0:00/ 0:00
Ogłoszenia 30.07.2018

17. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu obcho­dzić będzie­my: — we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Igna­ce­go z Loy­oli; — w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Alfon­sa Marii Ligu­orie­go; — w sobo­tę – wspo­mnie­nie…

Wydarzenia 23.07.2018

Adoracja Lipcowa #11 ODERWIJ SIĘ!

RZUĆ WSZYSTKO I… PRZYJDŹ NA ADORACJĘ! 😀 Kocha­ni, waka­cje trwa­ją i to też dosko­na­ły czas, by spę­dzić go Panem Jezu­sem. 😉 I z Wami też! ODERWIJ SIĘ! Czy­li jak porzu­cić to wszyst­ko, co spra­wia, że…

Kazania 22.07.2018

Ostoja

Jak­że czę­sto w zabie­ga­nym świe­cie poszu­ku­je­my spo­ko­ju, waka­cji. Trwo­ni­my nie­raz czas na coraz bar­dziej ory­gi­nal­ne spo­so­by spę­dza­nia wol­nych chwil. A dziś nasz Mistrz wysy­ła nas po pro­stu na…

Ogłoszenia 21.07.2018

16. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii tygo­dnia: • Dzi­siaj przy­pa­da świę­to św. Marii Mag­da­le­ny. Przez cały tydzień zachę­ca­my do modli­twy w inten­cji Misjo­na­rzy, zaś ofia­ra­mi do ozna­czo­nych skar­bon w Bazy­li­ce moż­na…

Koncerty 17.07.2018

Rusza Mariacki Festiwal Organowy

18 lip­ca roz­pocz­nie się IV Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy. W inau­gu­ru­ją­cym kon­cer­cie, obok Witol­da Zalew­skie­go – I orga­ni­sty kate­dry wawel­skiej, wystą­pi Sła­wo­mir Zubrzyc­ki na zbu­do­wa­nym…

Ogłoszenia 14.07.2018

15. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu będzie­my prze­ży­wać: — w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie NMP z Góry Kar­mel – NMP Szka­plerz­nej; odpust u Ojców Kar­me­li­tów na Pia­sku — w śro­dę – wspo­mnie­nie…

Koncerty 08.07.2018

Mariacki Festiwal Organowy

Mię­dzy­uczel­nia­ny Insty­tut Muzy­ki Kościel­nej, obcho­dzą­cy w bie­żą­cym roku jubi­le­usz 10-lecia swo­je­go ist­nie­nia, wspól­nie z Bazy­li­ką Mariac­ką zapra­sza­ją na IV Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy,…