0:00/ 0:00
Wydarzenia 01.07.2019

Mariacki i ludzie. Pan Ślazyk

Przez 25 lat oso­by odwie­dza­ją­ce bazy­li­kę Mariac­ką były wita­ne przez uśmiech­nię­tą postać z dłu­gi­mi siwy­mi wło­sa­mi, ubra­ną w kolo­ro­wą kami­zel­kę ozdo­bio­ną tar­cza­mi szkol­ny­mi. Każ­de­go,…

Kazania 30.06.2019

Wolność, kocham i rozumiem

Wol­ność kocham i rozu­miem, wol­no­ści oddać nie umiem — śpie­wał nie­gdyś pewien zespół. Takie sło­wa brzmią nie­co poetyc­ko. Są jak­by współ­cze­sną zachę­tą do prak­ty­ko­wa­nia wol­no­ści. Wol­no­ści od…

Ogłoszenia 29.06.2019

13. Niedziela Zwykła

1. Od jutrzej­sze­go ponie­dział­ku aż do koń­ca sierp­nia w bazy­li­ce Mariac­kiej Msze Świę­te będą cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 o każ­dej peł­nej godzi­nie oraz wie­czo­rem o 18.30. Porzą­dek…

Kazania 27.06.2019

Tylko

Boże Cia­ło to nie tyl­ko pro­ce­sje, sypa­nie kwia­tów, dzwo­necz­ki, budo­wa­nie ołta­rzy i fere­tro­ny. To nie tyl­ko nawet wspo­mi­na­nie prze­szłych wyda­rzeń, usta­no­wie­nia Eucha­ry­stii. To doko­ny­wa­nie…

Kazania 23.06.2019

Obok

W słow­ni­ku Pana Boga sło­wo „obok” ozna­cza raczej „razem”. Bo kie­dy sły­szy­my sło­wa Ewan­ge­lii spod krzy­ża przed ocza­mi widzi­my Ukrzy­żo­wa­ne­go i Mat­kę i obok sto­ją­ce­go ucznia. Obok zna­czy…

Ogłoszenia 22.06.2019

12. Niedziela Zwykła

1. Co dzień w okta­wie Boże­go Cia­ła zapra­sza­my na wie­czor­ną Mszę św. i pro­ce­sję eucha­ry­stycz­ną wewnątrz bazy­li­ki. W czwar­tek na zakoń­cze­nie obcho­dów odpra­wi­my nabo­żeń­stwo z pro­ce­sją…

Wydarzenia 18.06.2019

Konserwacja obrazu Matki Boskiej Łaskawej

Wene­ro­wa­ny od wie­ków przez kra­ko­wian obraz Mat­ki Boskiej Łaska­wej został zdję­ty z pół­noc­nej fasa­dy kościo­ła Mariac­kie­go. Na swo­je miej­sce wró­ci w grud­niu br. po prze­pro­wa­dze­niu koniecz­nych…