0:00/ 0:00

Aktualności

block-title h1

Wydarzenia 26.03.2020

Adoracja Najświętszego Sakramentu online

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu wraz z wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście 26 mar­ca 2020 od godz. 18.30 

Ogłoszenia 25.03.2020

Spowiedź w czasie epidemii

Ze wzglę­du na obo­wią­zu­ją­ce w cza­sie epi­de­mii ogra­ni­cze­nia sakra­ment poku­ty w bazy­li­ce Mariac­kiej będzie moż­li­wy tyl­ko w pil­nych przy­pad­kach i z zacho­wa­niem limi­tu 5 osób przy­by­wa­ją­cych…

Wydarzenia 22.03.2020

Chrystus uRODZINY | #07 Zobacz więcej!

Kocha­ni, my w ostat­nim cza­sie jak­by zamknię­ci w swo­jej izdeb­ce. 🙂 Co robi­my? Roz­ma­wia­my z Tatą. Modli­my. Pości­my. W tym mie­sią­cu nasza wspól­no­ta obcho­dzi #8 uro­dzi­ny, za co chce­my dzię­ko­wać…

Kazania 22.03.2020

Ufni. W czasach epidemii

Tekst Ewan­ge­lii o nie­wi­do­mym otwie­ra nam wszyst­kim oczy. Widzi­my, że Bóg patrzy ina­czej niż czło­wiek. Nie zatrzy­mu­je się na tym co prze­ra­ża. Bóg widzi w ciem­no­ści. Bóg sam jest Świa­tłem. On pro­wa­dzi.…

Ogłoszenia 21.03.2020

4. Niedziela Wielkiego Postu

1. Dro­dzy kra­ko­wia­nie i para­fia­nie, modli­my się za Was wszyst­kich w cza­sach epi­de­mii. Odpra­wia­my za Was Msze św. i łączy­my się z Wami szcze­gól­nie pod­czas modli­twy wier­nych. Pro­si­my Boga o siłę…

Ogłoszenia 20.03.2020

Odpust specjalny

Peni­ten­cja­ria Apo­stol­ska na mocy upraw­nień udzie­lo­nych jej przez Ojca Świę­te­go posta­no­wi­ła o udzie­le­niu odpu­stu wier­nym dotknię­tym cho­ro­bą CoVID-19, a tak­że pra­cow­ni­kom służ­by zdro­wia, człon­kom…

Kazania 19.03.2020

Ucieczka

W zeszłym roku czci­li­śmy razem św. Józe­fa odno­sząc się do nowe­go dzwo­nu kra­kow­skie­go „Józef z Naza­re­tu”. Zawie­szo­no go w bazy­li­ce Mariac­kiej i towa­rzy­szy nam od 1 stycz­nia tego roku, od…