0:00/ 0:00

PRACA

Para­fia Rzym.-Kat, pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP w Kra­ko­wie poszu­ku­je do pra­cy oso­by na sta­no­wi­sko:  kucharz

Od kan­dy­da­tów ocze­ku­je­my:
- doświad­cze­nia w pra­cy kucha­rza (mile widzia­ne wykształ­ce­nie gastro­no­micz­ne)
— zaan­ga­żo­wa­nia i ela­stycz­no­ści
— komu­ni­ka­tyw­no­ści
— uczci­we­go i odpo­wie­dzial­ne­go podej­ścia do pra­cy
— wyso­kiej kul­tu­ry oso­bi­stej i dba­ło­ści o szcze­gó­ły

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za:
- przy­go­to­wa­nie posił­ków (śnia­da­nia, obia­dy, kola­cje)
— pla­no­wa­nie i orga­ni­za­cję pra­cy kuch­ni
— przy­go­to­wy­wa­nie menu
— spo­rzą­dza­nie listy pro­duk­tów
— reali­za­cję zamó­wień
— utrzy­my­wa­nie w czy­sto­ści pomiesz­czeń kuch­ni

Ofe­ru­je­my:
- wyso­kiej jako­ści sprzęt i wypo­sa­że­nie kuch­ni
— ter­mi­no­wo wypła­ca­ne, uczci­we wyna­gro­dze­nie
— pra­cę w rów­no­waż­nym sys­te­mie cza­su pra­cy oraz ela­stycz­ne podej­ście przy two­rze­niu gra­fi­ków pra­cy
— zatrud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę o pra­cę – peł­ny etat
— dogod­ną loka­li­za­cję miej­sca pra­cy w cen­trum mia­sta
— przy­ja­zną atmos­fe­rę

 Kon­takt:
CV moż­na skła­dać w admi­ni­stra­cji bazy­li­ki, pl. Mariac­ki 5  lub na adres:  administracja@​mariacki.​com

Pro­si­my o umiesz­cze­nie w CV zgo­dy na prze­twa­rza­nie Pań­stwa danych oso­bo­wych wg wzo­ru:
Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych dla potrzeb nie­zbęd­nych do reali­za­cji pro­ce­su rekru­ta­cji (zgod­nie z usta­wą z dnia 10 maja 2018 roku o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/​46/​WE (RODO)).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgod­nie z art. 13 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady UE 2016679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych infor­mu­je­my, iż:

1. Admi­ni­stra­to­rem Pani/​Pana danych oso­bo­wych jest Admi­ni­stra­cja Real­no­ści Bazy­li­ki NMP, z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie, Plac Mariac­ki 5.

2. Pani/​Pana dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne będą w celu prze­pro­wa­dze­nia rekru­ta­cji na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. A ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. oraz Kodek­su Pra­cy, nato­miast udzie­lo­na przez Pana/​Panią zgo­da będzie pod­sta­wą prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych dodat­ko­wych (nie wyni­ka­ją­cych z powyż­szych prze­pi­sów) zawar­tych w zło­żo­nych przez Panią/​Pana doku­men­tach (np. adres e-mail, nr tele­fo­nu, wize­ru­nek).

3. Pani/​Pana dane oso­bo­we prze­cho­wy­wa­ne będą przez czas trwa­nia rekru­ta­cji, a po jej zakoń­cze­niu zosta­ną usu­nię­te.

4. Dane oso­bo­we udo­stęp­nio­ne przez Panią/​Pana nie będą pod­le­ga­ły zauto­ma­ty­zo­wa­ne­mu podej­mo­wa­niu decy­zji oraz pro­fi­lo­wa­niu.

5. Ma Pani/​Pan pra­wo dostę­pu do swo­ich danych oso­bo­wych,  pra­wo do ich spro­sto­wa­nia, prze­no­sze­nia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia lub usu­nię­cia, a tak­że pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu, pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych w dowol­nym momen­cie bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cof­nię­ciem.

6. Ma Pani/​Pan pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go, któ­rym jest Pre­zes Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych z sie­dzi­bą przy uli­cy Staw­ki 2 w War­sza­wie, jeże­li prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych naru­szy ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych.

7. Pani/​Pana dane oso­bo­we prze­ka­za­ne w celu rekru­ta­cji nie będą prze­ka­zy­wa­ne do pań­stwa trze­cie­go lub orga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wej.

8. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, jed­nak jest warun­kiem koniecz­nym do wzię­cia udzia­łu w pro­ce­sie rekru­ta­cji.