0:00/ 0:00
Jubileusz 02.06.2018

Krakowianie i Duchowieństwo w hołdzie Królowej Krakowa

Pod­czas obcho­dów uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła, Kra­ko­wia­nie i Ducho­wień­stwo odda­li hołd Kró­lo­wej Kra­ko­wa, w ramach Jubi­le­uszu 50-lecia koro­na­cji mariac­kie­go wize­run­ku Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej.…

Jubileusz 28.05.2018

Hołd dla Królowej Krakowa

W tym roku przy­pa­da pięć­dzie­sią­ta rocz­ni­ca koro­na­cji mariac­kie­go wize­run­ku Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej. To dla Para­fii i dla Mia­sta waż­ne świę­to ze wzglę­du na szcze­gól­ny kult jakim kra­ko­wia­nie…