0:00/ 0:00
Ogłoszenia 03.06.2018

9. Niedziela Zwykła

1. Dziś przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Karo­la Lwan­gi i Towa­rzy­szy, męczen­ni­ków z Ugan­dy. Codzien­nie w okta­wie Boże­go Cia­ła zapra­sza­my na wie­czor­ną Mszę św. i pro­ce­sję eucha­ry­stycz­ną…

Jubileusz 02.06.2018

Krakowianie i Duchowieństwo w hołdzie Królowej Krakowa

Pod­czas obcho­dów uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła, Kra­ko­wia­nie i Ducho­wień­stwo odda­li hołd Kró­lo­wej Kra­ko­wa, w ramach Jubi­le­uszu 50-lecia koro­na­cji mariac­kie­go wize­run­ku Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej.…

Wydarzenia 02.06.2018

Chleb umacniający jedność — Boże Ciało 2018

Jubileusz 28.05.2018

Hołd dla Królowej Krakowa

W tym roku przy­pa­da pięć­dzie­sią­ta rocz­ni­ca koro­na­cji mariac­kie­go wize­run­ku Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej. To dla Para­fii i dla Mia­sta waż­ne świę­to ze wzglę­du na szcze­gól­ny kult jakim kra­ko­wia­nie…

Kazania 27.05.2018

Ich Troje

Jeste­śmy podob­ni do Boga. Szu­ka­my przy­jaź­ni, wię­zi, miło­ści, rela­cji. Nie potra­fi­my być sami, co wię­cej potrze­bu­je­my innych ludzi do prze­ży­cia szczę­ścia. Two­rzy­my mię­dzy sobą róż­ne wspól­no­ty.…

Ogłoszenia 26.05.2018

Uroczystość Najświętszej Trójcy

1. Dziś przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Augu­sty­na z Can­ter­bu­ry. W archi­die­ce­zji kra­kow­skiej koń­czy się okres spo­wie­dzi i Komu­nii św. wiel­ka­noc­nej. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: ·…

Kazania 22.05.2018

Dzieciak

Potem wziął dziec­ko, posta­wił je przed nimi (Mk 9, 36). Sło­wo dnia z Ewan­ge­lii napro­wa­dza nas czy­tel­nie na roz­wią­za­nie pro­ble­mów, cię­ża­rów, zamie­szań, walk o wła­dzę wśród doro­słych. To men­tal­ność…