0:00/ 0:00

PRACA

Bazy­li­ka Mariac­ka w Kra­ko­wie
poszu­ku­je wyko­naw­cy w dzie­dzi­nie visu­al mer­chan­di­sing do skle­pu Arkos

Wyma­ga­nia:
— wykształ­ce­nie mar­ke­tin­go­we
— doświad­cze­nie zawo­do­we
— umie­jęt­ność pro­jek­to­wa­nia wnętrz i prze­strze­ni wysta­wien­ni­czej
— zna­jo­mość narzę­dzi, tech­nik i celów visu­al mer­chan­di­sin­gu
— wie­dza na temat zacho­wań zaku­po­wych klien­ta
— samo­dziel­ność i pro­po­no­wa­nie nowych, inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań w zakre­sie opty­ma­li­za­cji sprze­da­ży

Kon­takt:
CV moż­na skła­dać w admi­ni­stra­cji bazy­li­ki, pl. Mariac­ki 5 lub na adres: administracja@​mariacki.​com

Pro­si­my o umiesz­cze­nie w CV zgo­dy na prze­twa­rza­nie Pań­stwa danych oso­bo­wych wg wzo­ru: Potwier­dzam, że zapo­zna­łem się z obo­wią­zu­ją­cy­mi w pro­ce­sie rekru­ta­cji zasa­da­mi prze­cho­wy­wa­nia danych oso­bo­wych i przy­słu­gu­ją­cych mi pra­wach i wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych zawar­tych w CV przez Admi­ni­stra­cję Real­no­ści Bazy­li­ki Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w Kra­ko­wie na potrze­by pro­ce­su rekru­ta­cyj­ne­go.

infor­ma­cja o prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych