0:00/ 0:00
Jubileusz 27.08.2018

Wspólnoty zakonne w hołdzie Królowej Krakowa

Pod­czas obcho­dów uro­czy­sto­ści Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej, wspól­no­ty zakon­ne odda­ły hołd Kró­lo­wej Kra­ko­wa, w ramach Jubi­le­uszu 50-lecia koro­na­cji mariac­kie­go wize­run­ku Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej.…

Jubileusz 27.08.2018

Krzyż pektoralny jako wotum kard. Dziwisza

Pod­czas Mszy św. w bazy­li­ce Mariac­kiej w uro­czy­stość Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej, ks. kar­dy­nał Sta­ni­sław Dzi­wisz prze­ka­zał jako wotum dla mariac­kie­go wize­run­ku MB Czę­sto­chow­skiej w cza­sie…

Jubileusz 26.08.2018

Pani i Królowa Polski

Kaza­nie wygło­szo­ne przez ks. kar­dy­na­ła Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza w bazy­li­ce Mariac­kiej w uro­czy­stość Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej i w ramach obcho­dów 50-lecia Jubi­le­uszu koro­na­cji mariac­kie­go…

Jubileusz 02.06.2018

Krakowianie i Duchowieństwo w hołdzie Królowej Krakowa

Pod­czas obcho­dów uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła, Kra­ko­wia­nie i Ducho­wień­stwo odda­li hołd Kró­lo­wej Kra­ko­wa, w ramach Jubi­le­uszu 50-lecia koro­na­cji mariac­kie­go wize­run­ku Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej.…

Jubileusz 28.05.2018

Hołd dla Królowej Krakowa

W tym roku przy­pa­da pięć­dzie­sią­ta rocz­ni­ca koro­na­cji mariac­kie­go wize­run­ku Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej. To dla Para­fii i dla Mia­sta waż­ne świę­to ze wzglę­du na szcze­gól­ny kult jakim kra­ko­wia­nie…