0:00/ 0:00

Aktualności

block-title h1

Wydarzenia 10.02.2018

Pielgrzymka do Ziemi Świętej — dzień 1

Po 3,5 godzi­nach lotu dotar­li­śmy bez­piecz­nie, bez żad­nych przy­gód do Ejla­tu. Zwie­dza­nie zaczy­na­my od połu­dnia kra­ju 🙂

Wydarzenia 08.02.2018

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Dla­cze­go piel­grzy­mu­je­my? Dro­ga pro­wa­dzą­ca do domu Ojca nie jest wygod­ną auto­stra­dą. To dro­ga całe­go nasze­go życia, na któ­rej są zdro­wie i cho­ro­by, grzech i nawró­ce­nie, zagu­bie­nie i rado­sne…

Wydarzenia 08.02.2018

Nagroda Travellers Choice 2018 dla Hotelu Wit Stwosz

Miło nam poin­for­mo­wać, że Hotel Wit Stwosz otrzy­mał nagro­dę Tra­vel­lers“ Cho­ice 2018 przy­zna­wa­ną przez por­tal Trip Advi­sor w kate­go­rii 25 naj­lep­szych małych hote­li w Pol­sce. Hotel Wit Stwosz znaj­du­je…

Ogłoszenia 04.02.2018

Uleczyć gorączkę

Pra­ca w pośpie­chu, ulot­na roz­ryw­ka, powierz­chow­ne pozna­wa­nie ludzi, zdaw­ko­wa wia­ra w Boga. Bo nie ma cza­su. Gorącz­ka tego świa­ta. Gorącz­ka zło­ta jak eko­no­micz­ny impe­ra­tyw przy­śpie­sza wewnętrz­ny…

Ogłoszenia 03.02.2018

5 Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Aga­ty; • we wto­rek – wspo­mnie­nie św. męczen­ni­ków Paw­ła Miki i Towa­rzy­szy; • w sobo­tę – wspo­mnie­nie św.…

Ogłoszenia 28.01.2018

Świat, demony i Jezus

Demo­ny ist­nie­ją napraw­dę? Świat prze­ko­na­ny jest, że to może jakaś baj­ka. Zadaj­my gło­śno pyta­nie jesz­cze raz. Czy złe duchy ist­nie­ją? Czy zły duch nie opę­tał pew­ne­go męż­czy­zny, któ­ry opu­ścił żonę…

Wydarzenia 27.01.2018

Spotkanie z twórcami książki „Jest tam w Krakowie kościół Maryi Panny…”

25 stycz­nia br. w pra­ła­tów­ce odby­ło się spo­tka­nie z auto­rem książ­ki  „Jest tam w Kra­ko­wie kościół Maryi Pan­ny…” Lesz­kiem Maza­nem i z twór­cą zamiesz­czo­nych w niej utwo­rów,…