0:00/ 0:00

PRACA

Para­fia Rzym.-Kat, pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP w Kra­ko­wie
poszu­ku­je do pra­cy kobie­ty w wie­ku do lat 40 na sta­no­wi­sko: kucharz

Od kan­dy­da­tek ocze­ku­je­my:

-doświad­cze­nia w pra­cy kucha­rza (mile widzia­ne wykształ­ce­nie gastro­no­micz­ne)
-zaan­ga­żo­wa­nia i ela­stycz­no­ści
-komu­ni­ka­tyw­no­ści
-uczci­we­go i odpo­wie­dzial­ne­go podej­ścia do pra­cy
-wyso­kiej kul­tu­ry oso­bi­stej i dba­ło­ści o szcze­gó­ły

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za:

-przy­go­to­wa­nie posił­ków (śnia­da­nia, obia­dy, kola­cje)
-pla­no­wa­nie i orga­ni­za­cję pra­cy kuch­ni
-przy­go­to­wa­nie menu
-spo­rzą­dza­nie listy pro­duk­tów
-reali­za­cję zamó­wień
-utrzy­my­wa­nie w czy­sto­ści pomiesz­czeń kuch­ni

Ofe­ru­je­my:

-wyso­kiej jako­ści sprzęt i wypo­sa­że­nie kuch­ni
-ter­mi­no­wo wypła­ca­ne, uczci­we wyna­gro­dze­nie
-pra­cę w rów­no­waż­nym sys­te­mie cza­su pra­cy oraz ela­stycz­ne podej­ście przy two­rze­niu gra­fi­ków pra­cy
-zatrud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę o pra­cę – peł­ny etat
-dogod­ną loka­li­za­cję miej­sca pra­cy w cen­trum mia­sta
-przy­ja­zną atmos­fe­rę

 Kon­takt:
CV moż­na skła­dać w admi­ni­stra­cji bazy­li­ki, pl. Mariac­ki 5 lub na adres: administracja@​mariacki.​com

Pro­si­my o umiesz­cze­nie w CV zgo­dy na prze­twa­rza­nie Pań­stwa danych oso­bo­wych wg wzo­ru:
Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych dla potrzeb nie­zbęd­nych do reali­za­cji pro­ce­su rekru­ta­cji (zgod­nie z usta­wą z dnia 10 maja 2018 roku o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/​46/​WE (RODO).

klau­zu­la infor­ma­cyj­na dla kan­dy­da­tów do pra­cy