0:00/ 0:00
Wydarzenia 08.02.2018

Nagroda Travellers Choice 2018 dla Hotelu Wit Stwosz

Miło nam poin­for­mo­wać, że Hotel Wit Stwosz otrzy­mał nagro­dę Tra­vel­lers“ Cho­ice 2018 przy­zna­wa­ną przez por­tal Trip Advi­sor w kate­go­rii 25 naj­lep­szych małych hote­li w Pol­sce. Hotel Wit Stwosz znaj­du­je…

Kazania 04.02.2018

Uleczyć gorączkę

Pra­ca w pośpie­chu, ulot­na roz­ryw­ka, powierz­chow­ne pozna­wa­nie ludzi, zdaw­ko­wa wia­ra w Boga. Bo nie ma cza­su. Gorącz­ka tego świa­ta. Gorącz­ka zło­ta jak eko­no­micz­ny impe­ra­tyw przy­śpie­sza wewnętrz­ny…

Ogłoszenia 03.02.2018

5. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Aga­ty; • we wto­rek – wspo­mnie­nie św. męczen­ni­ków Paw­ła Miki i Towa­rzy­szy; • w sobo­tę – wspo­mnie­nie św.…

Kazania 28.01.2018

Świat, demony i Jezus

Demo­ny ist­nie­ją napraw­dę? Świat prze­ko­na­ny jest, że to może jakaś baj­ka. Zadaj­my gło­śno pyta­nie jesz­cze raz. Czy złe duchy ist­nie­ją? Czy zły duch nie opę­tał pew­ne­go męż­czy­zny, któ­ry opu­ścił żonę…

Wydarzenia 27.01.2018

Spotkanie z twórcami książki „Jest tam w Krakowie kościół Maryi Panny…”

25 stycz­nia br. w pra­ła­tów­ce odby­ło się spo­tka­nie z auto­rem książ­ki  „Jest tam w Kra­ko­wie kościół Maryi Pan­ny…” Lesz­kiem Maza­nem i z twór­cą zamiesz­czo­nych w niej utwo­rów,…

Ogłoszenia 27.01.2018

4. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • dziś – wspo­mnie­nie św. Toma­sza z Akwi­nu; • we wto­rek — mło­dzież ze wspól­no­ty PANAMA zapra­sza do wspól­nej modli­twy pod­czas Mszy o godz. 18.30, a po jej…

Kazania 21.01.2018

Głosy i Głos

Naj­więk­si teo­lo­dzy zawsze mówią o Bogu tak: wię­cej moż­na powie­dzieć o Nim jaki nie jest, niż jaki jest. Taka teo­lo­gia z powo­dze­niem pro­wa­dzi nas dziś do spo­tka­nia z praw­dą o Bogu. Zobacz­my:…