­kła wier­ność…

Wydarzenia 16.08.2018

Odpust fary krakowskiej

Ks. inf. Dariusz Raś: W roku set­nej rocz­ni­cy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez naszą Ojczy­znę, 50 lat po koro­na­cji mariac­kie­go wize­run­ku iko­ny czę­sto­chow­skiej, przy­by­wa­my na odpust fary kra­kow­skiej…

Wydarzenia 15.08.2018

Adoracja Sierpniowa #12 WYBRAŁEM CIĘ! feat. niemaGOtu

Kocha­ni! Zapra­sza­my Was na kolej­ne spo­tka­nie z Panem. Już 30. sierp­nia, jak zawsze w Bazy­li­ce Mariac­kiej w samym ser­du­chu Kra­ko­wa! 😉 To będzie ostat­nia Ado­ra­cja… z cyklu rocz­ne­go oczy­wi­ście.…

Kazania 15.08.2018

Sen

Noc nor­mal­nie pozwa­la na sen, na odpo­czy­nek, jed­nak dzi­siej­sza poświę­co­na była wyda­rze­niu opi­sy­wa­ne­mu przez wezwa­nie tego kościo­ła. Dla­te­go nasz sen był czuj­ny. Czu­wa­my rów­nież cały ten dzień. Naj­więk­szym…

Kazania 12.08.2018

Niektórzy?

W mie­sią­cu piel­grzy­mek i ogło­szo­ne­go ape­lu bisku­pów pol­skich o trzeź­wość na nie­pod­le­głość, trze­ba powie­dzieć coś praw­dzi­we­go o nas samych, o Pola­kach: pije­my coraz wię­cej alko­ho­lu.…