0:00/ 0:00

Aktualności

block-title h1

Ogłoszenia 24.10.2020

List Metropolity Krakowskiego w związku z nową falą pandemii COVID-19

List Arcy­bi­sku­pa Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go w związ­ku z nową falą pan­de­mii COVID-19 Uko­cha­ni Archi­die­ce­zja­nie! W więk­szo­ści para­fii nie­dzie­la poprze­dza­ją­ca uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych…

Ogłoszenia 24.10.2020

30. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: -dzi­siaj – rocz­ni­ca poświę­ce­nia wła­sne­go kościo­ła. Skła­da­my Bogu dzię­ki za pięk­no i misję naszej mariac­kiej świą­ty­ni. Pamię­taj­my…

Wydarzenia 22.10.2020

Adoracja Październikowa #1 | Bez troski

Aktu­al­ny czas bynaj­mniej nie koja­rzy się z „bez­tro­ską“. Nie­pew­na sytu­acja epi­de­micz­na, jesien­na chan­dra czy desz­czo­wa pogo­da nie uła­twia­ją. Jed­nak jest Ktoś, kto chce z nami te wszel­kie tro­ski nosić.…

Kazania 18.10.2020

Prawdomówni

Nauczy­cie­lu, wie­my, że jesteś praw­do­mów­ny i dro­gi Bożej w praw­dzie nauczasz” (Mt 22) — te sło­wa zapa­mię­ta­ne wier­nie przez ewan­ge­li­stę Mate­usza okre­śla­ją dro­gę, któ­rą podą­żał Jezus…

Ogłoszenia 17.10.2020

29. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: — we wto­rek – uro­czy­stość św. Jana Kan­te­go, kapła­na – głów­ne­go patro­na archi­die­ce­zji kra­kow­skiej i mia­sta Kra­ko­wa – modli­twą…

Wydarzenia 11.10.2020

Potrzeba miłować

Pod­czas wszyst­kich nie­dziel­nych Mszy św. w bazy­li­ce kaza­nie gło­sił ks. Jacek Krze­mień, kape­lan Wspól­no­ty Chleb Życia. W homi­lii ks. Jacek Krze­mień mówił o dro­dze czło­wie­ka do nie­ba. „Nie wystar­czy…

Ogłoszenia 11.10.2020

28. Niedziela Zwykła

1. Prze­ży­wa­my dziś XX Dzień Papie­ski, pod hasłem Totus Tuus. Na wzór św. Jana Paw­ła II pra­gnie­my przez ręce Maryi zawie­rzać Chry­stu­so­wi całe nasze życie. W paź­dzier­ni­ku czy­ni­my to poprzez modli­twę różań­co­wą…