0:00/ 0:00
Ogłoszenia 19.11.2017

33. Niedziela Zwykła

1. Prze­ży­wa­my Świa­to­wy Dzień Ubo­gich – na Mszach św. kaza­nia gło­si ks. Miro­sław Tosza ze wspól­no­ty Betle­jem słu­żą­cej potrze­bu­ją­cym, w ramach trwa­ją­cych od czwart­ku reko­lek­cji. Jesz­cze dziś…

Wydarzenia 17.11.2017

Rekolekcje „Ubogi niech do mnie przyjdzie”

W czwar­tek uro­czy­stą mszą świę­tą z udzia­łem arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go roz­po­czę­ły się w bazy­li­ce Mariac­kiej reko­lek­cje „Ubo­gi niech do mnie przyj­dzie”. Odby­wa­ją się  one…

Wydarzenia 13.11.2017

Przesłania 1. Światowego Dnia Ubogich

Jeste­śmy wezwa­ni do wycią­gnię­cia ręki do bied­nych, do spo­tka­nia się z nimi, popa­trze­nia im w oczy, przy­tu­le­nia, aby poczu­li cie­pło miło­ści, któ­ra prze­ła­mu­je krąg samot­no­ści” – napi­sał…

Wydarzenia 13.11.2017

Adoracja Listopadowa #03 UWAGA! WIELKIE RZECZY!

WIELKIE RZECZY UCZYNIŁ MI WSZECHMOCNY! Łk 1,49 ♥ W listo­pa­dzie będzie­my ado­ro­wać i wiel­bić Pana z Mary­ją, Elż­bie­tą i Andrze­jem przede wszyst­kim. 😉 Wie­rzy­my, że całe nie­bo będzie z nami! I Wy…

Kazania 12.11.2017

Gdy plan życia runął – 1. Światowy Dzień Ubogich

Ks. Sta­niek, wybit­ny homi­le­ta kra­kow­ski, kie­dyś do pierw­sze­go czy­ta­nia z dzi­siej­szej nie­dziel­nej litur­gii z Księ­gi Mądro­ści 6, dopo­wie­dział takie opo­wia­da­nie, histo­rię pew­nej, zapew­ne kra­kow­skiej…

Ogłoszenia 05.11.2017

31. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • we wto­rek o godz. 18.30 Msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach; • w czwar­tek pod­czas Mszy św. o godz. 18.30 będą modli­li się z nami…

Ogłoszenia 30.10.2017

30. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • dzi­siaj — rocz­ni­cę poświę­ce­nia wła­sne­go kościo­ła. Skła­da­my Bogu dzię­ki za pięk­no i misję naszej mariac­kiej świą­ty­ni. Pamię­taj­my w naszej modli­twie…