0:00/ 0:00
Kazania 12.11.2017

Gdy plan życia runął – 1. Światowy Dzień Ubogich

Ks. Sta­niek, wybit­ny homi­le­ta kra­kow­ski, kie­dyś do pierw­sze­go czy­ta­nia z dzi­siej­szej nie­dziel­nej litur­gii z Księ­gi Mądro­ści 6, dopo­wie­dział takie opo­wia­da­nie, histo­rię pew­nej, zapew­ne kra­kow­skiej…

Ogłoszenia 05.11.2017

31. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • we wto­rek o godz. 18.30 Msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach; • w czwar­tek pod­czas Mszy św. o godz. 18.30 będą modli­li się z nami…

Ogłoszenia 30.10.2017

30. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • dzi­siaj — rocz­ni­cę poświę­ce­nia wła­sne­go kościo­ła. Skła­da­my Bogu dzię­ki za pięk­no i misję naszej mariac­kiej świą­ty­ni. Pamię­taj­my w naszej modli­twie…

Ogłoszenia 22.10.2017

29. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • dzi­siaj – wspo­mnie­nie św. Jana Paw­ła II — uro­czy­sto­ści odpu­sto­we w sank­tu­arium na Bia­łych Morzach; w kate­drze na Wawe­lu pod­czas Mszy św. o godz. 10.00…

Wydarzenia 21.10.2017

Adoracja Październikowa #02 nieMOŻLIWE!

Wspól­no­ta „Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza na kolej­ną Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Spo­ty­ka­my się jak zawsze, w ostat­ni czwar­tek mie­sią­ca w Bazy­li­ce Mariac­kiej. Tym razem będzie to 26 paź­dzier­ni­ka.  ? Będzie­my roz­wa­żać Zwia­sto­wa­nie Naj­święt­szej…

Koncerty 20.10.2017

21 października — koncert chóru Canticum

W sobot­ni wie­czór, 21 paź­dzier­ni­ka 2017 r.,  ok. godz. 19.15. (po wie­czor­nej Mszy św.), zapra­sza­my do Bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert chó­ru CANTICUM z Wiel­kiej Bry­ta­nii. W ramach kon­cer­tu w naszej Bazy­li­ce…

Wydarzenia 16.10.2017

Teologia piękna – między dwoma porządkami: niebieskim i ziemskim

Zapra­sza­my na pierw­sze spo­tka­nie nowe­go cyklu poświę­co­ne­go teo­lo­gii i ducho­wo­ści iko­ny, któ­re będzie mia­ło miej­sce w Bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie dnia 22 paź­dzier­ni­ka. Roz­po­czy­na­my…