0:00/ 0:00
Kazania 18.11.2018

U-Boga

Eks­ce­len­cjo Księ­że Arcy­bi­sku­pie Metro­po­li­to, dro­dzy bra­cia kapła­ni, dro­dzy kra­ko­wia­nie i nasi goście, dro­dzy orga­ni­za­to­rzy i wolon­ta­riu­sze, dobro­dzie­je Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich, Geniusz…

Ogłoszenia 17.11.2018

33. Niedziela Zwykła

1. Prze­ży­wa­my Świa­to­wy Dzień Ubo­gich – na Mszach kaza­nia gło­si ks. Jacek Krze­mień w ramach trwa­ją­cych od czwart­ku reko­lek­cji. Do ozna­czo­nych skar­bon w bazy­li­ce moż­na jesz­cze skła­dać ofia­ry…

Ogłoszenia 14.11.2018

Oświadczenie ws. ochrony prawnej wizerunku bazyliki

Para­fia mariac­ka czu­je się w obo­wiąz­ku chro­nić war­to­ści wypły­wa­ją­ce z cha­rak­te­ru tego miej­sca. Para­fia jest insty­tu­cją uży­tecz­no­ści publicz­nej, wspól­no­tą reli­gij­ną, któ­rej dobre…

Ogłoszenia 10.11.2018

32. Niedziela Zwykła

1. Obcho­dzi­my dzi­siaj naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. W tym roku nabie­ra ono szcze­gól­ne­go zna­cze­nia, gdyż dokład­nie 100 lat temu, nasza Ojczy­zna odzy­ska­ła nie­pod­le­głość po 123 lat nie­wo­li.…

Kazania 10.11.2018

Skarbona

Jezus usiadł naprze­ciw skar­bo­ny i przy­pa­try­wał się, jak tłum wrzu­cał drob­ne pie­nią­dze do skar­bo­ny. Wie­lu boga­tych wrzu­ca­ło wie­le. Przy­szła też jed­na ubo­ga wdo­wa i wrzu­ci­ła dwa pie­niąż­ki,…

Wydarzenia 08.11.2018

Hymn z wieży Mariackiej

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 11 listo­pa­da w 100. rocz­ni­cę odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści z wie­ży Mariac­kiej w samo połu­dnie, tuż przed hej­na­łem, popły­ną dźwię­ki Mazur­ka Dąbrow­skie­go.…

Kazania 08.11.2018

Rekuperacja

Reku­pe­ra­cja, odzysk, recy­kling to dziś bar­dzo popu­lar­ne sło­wa. Nie­zwy­kle eko­lo­gicz­ne podej­ście czło­wie­ka do świa­ta natu­ry na począt­ku, na pierw­szym miej­scu jed­nak powin­no być sto­so­wa­ne do nie­go…