0:00/ 0:00

Aktualności

block-title h1

Ogłoszenia 30.05.2020

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

1. Abp Marek Jędra­szew­ski, metro­po­li­ta kra­kow­ski wydał dekret, któ­ry ozna­cza, że prze­sta­je obo­wią­zy­wać ogól­na dys­pen­sa od obo­wiąz­ku nie­dziel­ne­go uczest­nic­twa we Mszy świę­tej. Szcze­gó­ły doku­men­tu…

Wydarzenia 26.05.2020

Otwieramy!

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że po prze­rwie spo­wo­do­wa­nej epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa, 1 czerw­ca otwie­ra­my wnę­trze bazy­li­ki Mariac­kiej dla zwie­dza­ją­cych.  Bazy­li­kę Mariac­ką będzie moż­na zwie­dzać…

Kazania 24.05.2020

Sprawni

Na lek­cji reli­gii sio­stra pyta dzie­ci: -Kto z was chce pójść do nie­ba? Wszyst­kie dzie­ci pod­no­szą ręce. Wszyst­kie oprócz Jasia. -A ty Jasiu, nie chcesz iść do nie­ba? -Na pie­cho­tę? Jak zosta­nę kosmo­nau­tą, to pole­cę…

Ogłoszenia 24.05.2020

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

1. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re odpra­wia­my o godz. 18.00. 2. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: — we wto­rek — wspo­mnie­nie św. Fili­pa Nere­usza; — w czwar­tek — po…

Kazania 18.05.2020

Papiescy

Kie­dy sły­szy­my sło­wa Pana Jezu­sa spi­sa­ne przez św. Jana Apo­sto­ła prze­po­wia­da­ją­ce przy­szłość myśli­my od razu o naszych cza­sach. Jed­nak te sło­wa bez­po­śred­nio doty­czy­ły gru­py Dwu­na­stu i ich…

Ogłoszenia 17.05.2020

6. Niedziela Wielkanocna

1. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00. 2. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: — dziś i jutro — zachę­ca­my do uczest­nic­twa,…

Kazania 10.05.2020

Liczni. W czasie epidemii

Gdy licz­ba uczniów wzra­sta­ła — tak zaczy­na­ją się dzi­siej­sze czy­ta­nia. Ten frag­ment Dzie­jów Apo­stol­skich napi­sa­ny został przez św. Łuka­sza (Dz 6,1). Nie prze­ocz­my tego uryw­ka. Liczeb­ność wier­nych rośnie…