0:00/ 0:00

PRACA

Bazy­li­ka Mariac­ka w Kra­ko­wie
poszu­ku­je kan­dy­da­tów na sta­no­wi­sko:
spe­cja­li­sta ds. archi­wum, zbio­rów i dzie­dzic­twa nie­ma­te­rial­ne­go

Wyma­ga­nia:
— wykształ­ce­nia wyż­sze magi­ster­skie, ew. V rok stu­diów — pre­fe­ro­wa­na spe­cjal­ność: histo­ria Kościo­ła, histo­ria sztu­ki, archi­wi­sty­ka, muze­al­nic­two, ochro­na i zarzą­dza­nie dzie­dzic­twem, kon­ser­wa­cja zabyt­ków itp.
— zna­jo­mość pro­ble­ma­ty­ki ochro­ny nie­ma­te­rial­ne­go dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go, a tak­że ogól­nie pro­ble­ma­ty­ki dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go, ochro­ny zabyt­ków oraz tema­ty­ki dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go UNESCO
— bar­dzo dobra zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go umoż­li­wia­ją­ca swo­bod­ną komu­ni­ka­cję, mile widzia­na zna­jo­mość innych języ­ków obcych
— dobra orga­ni­za­cja i umie­jęt­ność pla­no­wa­nia pra­cy wła­snej, umie­jęt­ność pra­cy w zespo­łach, twór­cze myśle­nie, wła­sna ini­cja­ty­wa i kre­atyw­ność, samo­dziel­ność, zaan­ga­żo­wa­nie
— obsłu­ga baz danych, mile widzia­na umie­jęt­ność pra­cy z sys­te­mem CMS

Zakres obo­wiąz­ków to m.in.:
— obo­wiąz­ki dot. ochro­ny mate­rial­ne­go i nie­ma­te­rial­ne­go dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go
— dozo­ro­wa­nie zbio­rów znaj­du­ją­cych się w posia­da­niu Para­fii,
— reali­zo­wa­nie zadań archi­wum zakła­do­we­go
— orga­ni­zo­wa­nie kalen­da­rza prac, warsz­ta­tów, spo­tkań oraz szko­leń z udzia­łem eks­per­tów z kra­ju i spe­cja­li­stów
— współ­pra­ca w zarzą­dza­niu tre­ścia­mi stro­ny inter­ne­to­wej – opra­co­wy­wa­nie oraz wpro­wa­dza­nie tre­ści zwią­za­nych na stro­nę
— obsłu­ga mul­ti­me­diów, kon­cer­tów oraz innych wyda­rzeń arty­stycz­nych i edu­ka­cyj­nych,

Inne wyma­ga­nia:
• pra­wo jaz­dy kat. B
• dys­po­zy­cyj­ność
• wyso­ka kul­tu­ra oso­bi­sta oraz roz­wi­nię­te zdol­no­ści inter­per­so­nal­ne
• umie­jęt­ność pra­cy pod pre­sją cza­su oraz radze­nia sobie w sytu­acjach trud­nych

Kon­takt przez wysła­nie CV na adres: administracja@​mariacki.​com