0:00/ 0:00

Aktualności

block-title h1

Kazania 18.12.2017

Kazania roratnie z drugiego tygodnia Adwentu

11 grud­nia – ks. Paweł Gło­wacz Róż­ne mogą być nasze dro­gi do Pana Boga, róż­ne mogą być podej­ścia do naszej wia­ry, a z tego wyni­ka­ją­ca nasza rela­cja wła­śnie do Pana Boga. Może­my być pew­nie w tej gru­pie,…

Ogłoszenia 17.12.2017

3. Niedziela Adwentu

1. Do sobo­ty 23 grud­nia zapra­sza­my na rora­ty z krót­kim kaza­niem o godz. 7.00. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • we wto­rek do wspól­nej modli­twy pod­czas Mszy św. o godz. 18.30 zapra­sza wspól­no­ta…

Ogłoszenia 16.12.2017

2. Niedziela Adwentu

1. Zapra­sza­my na rora­ty, któ­re cele­bru­je­my przez cały Adwent od ponie­dział­ku do sobo­ty o godz. 7.00. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Jana od Krzy­ża; • w pią­tek…

Wydarzenia 14.12.2017

Adoracja Grudniowa #04 OdNowa!

Zaczy­na­my od nowa i odno­wę! O co cho­dzi❓?⬇️⬇️ Pan wzy­wa każ­de­go z nas, zachę­ca nas, byśmy na nowo zaczę­li rela­cję z Nim. On przy­cho­dzi do naszych serc, by je odświe­żyć, odno­wić, poukła­dać…

Kazania 11.12.2017

Kazania roratnie z pierwszego tygodnia Adwentu

4 grud­nia — ks. Łukasz Michal­czew­ski Uczest­ni­czy­łem kie­dyś w wypra­wie gór­skiej, któ­ra mia­ła na celu, oso­bę spa­ra­li­żo­wa­ną – dziew­czy­nę o imie­niu Dana – wynieść na Rysy. Był to jakiś cel,…

Ogłoszenia 03.12.2017

1. Niedziela Adwentu

1. Roz­po­czę­li­śmy Adwent któ­ry ma nas przy­go­to­wać do uro­czy­sto­ści Naro­dze­nia Pań­skie­go. W tym wyjąt­ko­wym cza­sie zapra­sza­my na rora­ty, któ­re będzie­my cele­bro­wać od ponie­dział­ku do sobo­ty…

Ogłoszenia 03.12.2017

Spuśćcie rosę niebiosa – msze roratnie

Roz­po­czął się Adwent – szcze­gól­ny okres w Roku Litur­gicz­nym, któ­ry przy­go­to­wu­je wier­nych do Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Rora­ty w Bazy­li­ce Mariac­kiej odpra­wia­ne będą w dni powsze­dnie o godz.…