0:00/ 0:00
Ogłoszenia 14.07.2018

15. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu będzie­my prze­ży­wać: — w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie NMP z Góry Kar­mel – NMP Szka­plerz­nej; odpust u Ojców Kar­me­li­tów na Pia­sku — w śro­dę – wspo­mnie­nie…

Koncerty 08.07.2018

Mariacki Festiwal Organowy

Mię­dzy­uczel­nia­ny Insty­tut Muzy­ki Kościel­nej, obcho­dzą­cy w bie­żą­cym roku jubi­le­usz 10-lecia swo­je­go ist­nie­nia, wspól­nie z Bazy­li­ką Mariac­ką zapra­sza­ją na IV Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy,…

Ogłoszenia 08.07.2018

14. Niedziela Zwykła

1. Dziś przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Jana z Dukli. Przy­po­mi­na­my, że do koń­ca sierp­nia w bazy­li­ce Mariac­kiej Msze św. będą cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6 do 11 o każ­dej peł­nej godzi­nie…

Wydarzenia 06.07.2018

Kalendarz na 2019 rok

Zachę­ca­my do naby­cia kalen­da­rza na 2019 rok z wize­run­ka­mi Madon­ny mariac­kiej. Moż­li­wość zaku­pu w zakry­stii, w kasie bile­to­wej oraz w skle­pie Arkos. 

Kazania 01.07.2018

Zaufaj

Raz po raz nosi­my do Boga waż­ną proś­bę. Czę­sto tak bar­dzo potrze­bu­je­my Boga, że woła­my do Nie­go, nawet klę­czy­my pod­czas codzien­nych modlitw czy sta­je­my przed Nim pokor­nie w nie­dzie­lę. Każ­dy z nas…

Ogłoszenia 30.06.2018

13. Niedziela Zwykła

1. Od jutrzej­sze­go ponie­dział­ku aż do koń­ca sierp­nia w bazy­li­ce Mariac­kiej Msze Świę­te będą cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6 do 11 o każ­dej peł­nej godzi­nie oraz wie­czo­rem o 18.30. Porzą­dek…

Ogłoszenia 24.06.2018

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: · w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Ire­ne­usza. Po Mszy o 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pt. „Jed­na Dru­ży­na – Jeden Cel!”, pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę…