0:00/ 0:00

Aktualności

block-title h1

Wydarzenia 22.02.2018

Stacja w Bazylice Mariackiej w Krakowie — 21 lutego 2018

Sło­wo wstęp­ne ks. inf. Dariu­sza Rasia Litur­gicz­ne „wędro­wa­nie” papie­ża po rzym­skich kościo­łach było trwa­łą tra­dy­cją. Kul­ty­wo­wa­no ją w Rzy­mie aż do począt­ków XIV wie­ku. Przy­wró­co­no…

Wydarzenia 20.02.2018

Pielgrzymka śladami Pana Jezusa

​Piel­grzym­ka do Zie­mi Świę­tej dobie­gła koń­ca. Wró­ci­li­śmy szczę­śli­wie do Kra­ko­wa. Za nami ponad tydzień wie­lu ducho­wych prze­żyć, wspól­nie spę­dzo­ne­go cza­su i wspa­nia­łych chwil. Dzię­ku­je­my…

Wydarzenia 19.02.2018

Dzień 9 i 10 pielgrzymki do Ziemi Świętej

Powo­li wra­ca­my do Kra­ko­wa, ale po dro­dze zwie­dzi­li­śmy jesz­cze Czer­wo­ny Kanion i Obser­wa­to­rium Mor­skie w Ejla­cie. Dzi­siaj spa­ce­ro­wa­li­śmy nad morzem, łapiąc pro­mie­nie słoń­ca. Natu­ra zachwy­ca…

Ogłoszenia 17.02.2018

1 Niedziela Wielkiego Postu

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: • dziś i w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Gorz­kie Żale o godz. 17.30, a w piąt­ki o 17.30 Dro­ga Krzy­żo­wa; • w śro­dę Wiel­ko­post­ną Litur­gię Sta­cji…

Wydarzenia 17.02.2018

Pachnidła w Krakowie — po spotkaniu

12 lute­go w Audi­to­rium Mak­si­mum UJ odbył się wykład ojca Ada­ma Szu­sta­ka „Pach­ni­dła”. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi spo­tka­nia były wspól­no­ty mariac­kie. „Pach­ni­dła” to cykl kon­fe­ren­cji domi­ni­ka­ni­na…

Wydarzenia 16.02.2018

Dzień 8 pielgrzymki do Ziemi Świętej — Masada

Dzi­siej­szy dzień roz­po­czę­li­śmy od poran­nej Mszy świę­tej w Beta­nii, czy­li w miej­sco­wo­ści Mar­ty, Marii i Łaza­rza. Następ­nie odwie­dzi­li­śmy Jery­cho, odpo­czę­li­śmy nad Morzem Mar­twym i zwie­dzi­li­śmy…

Wydarzenia 15.02.2018

Dzień 7 pielgrzymki do Ziemi Świętej — Ain Karem

Za nami kolej­ny inten­syw­ny dzień zwie­dza­nia Jero­zo­li­my. O poran­ku uczest­ni­czy­li­śmy we Mszy świę­tej w Bet­fa­ge. Potem uda­li­śmy się do kościo­łów: Pater Noster i Domi­nus Fle­vit, czy­li miej­sca…