0:00/ 0:00
Kazania 03.11.2019

Błyskotliwa kariera

Kie­dyś żył z kar­tek żyw­no­ścio­wych, teraz jest mul­ti­mi­liar­de­rem. 37-let­ni Jan Koum do Sta­nów Zjed­no­czo­nych tra­fił z Ukra­iny jako 16-latek. Jego rodzi­na led­wo wią­za­ła koniec z koń­cem i żyła…

Ogłoszenia 02.11.2019

31. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu obcho­dzić będzie­my: — w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Karo­la Boro­me­usza; — we wto­rek – o godz. 18.30 Msza w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach; — w śro­dę…

Kazania 02.11.2019

Raj duszny

Ponad pięć­set lat temu dru­karz z Bawa­rii Flo­rian Ungler zało­żył w naszym mie­ście dru­kar­nię. Trzy lata póź­niej, w 1513 r. wydru­ko­wał słyn­ny modli­tew­nik pt. „Raj dusz­ny” („Hor­tu­lus ani­mae”),…

Kazania 01.11.2019

Święta opcja

Dzień Wszyst­kich Świę­tych wska­zu­je na świę­tość jako głów­ną opcję i sens życia wie­rzą­cych w Chry­stu­sa. Apo­stoł Paweł napi­sał prze­cież nie na próż­no, że jeste­śmy wybra­nym ple­mie­niem, kró­lew­skim…

Ogłoszenia 27.10.2019

30. Niedziela Zwykła — Rocznica poświęcenia kościoła własnego

1. W tygo­dniu obcho­dzić będzie­my: — dzi­siaj – rocz­ni­ca poświę­ce­nia wła­sne­go kościo­ła. Skła­da­my Bogu dzię­ki za pięk­no i misję naszej mariac­kiej świą­ty­ni. Pamię­taj­my w naszej modli­twie…

Kazania 27.10.2019

Ludzkie szyldy, ludzkie serca

Na Jezu­sie nie robią wra­że­nia szyl­dy, sta­no­wi­ska, zewnętrz­ny wygląd, mod­ny strój. Jezus, Syn Boży patrzy od razu na ser­ce czło­wie­ka. On natych­miast dostrze­ga to, co naj­waż­niej­sze. Nato­miast czło­wiek raczej wyda­je…

Kazania 20.10.2019

Proszę!

Pro­szę” to bar­dzo krót­kie sło­wo. Wie­le razy sły­szy­my je w życiu. Gdy­by­śmy uru­cho­mi­li licz­nik „pro­szę” w naszych uszach, to kto wie czy nie wska­zy­wał­by wiel­kiej licz­by, milio­nów tych słów…