0:00/ 0:00
Wydarzenia

Cappella Marialis w bazylice Mariackiej

Cappella Marialis w bazylice Mariackiej

W naszej bazy­li­ce powsta­je nowa pro­fe­sjo­nal­na gru­pa muzy­ków nawią­zu­ją­ca do tra­dy­cji wie­ków muzycz­nej świet­no­ści Kościo­ła Mariac­kie­go.

Cap­pel­la Maria­lis dzia­łać będzie dzię­ki fun­da­cji rodzi­ny Fronc – zna­nych kra­kow­skich restau­ra­to­rów. Pań­stwo Moni­ka i Rado­sław Fronc obej­mą swo­im mece­na­tem ten wła­śnie reak­ty­wo­wa­ny po 150 latach zespół muzycz­ny.

O szcze­gó­ły idei i naj­bliż­sze pla­ny Cap­pel­la Maria­lis moż­na pytać dr. Krzysz­to­fa Michał­ka: cappellamarialis@​mariacki.​com

Zapra­sza­my tak­że do odwie­dze­nia pro­fi­lu zespo­łu na face­bo­oku.