0:00/ 0:00
Ogłoszenia 06.04.2019

5. Niedziela Wielkiego Postu

1. Dzi­siaj roz­po­czy­na­ją się nasze reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pt. Reani­ma­cja zra­nio­ne­go świa­ta. Popro­wa­dzi je Sta­ni­sław Nowak – domi­ni­ka­nin z lubel­skie­go klasz­to­ru, dusz­pa­sterz aka­de­mic­ki…

Kazania 31.03.2019

Ostatnie słowo

Ostat­nie sło­wo ma Bóg. To nie samo­lub­stwo, bunt, zdra­da, ale nawró­ce­nie, powrót, miło­sier­dzie. Tak moż­na stre­ścić dzi­siej­szą wspa­nia­łą lek­cję Ewan­ge­lii. Do Boga nale­ży­my. Choć się Go zapie­ra­my. Ale…

Ogłoszenia 30.03.2019

4. Niedziela Wielkiego Postu

1.W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: — dziś w IV nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu, zwa­ną Laeta­re, i w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Gorz­kie Żale o godz. 17.30, w piąt­ki o godz. 17.30 Dro­ga Krzy­żo­wa;…

Ogłoszenia 23.03.2019

3. Niedziela Wielkiego Postu

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -dziś i w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Gorz­kie Żale o godz. 17.30, a w piąt­ki o godz. 17.30 Dro­ga Krzy­żo­wa; -w ponie­dzia­łek – uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia…

Wydarzenia 23.03.2019

Adoracja Marcowa

Zapra­sza­my na kolej­ną ado­ra­cję „Już dobrze!”, w naj­bliż­szy czwar­tek (28 mar­ca) o godz. 18.30. W mar­cu będzie o.. dobro­ci!  Pan Bóg chce nam prze­ka­zać, że jest DOBRY. On szu­ka nas, zagi­nio­nych,…

Kazania 17.03.2019

Dzwon

Co rodzi, budzi wia­rę? Co spra­wia, że czło­wiek jest wie­rzą­cy? Czy to nie sam Bóg mówi w ser­cu czło­wie­ka? Czy to nie On sam za każ­dym poru­sze­niem ser­ca, w całej tajem­ni­cy życia jest źró­dłem wia­ry? Wia­ra…

Ogłoszenia 16.03.2019

2. Niedziela Wielkiego Postu

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -dzi­siej­sza nie­dzie­la obcho­dzo­na jest jako Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. Poprzez ofia­ry skła­da­ne do ozna­ko­wa­nych skar­bon w bazy­li­ce…