0:00/ 0:00

Aktualności

block-title h1

Ogłoszenia 24.12.2016

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

1. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia będzie­my prze­ży­wać: • w ponie­dzia­łek — świę­to św. Szcze­pa­na, pierw­sze­go męczen­ni­ka. Skład­ka prze­zna­czo­na jest na potrze­by Uni­wer­sy­te­tu…

Ogłoszenia 17.12.2016

4 Niedziela Adwentu

1. Do sobo­ty 24 grud­nia zapra­sza­my wszyst­ki­ch na rora­ty z krót­kim kaza­niem na godz. 7.00. 2. W sobo­tę będzie­my prze­ży­wać Wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia. Nie będzie wie­czor­nej Mszy św. a moż­li­wo­ść…

Wydarzenia 11.12.2016

Piątkowe roraty ze scholą o 7.00 rano

Przez cały adwent w piąt­ki o godz. 7.00 cele­bru­je­my rora­ty przy świe­ca­ch w wyciem­nio­nej Bazy­li­ce. W litur­gii uczest­ni­czy Scho­la Mariac­ka i inne wspól­no­ty mariac­kie. Przed Mszą św. moż­na pobrać świe­cę z kosza…

Ogłoszenia 10.12.2016

3 Niedziela Adwentu

1. Dnia 8. grud­nia roku 2016 Jego Świą­to­bli­wo­ść Papież Fran­ci­szek mia­no­wał Metro­po­li­tą Kra­kow­skim Księ­dza Arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go, któ­ry zastą­pi w tej roli bli­skie­go naszym ser­com…

Koncerty 07.12.2016

Koncert „W oczekiwaniu na Boże Narodzenie”

Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy – Kon­cer­ty Czwart­ko­we 15 grud­nia 2016, godz. 19.30 Plac Mariac­ki 5 W ocze­ki­wa­niu na Boże Naro­dze­nie WYKONAWCY: Krzysz­tof Paw­li­sz – orga­ny głów­ne i w nawie połu­dnio­wej Krzysz­tof Dobo­sz* –…

Wydarzenia 07.12.2016

Dlaczego tak mało siedzimy na Mszy i jak mam trzymać ręce? — 8.12.2016

Na kola­na­ch czy na sto­ją­co, na rękę czy do ust, ręce zło­żo­ne na pier­sia­ch czy jak do pacie­rza…? Boże, cze­mu to nie jest prost­sze… No wła­śnie: co na to wszyst­ko Pan Bóg? Czy napraw­dę wyma­ga od nas prze­strze­ga­nia…

Ogłoszenia 03.12.2016

2 Niedziela Adwentu

1. W tym tygo­dniu w litur­gii będzie­my obcho­dzić: • dzi­siaj: — dzień modli­twy i pomo­cy mate­rial­nej Kościo­ło­wi na Wscho­dzie. Do spe­cjal­nie ozna­czo­ny­ch skar­bon w naszej bazy­li­ce moż­na skła­dać…