0:00/ 0:00
Wydarzenia 22.08.2017

24.08. — koncert chóru męskiego z Walii

W naj­bliż­szy czwar­tek, 24 sierp­nia 2017 r., po wie­czor­nej Mszy świę­tej (ok. godz. 19.15.) Bazy­li­ka Mariac­ka będzie gości­ła PENDYRUS MALE CHOIR — sie­dem­dzie­się­ciu Chó­rzy­stów z Wiel­kiej Bry­ta­nii zafa­scy­no­wa­nych…

Wydarzenia 21.08.2017

Adoracja Sierpniowa — CZUWAJ! 31.08

Jak w każ­dy ostat­ni czwar­tek mie­sią­ca, tak i w sierp­niu nasza wspól­no­ta mariac­ka — Chry­stus w Sta­rym Mie­ście — zapra­sza do wspól­nej modli­twy. Spo­ty­ka­my się jak zawsze: naj­pierw na wspól­nej…

Ogłoszenia 19.08.2017

20. Niedziela Zwykła

1. Z Bożej Opatrz­no­ści uro­czy­ście prze­ży­li­śmy dzień odpu­stu para­fial­ne­go; wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w to świę­to oraz tym, któ­rzy jed­no­czy­li się z nami skła­da­my z ser­ca podzię­ko­wa­nia.…

Wydarzenia 14.08.2017

Wigilia Uroczystości Odpustowej — 14.08.2017 r. — koncert zespołu Alamire

W dzi­siej­szy wigi­lij­ny wie­czór, poprze­dza­ją­cy dorocz­ną Uro­czy­stość Odpu­sto­wą ku czci Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, Patron­ki Bazy­li­ki i Para­fii Mariac­kiej, o godz. 20.30. odbę­dzie…

Ogłoszenia 12.08.2017

19. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my prze­ży­wać: • w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Mak­sy­mi­lia­na, w Bazy­li­ce w wigi­lię nasze­go odpu­stu w ramach Festi­wa­lu Muzy­ki Nie­zwy­kłej wystą­pi o godz.…

Ogłoszenia 10.08.2017

18. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my prze­ży­wać: • we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Domi­ni­ka; w para­fii św. Flo­ria­na pogrzeb zmar­łe­go nagle ks. Mar­ka Leśnia­ka o godz. 11.00; • w śro­dę – świę­to św. Tere­sy…

Ogłoszenia 31.07.2017

17. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii tygo­dnia: • w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Igna­ce­go z Loy­oli, zało­ży­cie­la zgro­ma­dze­nia Jezu­itów; • we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Alfon­sa Ligu­arie­go, zało­ży­cie­la…