0:00/ 0:00
Kazania 25.05.2019

Adres

W dniu Świę­ta Rze­mio­sła Pol­skie­go, przy­pa­da nam prze­czy­tać intry­gu­ją­ce sło­wa Pisma. Do swo­ich uczniów, dzi­siaj do nas, Jezus Chry­stus kie­ru­je ten dość tajem­ni­czy prze­kaz. Sły­szy­my bowiem: „Nie jeste­ście…

Wydarzenia 24.05.2019

Dzień Dziecka z bazyliką Mariacką

Ser­decz­nie zapra­sza­my na „baj­ko­wy” Dzień Dziec­ka z bazy­li­ką Mariac­ką 1 czerw­ca (sobo­ta).  O godz. 11.00 odbę­dzie się Msza św. z kaza­niem dla dzie­ci opo­wia­da­ją­cym o baj­kach i legen­dach…

Kazania 24.05.2019

Zastępstwo

Nie­kie­dy mamy poku­sę zastą­pie­nia Stwór­cy. To samo w sobie bar­dzo groź­ne zja­wi­sko. Czę­sto zakła­da fał­szy­wą poboż­ność, nawet auto­no­mię czło­wie­ka w wyty­cza­niu gra­nic tego, co moż­na, a co…

Koncerty 21.05.2019

Koncert „Dla Matki”

Ser­decz­nie zapra­sza­my w naj­bliż­szą nie­dzie­lę (26 maja) o godz. 17.15 do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert „Dla Mat­ki”.  Kon­cert „Dla Mat­ki” wień­czy tego­rocz­ną akcję Pola Nadziei. Wystą­pią w nim…

Ogłoszenia 19.05.2019

5. Niedziela Wielkanocna

1. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -dziś – pod­czas Mszy św. o godz.…

Koncerty 16.05.2019

Koncert chóru amerykańskiego

Ser­decz­nie zapra­sza­my 22 maja o godz. 19.15 do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert chó­ru The Richard Zie­lin­ski Sin­gers. Zało­żo­ny w 2005 roku przez ich dyrek­to­ra muzycz­ne­go, The Richard Zie­liń­ski Sin­gers,…

Ogłoszenia 11.05.2019

4. Niedziela Wielkanocna

1. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -we wto­rek – świę­to św. Macie­ja.…