0:00/ 0:00

PRACA

PARAFIA RZYM.-KAT., PW. WNIEBOWZIĘCIA NMPKRAKOWIE
POSZUKUJE DO PRACY OSÓB NA STANOWISKA:
 ZASTĘPCY DYREKTORA HOTELU oraz MANAGERA HOTELU
z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie

Zakres obo­wiąz­ków:
-Sku­tecz­ne zarzą­dza­nie i admi­ni­stro­wa­nie obiek­tem (w tym stre­fą gastro­no­micz­ną)
-Two­rze­nie efek­tyw­nej poli­ty­ki mar­ke­tin­go­wej i sprze­da­żo­wej
-Zarzą­dza­nie kosz­ta­mi, wdra­ża­nie i utrzy­my­wa­nie stan­dar­dów jako­ścio­wych
-Kie­ro­wa­nie pod­le­głym zespo­łem (w tym rekru­ta­cja i szko­le­nie nowych pra­cow­ni­ków)
-Roz­wią­zy­wa­nie bie­żą­cych pro­ble­mów

Od Kandydata/​Kandydatki ocze­ku­je­my:
-Mini­mum 2-let­nie doświad­cze­nie w zarzą­dza­niu hote­lem
-Bar­dzo dobrej zna­jo­mo­ści bran­ży hote­lar­skiej
-Umie­jęt­no­ści dba­nia o nale­ży­ty stan tech­nicz­ny i este­tycz­ny obiek­tu
-Dobrej zna­jo­mo­ści języ­ka angiel­skie­go i/​lub nie­miec­kie­go
-Odpo­wie­dzial­no­ści i umie­jęt­no­ści orga­ni­za­cji pra­cy swo­jej oraz zespo­łu (dele­go­wa­nie i egze­kwo­wa­nie wyko­na­nych obo­wiąz­ków)

Ofe­ru­je­my:
-Zatrud­nie­nie na umo­wę o pra­cę
-Atrak­cyj­ne wyna­gro­dze­nie
-Dużą samo­dziel­ność w dzia­ła­niu
-Moż­li­wość wdra­ża­nia wła­snych pomy­słów i roz­wią­zań
-Przy­ja­zną atmos­fe­rę
-Pra­cę w cen­trum mia­sta

 Kon­takt:
CV moż­na skła­dać na adres: administracja@​mariacki.​com do dnia 15.06.2020 r.

Pro­si­my o umiesz­cze­nie w CV zgo­dy na prze­twa­rza­nie Pań­stwa danych oso­bo­wych wg wzo­ru:
Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych dla potrzeb nie­zbęd­nych do reali­za­cji pro­ce­su rekru­ta­cji (zgod­nie z usta­wą z dnia 10 maja 2018 roku o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE2016679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/​46/​WE (RODO).