0:00/ 0:00

Aktualności

block-title h1

Kazania 18.10.2020

Prawdomówni

Nauczy­cie­lu, wie­my, że jesteś praw­do­mów­ny i dro­gi Bożej w praw­dzie nauczasz” (Mt 22) — te sło­wa zapa­mię­ta­ne wier­nie przez ewan­ge­li­stę Mate­usza okre­śla­ją dro­gę, któ­rą podą­żał Jezus…

Ogłoszenia 17.10.2020

29. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: — we wto­rek – uro­czy­stość św. Jana Kan­te­go, kapła­na – głów­ne­go patro­na archi­die­ce­zji kra­kow­skiej i mia­sta Kra­ko­wa – modli­twą…

Wydarzenia 11.10.2020

Potrzeba miłować

Pod­czas wszyst­kich nie­dziel­nych Mszy św. w bazy­li­ce kaza­nie gło­sił ks. Jacek Krze­mień, kape­lan Wspól­no­ty Chleb Życia. W homi­lii ks. Jacek Krze­mień mówił o dro­dze czło­wie­ka do nie­ba. „Nie wystar­czy…

Ogłoszenia 11.10.2020

28. Niedziela Zwykła

1. Prze­ży­wa­my dziś XX Dzień Papie­ski, pod hasłem Totus Tuus. Na wzór św. Jana Paw­ła II pra­gnie­my przez ręce Maryi zawie­rzać Chry­stu­so­wi całe nasze życie. W paź­dzier­ni­ku czy­ni­my to poprzez modli­twę różań­co­wą…

Ogłoszenia 04.10.2020

Episkopat o Komunii św. „na rękę”

War­sza­wa, 3 paź­dzier­ni­ka 2020 r. Komu­ni­kat Komi­sji ds. Kul­tu Boże­go i Dys­cy­pli­ny Sakra­men­tów KEP W związ­ku z zapy­ta­niem o publicz­ne ini­cja­ty­wy kry­tycz­ne wobec Komu­nii świę­tej na…

Ogłoszenia 03.10.2020

27. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: — jutro – wspo­mnie­nie św. Fau­sty­ny Kowal­skiej; — w śro­dę – wspo­mnie­nie NMP Różań­co­wej; — w pią­tek – wspo­mnie­nie bł.…

Wydarzenia 02.10.2020

Rewitalizacja instrumentarium kościoła Mariackiego

W 2015 roku na wnio­sek Para­fii Mariac­kiej w Kra­ko­wie Archi­die­ce­zjal­na Komi­sja Muzy­ki Kościel­nej doko­na­ła oce­ny sta­nu instru­men­ta­rium bazy­li­ki Mariac­kiej. Potwier­dzo­no zgła­sza­ne od kil­ku lat przez…