0:00/ 0:00

Aktualności

block-title h1

Ogłoszenia 09.08.2020

19. Niedziela Zwykła

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: -dziś — przy­pa­da świę­to św. Tere­sy Bene­dyk­ty od Krzy­ża, patron­ki Euro­py; -w ponie­dzia­łek — świę­to św. Waw­rzyń­ca; -we wto­rek — wspo­mnie­nie św. Kla­ry; -w czwar­tek…

Kazania 09.08.2020

Pokorni

Nie­zwy­kłe opo­wia­da­nie z dzi­siej­szej Ewan­ge­lii dnia doty­czy św. Pio­tra. Ten pierw­szy wśród apo­sto­łów spró­bo­wał trud­nej sztu­ki cho­dze­nia po wodzie. Pró­ba nie powio­dła się. Stra­cił kon­takt z ocza­mi…

Kazania 02.08.2020

Syci

Kie­dy czło­wiek sta­je się syty? Gdy zada­je­my to pyta­nie napraw­dę nie cho­dzi nam chy­ba tyl­ko o pokarm i napój dla cia­ła, o samo napeł­nie­nie brzu­chów. Zna­my moral­ne wykro­cze­nie nazwa­ne nie­umiar­ko­wa­niem…

Ogłoszenia 02.08.2020

18. Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my, że przez okres waka­cyj­ny w naszej Bazy­li­ce Msze Świę­te są cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 o każ­dej peł­nej godzi­nie, oraz wie­czo­rem o godz. 18.30. 2. W roz­po­czę­tym…

Ogłoszenia 25.07.2020

17. Niedziela Zwykła

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: — dziś — przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Joachi­ma i Anny; — w śro­dę — wspo­mnie­nie św. Mar­ty; — w czwar­tek — po Mszy o godz. 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go…

Ogłoszenia 19.07.2020

16. Niedziela Zwykła

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: — od dziś — z oka­zji wspo­mnie­nia patro­na kie­row­ców i podróż­nych — będzie­my prze­ży­wać „Ogól­no­pol­ski Tydzień św. Krzysz­to­fa”. Za ini­cja­ty­wą orga­ni­za­cji…

Ogłoszenia 11.07.2020

15. Niedziela Zwykła

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: — dziś — wspo­mnie­nie św. Bru­no­na Boni­fa­ce­go z Kwer­fur­tu; — w ponie­dzia­łek — wspo­mnie­nie św. pustel­ni­ków Andrze­ja Świe­ra­da i Bene­dyk­ta; — w śro­dę…