0:00/ 0:00
Kazania 21.09.2018

Stoły

Odcho­dząc z Kafar­naum Jezus ujrzał czło­wie­ka sie­dzą­ce­go w komo­rze cel­nej, imie­niem Mate­usz, i rzekł do nie­go: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim (Mt 9, 9–10). Komo­ra cel­na — to nic inne­go…

Ogłoszenia 15.09.2018

24. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my prze­ży­wać: -we wto­rek – świę­to św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki. O godz. 18.30 zapra­sza­my mło­dzież z klas 7 i 8 Szko­ły Pod­sta­wo­wej oraz 1 kla­sy Szko­ły Śred­niej,…

Wydarzenia 14.09.2018

Nie ma takiego jak Jezus … — wczasorekolekcje dla chorych

Był to pięk­ny czas odro­dze­nia róż­nych sił, moment, kie­dy czło­wiek mógł spo­koj­nie spoj­rzeć na swo­ją codzien­ność – nie zawsze łatwą do udźwi­gnię­cia” – tak roz­po­czy­na swo­je świa­dec­two pani Doro­ta…

Wydarzenia 10.09.2018

Dołącz do Cappelli Marialis!

Cap­pel­la Maria­lis zapra­sza pro­fe­sjo­nal­nych śpie­wa­ków na prze­słu­cha­nia 14 wrze­śnia 2018 o godz. 18.30.  Zgło­sze­nia i szcze­gó­ło­we infor­ma­cje moż­na uzy­skać pod adre­sem mailo­wym: cappellamarialis@​mariacki.​com…

Kazania 09.09.2018

Otwórz się!

Dobrze czy­nił wszyst­ko, nawet głu­chym przy­wra­cał słuch i nie­mym mowę (por. Mk 7,37). Kolej­ny raz Sło­wo przy­po­mi­na nam, że Bóg nie chce, aby­śmy cho­ro­wa­li, aby­śmy cier­pie­li. Cier­pie­nia, bóle i sama…

Ogłoszenia 09.09.2018

23. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my prze­ży­wać: -we wto­rek – o godz. 9.00 Msza w int. II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go Kró­la Jana III Sobie­skie­go, któ­rą będzie cele­bro­wał bp Jan Szko­doń; -w pią­tek – świę­to…

Kazania 02.09.2018

Pociecha

Mary­ja zosta­ła nam dana jako znak. Znak szcze­gól­ny. Ona jak nikt z ludzi, nikt z nas, otrzy­ma­ła od Boga skarb życia i wyko­rzy­sta­ła go w spo­sób wspa­nia­ły. Otrzy­ma­ła wiel­ki talent i pomno­ży­ła…