0:00/ 0:00

PRACA

Bazy­li­ka Mariac­ka w Kra­ko­wie
poszu­ku­je kan­dy­da­tów na sta­no­wi­sko:
pra­cow­nik obsłu­gi ruchu tury­stycz­ne­go

Wyma­ga­nia:
— męż­czy­zna do 35 lat
— wykształ­ce­nie co naj­mniej śred­nie
— dobra zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go; mile widzia­na zna­jo­mość innych języ­ków obcych
— umie­jęt­ność pra­cy w zespo­le
— komu­ni­ka­tyw­ność

Zakres obo­wiąz­ków to m.in.:

- wyko­ny­wa­nie czyn­no­ści zwią­za­nych z otwar­ciem i zamknię­ciem ruchu tury­stycz­ne­go
— czu­wa­nie nad pla­no­wym zwie­dza­niem bazy­li­ki przez tury­stów
— dba­nie o bez­pie­czeń­stwo osób zwie­dza­ją­cych
— obsłu­ga tury­stów – udzie­la­nie infor­ma­cji
— zna­jo­mość histo­rii bazy­li­ki Mariac­kiej

Inne wyma­ga­nia:
• dys­po­zy­cyj­ność w godzi­nach od 11.00 do 19.00
• wyso­ka kul­tu­ra oso­bi­sta oraz roz­wi­nię­te zdol­no­ści inter­per­so­nal­ne

Kon­takt:
CV moż­na skła­dać w admi­ni­stra­cji Bazy­li­ki, pl. Mariac­ki 5 lub na adres: turystyka@​mariacki.​com
Pro­si­my o zamiesz­cze­nie klau­zu­li RODO o zgo­dzie na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w pro­ce­sie rekru­ta­cji.