0:00/ 0:00
Jubileusz 10.12.2018

Bogarodzico, Dziewico!

Wspo­mnie­nie prof. Bogu­sła­wa Grzyb­ka doty­czą­ce koro­na­cji Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej w 1968 roku Pamię­tam rok 1968. Mój ojciec pro­wa­dził wów­czas chór Gor­ce w Nowym Tar­gu, był orga­ni­stą i człon­kiem Zarzą­du Orga­ni­stów…

Jubileusz 09.12.2018

Matka z kaplicy pod wieżą

Przy­sia­dła sobie tutaj, w przed­sion­ku bazy­li­ki Mariac­kiej, zawsze cicha, spo­koj­na, dys­kret­na, macie­rzyń­ska. Niko­mu nie prze­szka­dza­ła, każ­de­mu poma­ga­ła” – mówił 50 lat temu kard. Ste­fan Wyszyń­ski.…

Jubileusz 06.12.2018

Duch narodu

Wspo­mnie­nie ks. inf. Bro­ni­sła­wa Fide­lu­sa doty­czą­ce koro­na­cji obra­zu Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej w bazy­li­ce Mariac­kiej w grud­niu 1968 roku Koro­na­cja obra­zu Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej w bazy­li­ce Mariac­kiej, w kapli­cy…

Jubileusz, Kazania 24.11.2018

Cicha

W dzień świę­tych męczen­ni­ków kore­ań­skich, Andrze­ja Dung — Lac, pre­zbi­te­ra i Towa­rzy­szy jeste­śmy zgro­ma­dze­ni w bazy­li­ce Mariac­kiej, jako wspól­no­ta kapła­nów deka­na­tu Kra­ków Cen­trum. Nasze…

Jubileusz 27.08.2018

Wspólnoty zakonne w hołdzie Królowej Krakowa

Pod­czas obcho­dów uro­czy­sto­ści Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej, wspól­no­ty zakon­ne odda­ły hołd Kró­lo­wej Kra­ko­wa, w ramach Jubi­le­uszu 50-lecia koro­na­cji mariac­kie­go wize­run­ku Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej.…

Jubileusz 27.08.2018

Krzyż pektoralny jako wotum kard. Dziwisza

Pod­czas Mszy św. w bazy­li­ce Mariac­kiej w uro­czy­stość Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej, ks. kar­dy­nał Sta­ni­sław Dzi­wisz prze­ka­zał jako wotum dla mariac­kie­go wize­run­ku MB Czę­sto­chow­skiej w cza­sie…

Jubileusz 26.08.2018

Pani i Królowa Polski

Kaza­nie wygło­szo­ne przez ks. kar­dy­na­ła Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza w bazy­li­ce Mariac­kiej w uro­czy­stość Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej i w ramach obcho­dów 50-lecia Jubi­le­uszu koro­na­cji mariac­kie­go…