0:00/ 0:00

Aktualności

block-title h1

Kazania 08.03.2020

Pocieszeni

Apo­sto­ło­wie zosta­li na górze Tabor pocie­sze­ni przed Pas­chą ich Mistrza. Pocie­sze­nie tej trój­ki wybra­nych, bar­dziej wta­jem­ni­czo­nych ma przy­nieść całej gru­pie Dwu­na­stu spo­kój. Piotr, Jan i Jakub nie wszyst­ko…

Ogłoszenia 07.03.2020

2. Niedziela Wielkiego Postu

1. W tym tygo­dniu: — dzi­siej­sza nie­dzie­la obcho­dzo­na jest jako Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. Poprzez ofia­ry skła­da­ne do ozna­ko­wa­nych skar­bon w bazy­li­ce moż­na…

Ogłoszenia 29.02.2020

1. Niedziela Wielkiego Postu

1. W tym tygo­dniu: — dziś i w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Gorz­kie Żale o godz. 17.30, a w piąt­ki o godz. 17.30 Dro­ga Krzy­żo­wa; — w śro­dę – świę­to św. Kazi­mie­rza, patro­na Archi­die­ce­zji…

Kazania 26.02.2020

Poszczący

Dla­cze­go pości­my? Dla­cze­go posy­pu­je­my gło­wę popio­łem? Dla­cze­go skła­da­my jał­muż­nę dla bie­da­ków, dla cho­rych bez gro­sza na leki, dla bez­dom­nych bez dachu nad gło­wą, dla pew­nej rodzi­ny, któ­rej licy­to­wa­no…

Kazania 23.02.2020

Trzeźwi

Sło­wo z Księ­gi Kapłań­skiej (19, 1–2) wyraź­nie nas poru­sza. Sły­szy­my: Bądź­cie świę­ty­mi, bo Ja jestem świę­ty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz żywił w ser­cu nie­na­wi­ści do bra­ta. Będziesz upo­mi­nał…

Ogłoszenia 23.02.2020

7. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu: — w śro­dę – Msze Świę­te z obrzę­dem posy­pa­nia głów popio­łem od godz. 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, a następ­nie o 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30. W tym dniu Kościół pole­ca…

Kazania 16.02.2020

Przenikliwi

Dzi­siej­sza lek­cja u Nauczy­cie­la Jezu­sa uczy nas pogłę­bio­ne­go rozu­mie­nia przy­ka­zań Bożych. Uczy­my się życio­wej i chrze­ści­jań­skiej prze­ni­kli­wo­ści. Deka­log bowiem nie może być zro­zu­mia­ny…