0:00/ 0:00
Jubileusz 16.12.2018

Matka i Królowa

Uro­czy­stość zakoń­cze­nia roku jubi­le­uszo­we­go 50-lecia Koro­na­cji wize­run­ku Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej w bazy­li­ce Mariac­kiej — 15 grud­nia 2018r. Powi­ta­nie ks. inf. Dariu­sza Rasia: Emi­nen­cjo Księ­że…

Jubileusz, Wydarzenia 14.12.2018

50-lecie Koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej

W sobo­tę, 15 grud­nia 2018 r. o godz. 18.30 odbę­dzie się uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku jubi­le­uszo­we­go 50-lecia koro­na­cji wize­run­ku Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej w bazy­li­ce Mariac­kiej. Mszy św. prze­wod­ni­czył…

Jubileusz 13.12.2018

Jedność

Wspo­mnie­nie Ludwi­ki Bir­czyń­skiej — miesz­kan­ki para­fii mariac­kiej — o koro­na­cji obra­zu MB Czę­sto­chow­skiej w 1968 roku  W dzień koro­na­cji kościół był prze­peł­nio­ny. Na zewnątrz rów­nież było mnó­stwo ludzi –…

Jubileusz 10.12.2018

Bogarodzico, Dziewico!

Wspo­mnie­nie prof. Bogu­sła­wa Grzyb­ka doty­czą­ce koro­na­cji Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej w 1968 roku Pamię­tam rok 1968. Mój ojciec pro­wa­dził wów­czas chór Gor­ce w Nowym Tar­gu, był orga­ni­stą i człon­kiem Zarzą­du Orga­ni­stów…

Jubileusz 09.12.2018

Matka z kaplicy pod wieżą

Przy­sia­dła sobie tutaj, w przed­sion­ku bazy­li­ki Mariac­kiej, zawsze cicha, spo­koj­na, dys­kret­na, macie­rzyń­ska. Niko­mu nie prze­szka­dza­ła, każ­de­mu poma­ga­ła” – mówił 50 lat temu kard. Ste­fan Wyszyń­ski.…

Jubileusz 06.12.2018

Duch narodu

Wspo­mnie­nie ks. inf. Bro­ni­sła­wa Fide­lu­sa doty­czą­ce koro­na­cji obra­zu Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej w bazy­li­ce Mariac­kiej w grud­niu 1968 roku Koro­na­cja obra­zu Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej w bazy­li­ce Mariac­kiej, w kapli­cy…

Jubileusz, Kazania 24.11.2018

Cicha

W dzień świę­tych męczen­ni­ków kore­ań­skich, Andrze­ja Dung — Lac, pre­zbi­te­ra i Towa­rzy­szy jeste­śmy zgro­ma­dze­ni w bazy­li­ce Mariac­kiej, jako wspól­no­ta kapła­nów deka­na­tu Kra­ków Cen­trum. Nasze…