0:00/ 0:00
Wydarzenia

Buduj z nami historię

Buduj z nami historię

DBAMYTRZY INSTRUMENTY

W 2015 roku na wnio­sek Para­fii Mariac­kiej w Kra­ko­wie Archi­die­ce­zjal­na Komi­sja Muzy­ki Kościel­nej doko­na­ła oce­ny sta­nu instru­men­ta­rium bazy­li­ki Mariac­kiej. Potwier­dzo­no zgła­sza­ne od kil­ku lat przez naszych orga­ni­stów oraz innych muzy­ków opi­nie o złym sta­nie i jako­ści mariac­kich orga­nów głów­nych, dla­te­go pod­ję­to decy­zję o ogło­sze­niu kon­kur­su na reno­wa­cję instru­men­tu głów­ne­go i śred­nie­go.

Do kon­kur­su zapro­szo­no kil­ka reno­mo­wa­nych firm euro­pej­skich: z Austrii Rie­ger, z Holan­dii van den Heu­vel, z Nie­miec Eule, Müh­le­isen oraz Ham­mer, ze Szwaj­ca­rii Kuhn oraz Met­zler. Chęć pod­ję­cia się tego pro­jek­tu w zapro­po­no­wa­nym ter­mi­nie wyra­zi­ło czte­ry fir­my, któ­re przed­sta­wi­ły swo­je pro­jek­ty. Ofer­ty te pod­da­no grun­tow­nej ana­li­zie. Doko­na­no rów­nież oglą­du naj­now­szych instru­men­tów w kil­ku kra­jach Euro­py wybu­do­wa­nych przez fir­my uczest­ni­czą­ce w kon­kur­sie, takich, któ­re zbli­żo­ne są do pro­jek­tu w bazy­li­ce Mariac­kiej. Osta­tecz­nie naj­wyż­sze uzna­nie zyska­ła austriac­ka fir­ma Rie­ger Orgel­bau z sie­dzi­bą w Schwa­rzach.

Nie bez zna­cze­nia jest fakt, że Rie­ger to obec­nie jed­na z naj­lep­szych na świe­cie firm budu­ją­cych orga­ny. W swo­im dorob­ku posia­da instru­men­ty m.in. w wie­lu kate­drach na całym świe­cie, a tak­że salach kon­cer­to­wych, jak choć­by Fil­har­mo­nia Wie­deń­ska czy Pary­ska. Współ­fun­da­to­rem nowe­go instru­men­tu oraz całe­go pro­jek­tu rewi­ta­li­za­cji prze­strze­ni muzycz­nej w koście­le jest kra­kow­ska fir­ma infor­ma­tycz­na Comarch SA.

Nasz instru­ment głów­ny posia­dał będzie doce­lo­wo 62 gło­sy, w tym 7 zabyt­ko­wych pocho­dzą­cych ze star­szych mariac­kich instru­men­tów. Zacho­wa­ne zosta­ną naj­star­sze gło­sy: Flet Major 8’ oraz Flet Minor 4’ pocho­dzą­ce z 1800 roku, podob­nie jak kla­sy­cy­stycz­na sza­fa orga­nów. W opi­nii eks­per­tów gło­sy te cha­rak­te­ry­zu­je szla­chet­ne brzmie­nie oraz wyso­ka jakość mate­ria­łu i wyko­na­nia.

Pra­ce nad pro­jek­tem rewi­ta­li­za­cji instru­men­ta­rium bazy­li­ki Mariac­kiej prze­bie­ga­ją pod nad­zo­rem Woje­wódz­kie­go Urzę­du Ochro­ny Zabyt­ków w Kra­ko­wie, oraz przy opi­nio­wa­niu Woje­wódz­kiej Rady Ochro­ny Zabyt­ków.

15 grud­nia 2018 roku poświę­co­ne i odda­ne do użyt­ku zosta­ły 14-gło­so­we orga­ny w pre­zbi­te­rium. W wyni­ku obec­nej restau­ra­cji powsta­łe w 1912 roku orga­ny śred­nie autor­stwa Kazi­mie­rza Żebrow­skie­go odzy­ska­ły pier­wot­ny blask i szla­chet­ne brzmie­nie. Pro­wa­dzą nas teraz do modlitw swo­ją dosko­na­łą, aksa­mit­ną melo­dią, o czym moż­na prze­ko­nać się codzien­nie pod­czas litur­gii w bazy­li­ce.

Trze­ba pamię­tać rów­nież, że w nawie połu­dnio­wej kościo­ła Mariac­kie­go ist­nie­je dobrze zacho­wa­ny trze­ci instru­ment bazy­li­ko­wy 8-gło­so­wy pozy­tyw Fal­la (z koń­ca XIX wie­ku). To on towa­rzy­szy cele­bra­cjom przy cudow­nym Krzy­żu. Nie­daw­no zakoń­czy­li­śmy jego prze­gląd tech­nicz­ny.

Każ­dy może wes­przeć nasz pro­gram rewi­ta­li­za­cji trzech instru­men­tów mariac­kich. Zapra­sza­my!