0:00/ 0:00

Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie

język: polski/​angielski
licz­ba stron: 72
opra­wa: mięk­ka kle­jo­na
wydaw­nic­two: wyd. Micha­li­neum i wyd. Mariac­kie
Kra­ków 2017

Kościół archi­pre­zbi­te­rial­ny pw. Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Marii Pan­ny nale­ży do naj­bar­dziej zna­nych zabyt­ków Kra­ko­wa i Pol­ski. Od wie­ków miał swo­je szcze­gól­ne miej­sce w ser­cach miesz­kań­ców nasze­go mia­sta. Nasi poprzed­ni­cy słusz­nie chlu­bi­li się tym poświę­co­nym Bogu miej­scem, poło­żo­nym w samym ser­cu mia­sta. Przy­pro­wa­dza­li tu gości, przy­cho­dzi­li w te mury z modli­twą i two­rzy­li żywą wspól­no­tę wia­ry. Dwu­ję­zycz­ny album „Bazy­li­ka Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Marii Pan­ny w Kra­ko­wie” przed­sta­wia zachwy­ca­ją­cą histo­rię kościo­ła, jego pięk­no, ale tak­że życie wspól­no­ty para­fial­nej. Zdję­cia do albu­mu wyko­nał papie­ski foto­graf Grze­gorz Gałąz­ka.