0:00/ 0:00
Wydarzenia 17.01.2019

Kościół — niełatwa miłość

Już za nie­ca­ły mie­siąc (12 lute­go) do naszych rąk tra­fi książ­ka, któ­ra jest owo­cem reko­lek­cji wygło­szo­nych przez ks. Grze­go­rza Strzel­czy­ka w bazy­li­ce Mariac­kiej 2–7 kwiet­nia 2017 roku.  ZE WSZYSTKICH

Kazania 14.01.2019

Lekcja

Dro­dzy Par­la­men­ta­rzy­ści i Samo­rzą­dow­cy, Kra­ko­wia­nie, Bra­cia i Sio­stry, „Bli­skie jest kró­le­stwo Boże. Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię” (Mk 1, 15). Te sło­wa brzmią jak­że…

Koncerty 14.01.2019

Koncert chóru Canticum Iubilaeum

Ser­decz­nie zapra­sza­my do bazy­li­ki Mariac­kiej w sobo­tę 19 stycz­nia br. o  godzi­nie 18.30 na Mszę świę­tą z udzia­łem Chó­ru Mie­sza­ne­go Can­ti­cum Iubi­la­eum z bazy­li­ki Mat­ki Boskiej Bole­snej…

Kazania 13.01.2019

Na drogę

Chrzest Jezu­sa był zupeł­nie inny niż nasz. To od razu wie­my po sczy­ta­niu tek­stu Ewan­ge­lii wg Łuka­sza. Sło­wo na dziś nie zosta­wia wąt­pli­wo­ści. Nie było świe­cy, bia­łej szat­ki, ole­ju; zamiast księ­dza był pro­­rok-kuzyn,…

Ogłoszenia 12.01.2019

Święto Chrztu Pańskiego

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -dziś, w Świę­to Chrztu nasze­go Zba­wi­cie­la, koń­czy się okres Naro­dze­nia Pań­skie­go, a od jutra roz­po­czy­na się czas zwy­kły odzna­cza­ją­cy się zie­lo­nym kolo­rem…

Wydarzenia 10.01.2019

Konferencja prasowa dot. renowacji organów mariackich

10 stycz­nia 2019 roku w bazy­li­ce Mariac­kiej odby­ła się kon­fe­ren­cja pra­so­wa doty­czą­ca roz­po­czę­tych prac napraw­czych i wymia­ny ele­men­tów instru­men­ta­rium orga­no­we­go w Koście­le Mariac­kim,…

Ogłoszenia 08.01.2019

Komunikat dot. rewitalizacji instrumentarium w bazylice

  Rząd­cy bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie od zara­nia jej ist­nie­nia trosz­czy­li się o wyso­ki poziom litur­gii, a tym samym muzy­ki litur­gicz­nej, któ­ra jest jej inte­gral­ną czę­ścią. Spra­wie tej…