0:00/ 0:00
Wydarzenia 18.08.2019

Poświęcenie dzwonu „Józef z Nazaretu”

15 sierp­nia o godz. 18.30 w dzień odpu­stu para­fial­ne­go i uro­czy­sto­ści Wnie­bo­wzię­cia NMP  arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski poświę­cił nowy mariac­ki dzwon „Józef z Naza­re­tu”.  „Swo­ją…

Ogłoszenia 17.08.2019

20. Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my, że przez okres waka­cyj­ny w naszej Bazy­li­ce Msze Świę­te są cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 o każ­dej peł­nej godzi­nie, oraz wie­czo­rem o godz. 18.30. 2. W litur­gii…

Ogłoszenia 11.08.2019

19. Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my, że przez okres waka­cyj­ny w naszej bazy­li­ce Msze Świę­te będą cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 o każ­dej peł­nej godzi­nie, oraz wie­czo­rem o godz. 18.30. 2.…

Kazania 10.08.2019

Nowy dzwon

Na Anioł Pań­ski biją dzwo­ny, niech będzie Maria pozdro­wio­na, niech będzie Chry­stus pozdro­wio­ny… Na Anioł Pań­ski biją dzwo­ny, w nie­bio­sach kędyś głos ich kona… Tak wier­szem opi­sał Kazi­mierz Prze­­r­wa-Tet­ma­­jer…

Koncerty 06.08.2019

Festiwal Musica Divina

Ser­decz­nie zapra­sza­my 14 sierp­nia o godz. 20.30 do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert rosyj­skie­go zespo­łu Sirin w ramach Festi­wa­lu Musi­ca Divi­na.  Już po raz dru­gi Kra­ków gości gro­no zna­ko­mi­tych…

Kazania 04.08.2019

Liczydło

Tyle rachun­ków, podat­ków, kont ban­ko­wych, prze­le­wów, kre­dy­tów, leasin­gów obsłu­gu­je­my, że czę­sto już gubi­my się w wydat­kach. Na licze­niu gro­sza spę­dza­my spo­ro cza­su. Nie­jed­ne­go, nie­jed­ną…

Ogłoszenia 04.08.2019

18. Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my, że przez okres waka­cyj­ny w naszej Bazy­li­ce Msze Świę­te będą cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 o każ­dej peł­nej godzi­nie, oraz wie­czo­rem o godz. 18.30. 2.…