0:00/ 0:00
Ogłoszenia 17.03.2018

5. Niedziela Wielkiego Postu

Od dzi­siaj do czwart­ku trwa­ją nasze Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne O wraż­li­wo­ści ser­ca. „Oto jestem, prze­cież mnie woła­łeś”. Pro­wa­dzi je o. dr Jan Stru­mi­łow­ski  — mnich cyster­ki. Zapra­sza­my codzien­nie…

Wydarzenia 15.03.2018

Adoracja Marcowa #07 To ta Godzina!

Witaj­cie Kocha­ni!! 🙋🏼‍♂️🙋🏻‍♀️😁😍 z prze ogrom­ną rado­ścią chce­my poin­for­mo­wać o następ­nej, już mar­co­wej Ado­ra­cji, na któ­rą bar­dzo ser­decz­nie zapra­sza­my! 😊 Będzie to, jak…

Ogłoszenia 11.03.2018

4. Niedziela Wielkiego Postu

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: • dziś i w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Gorz­kie Żale o godz. 17.30, a w piąt­ki o 17.30 Dro­ga Krzy­żo­wa; • we wto­rek przy­pa­da pią­ta rocz­ni­ca wybo­ru…

Kazania 11.03.2018

Świat jest naszym Babilonem

Pięk­ne dziś Sło­wo. Znaj­du­je­my jak­by wiel­ką okra­sę litur­gii dnia w Psal­mie 137. Nad rze­ka­mi Babi­lo­nu sie­dzie­li­śmy, pła­cząc na wspo­mnie­nie Syjo­nu. Na topo­lach tam­tej kra­iny zawie­si­li­śmy nasze…

Wydarzenia 09.03.2018

O wrażliwości serca — rekolekcje wielkopostne

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE O. dr Jan Stru­mi­łow­ski 18–22 mar­ca 2018 Bazy­li­ka Mariac­ka w Kra­ko­wie O wraż­li­wo­ści ser­ca. „Oto jestem, prze­cież mnie woła­łeś” (1Sm 3, 6) SZCZEGÓŁOWY PROGRAM: nie­dzie­la 18 mar­ca Kaza­nia na Mszach…

Kazania 05.03.2018

O ciasnocie kościoła i niedzielnym przystanku

Usły­sza­łem kie­dyś krót­kie opo­wia­da­nie pt. „O cia­sno­cie w syna­go­dze”. Tłu­ma­czył się pewien poboż­ny Żyd, iż nie może wejść do środ­ka syna­go­gi, bo od ścia­ny do ścia­ny, od góry do dołu peł­no…

Ogłoszenia 03.03.2018

3. Niedziela Wielkiego Postu

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: • dziś — przy­pa­da świę­to św. Kazi­mie­rza, kró­le­wi­cza, patro­na archi­die­ce­zji; Gorz­kie Żale o godz. 17.30, a w pią­tek o 17.30 Dro­ga Krzy­żo­wa; • w ponie­dzia­łek…